[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އީމާންކަން

އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން: މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން – 1

މި ކަންކަމަކީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބުއްދިން ވިސްނައިގެން ދެނެގަނެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް މިކަންކަމުގެ ތަފްޞީލަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه  وسلمގެ ސުންނަތުން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 9

* ޞިރާޠުމަގުގެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާން އެދޭނަމަ މިއަދު އެކަމަށް ތައްޔާރުވޭ!

އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން: މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން – 1

މި ކަންކަމަކީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބުއްދިން ވިސްނައިގެން ދެނެގަނެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއް މިކަންކަމުގެ ތަފްޞީލަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه  وسلمގެ ސުންނަތުން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 9

* ޞިރާޠުމަގުގެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާން އެދޭނަމަ މިއަދު އެކަމަށް ތައްޔާރުވޭ!