[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ruqya

ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ރުޤްޔާ ކުރާ މީހުން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

މިލިޔުމުގައި ހިމެނިފައިވާނީ އައްޝައިޚް ވަޙީދު ޢަބްދުއްސަލާމް ބާލީ ލިޔުއްވާފައިވާ وقاية الإنسان من الجن والشيطان އާއި الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، މިދެފޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މިފަދަ މީހުންގެ ސިފަތަކެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތަކީކޮބާ؟

ކުޑަ ދަރިފުޅު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި އޮތް އެންމެ ސައްޙަ ގޮތަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަ ދަރިކަލުންކަމަށްވާ ހަސަން ގެފާނާއި ޙުސެއިން ގެފާނަށް ކުރެއްވި ރުޤްޔާއެވެ.

ސުންނަތުން ރުޤްޔާ

ޝަރީޢަތުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ އެންމެހާ ޛިކުރުތަކާއި، ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތަކަކީވެސް މުޞީބާތްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އަދި ދުރުހެލިކޮށްދޭ ޛިކުރުތަކެކެވެ.

ފަތުވާ: ހިސާބުބެއްލެވުމަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަދެވޭ ހަތްދިހަހާސް މީހުންގެތެރޭގައި، ރުޤްޔާކޮށްދިނުމަށް އެދޭމީހާ ނުހިމެނެނޭ ސަބަބު

ހިސާބުބެއްލެވުމަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަދެވޭ ހަތްދިހަހާސް މީހުންނާއެކު ރުޤްޔާކޮށްދިނުމަށް އެދޭމީހާއަށް (ސުވަރުގެއަށް) ނުވަދެވެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންމީހުންގެ ގާތުގައި ރުޤްޔާކޮށްދިނުމަށް އެދުން އެއީ ހުއްދަކަމެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް މެދުވެރިވާކަމެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫވެއެވެ.

ފަތުވާ: މުސްލިމަކަށް ޤުރުއާނާއި އެކިއެކި ދުޢާތައް ކިޔައިގެން އޭނާގެ ނަފްސަށް ފަރުވާކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް ބައްޔެއް އިޙުސާސްވެއްޖެނަމަ (قل هو الله أحد) ތިންފަހަރަށް އަދި ފަލަޤިއާއި ނާސް ސޫރަތް ތިންފަހަރަށް ވިދާޅުވެ އަތަށް ނަފަޘްކުރައްވައެވެ.

މުޅިދުވަހު ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެގެން ހުންނަން ބޭނުންނަމަ

ޝައިޠާނާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވާ ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދުއްވެކެވެ. އޭއްޗާ އޭތީގެ އަޢުވާނުންގެ ރެޔާދުވާލުގެ މަސައްކަތަކީ އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމެވެ. އަދި އޭތިގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ އިންސާނުންލައްވާ ޝިރުކު ކުރުވުމެވެ.

ފަތުވާ: ރުޤްޔާކުރާއިރު ވަކިކަމަކަށް ވަކި އާޔަތެއް ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔުމަށް ޚާއްޞަކުރުން

ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޙާލަތަކަށް، ބައެއް އާޔަތްތެއް ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ މިޘާލަކަށް މިވަނި ނަންބަރު އާޔަތެއް (2001) ފަހަރު އަދި އެނޫންވެސްއެވެ.

ރުޤްޔާކުރުމުގައި އާޔަތްތައް ޚާއްޞަކުރުމާބެހޭ މަސްއަލައަށް އަލުން ބަލާލުމެއް

ﷲގެ ފޮތް ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އެންމެހާ ބަލިތަކަށްވާ ޝިފާއެކެވެ. ބަލިތަކުން ފަސޭހަވުމަށް ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ސޫރަތަކާއި އާޔަތެއް ކިޔެވިދާނެއެވެ. ޚާއްޞަކުރެވޭހުށީ ޝަރުޢުގައި ޘާބިތުވެގެންވާ ސޫރަތްތަކާއި އާޔަތްތަކެވެ.

ރުޤްޔާހަދާމީހާ ހިލޭ އަންހެނެއްގައިގަ އަތްލުން

އިސްލާމްދީނަކީ ޢިއްފަތްތެރިކަމާއި ކަރާމާތަށް ނުހަނު ބާރުއަޅާދީނެކެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މަތިވެރި ޞިފަތަކުން ޞިފަލިބިގެން ތިބޭ ބައެކެވެ.

ރުޤްޔާ ކިޔެވުމުގައި ތަޖުރިބާއަށް ބަރޯސާވުން

ރުޤްޔާ ހަދާބައެއް ފަރާތްތަކުން، ކިޑުނީގެ ބަލިޔަކަށް ނުވަތަ ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ބަލިތަކަށް ބައެއް ސޫރަތްތަކާއި، އާޔަތްތައް ޚާއްޞަކޮށް، ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔުމަށް ބުނާ އެއްސަބަބަކީ އެބޭފުޅުންނަށް، ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅަކަށް ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

ސިޙުރާއި އޭގެފަރުވާ (2)

ސިޙުރުވެރިޔާގެ ޙުކުމް: އިބްނު ޤުދާމާ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “އަދި ސިޙުރުވެރިޔާގެ ޙައްދަކީ ޤަތުލުކުރުމެވެ. މިފަދައިން ޢުމަރުގެފާނާއި، ޢުޘްމާންގެފާނާއި، އިބްނު ޢުމަރު އާއި، ޙަފްޞަތުގެފާނާއި، ޖުންދުބު ބުން ޢަބްދުﷲ އާއި، ޖުންދުބު ބުން ކަޢުބު އާއި،

ސިޙުރާއި އޭގެފަރުވާ (1)

ސިޙުރަކީ ކޮބާ؟ ޢަރަބިބަހުގައި ‘ސިޙުރު’ މިލަފުޒަކީ ސަބަބު ފޮރުވިފައިވާ، އަދި ވަންހަނާވެގެންވާ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިބާރާތެކެވެ. އަދި ސިޙުރުގެ އަޞްލަކީ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތުން އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. އަދި ޙައްޤުކަމަށް ބާޠިލުނެރެ ދެއްކުމެވެ.[1] އިބްނު ޤުދާމާ

ސިޙުރު – ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ޝެއިޚުގެ ވާހަކަކޮޅުން، ދީނީޢިލްމު އުނގެނިފައިނުވާ ކުދިން ރުޤްޔާ ހަދައިގެން ނުވާނެކަން ދޭހައެއް ނުވެއެވެ. އެހެނީ ޝެއިޚްވަނީ އެހެންތަނެއްގައި ރުޤްޔާހަދަމުންދާ ކުދިންނަށް އެކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުދީ، ވޯރކްޝޮޕްތައް ހިންގައި، ހުއްދަކަންތަކާއި ހުއްދަނޫންކަންތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ނަޞޭޙައްތެރިވެލައްވާފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުންވެސް، ދީނާއި ޚިލާފުކަންތައް ދޫނުކޮށްފިނަމަ، ދެން އެކުދިންލައްވައި ރުޤްޔާ ނުހެއްދުމަށް ޝެއިޚްވަނީ ނަޞޭޙަތްތެރިވެލައްވާފައެވެ.

ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ރުޤްޔާ ކުރާ މީހުން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

މިލިޔުމުގައި ހިމެނިފައިވާނީ އައްޝައިޚް ވަޙީދު ޢަބްދުއްސަލާމް ބާލީ ލިޔުއްވާފައިވާ وقاية الإنسان من الجن والشيطان އާއި الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، މިދެފޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މިފަދަ މީހުންގެ ސިފަތަކެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި އެންމެ ޞައްޙަ ގޮތަކީކޮބާ؟

ކުޑަ ދަރިފުޅު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި އޮތް އެންމެ ސައްޙަ ގޮތަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަ ދަރިކަލުންކަމަށްވާ ހަސަން ގެފާނާއި ޙުސެއިން ގެފާނަށް ކުރެއްވި ރުޤްޔާއެވެ.

ސުންނަތުން ރުޤްޔާ

ޝަރީޢަތުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ އެންމެހާ ޛިކުރުތަކާއި، ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތަކަކީވެސް މުޞީބާތްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އަދި ދުރުހެލިކޮށްދޭ ޛިކުރުތަކެކެވެ.

ފަތުވާ: ހިސާބުބެއްލެވުމަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަދެވޭ ހަތްދިހަހާސް މީހުންގެތެރޭގައި، ރުޤްޔާކޮށްދިނުމަށް އެދޭމީހާ ނުހިމެނެނޭ ސަބަބު

ހިސާބުބެއްލެވުމަކާނުލާ ސުވަރުގެ ވަދެވޭ ހަތްދިހަހާސް މީހުންނާއެކު ރުޤްޔާކޮށްދިނުމަށް އެދޭމީހާއަށް (ސުވަރުގެއަށް) ނުވަދެވެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންމީހުންގެ ގާތުގައި ރުޤްޔާކޮށްދިނުމަށް އެދުން އެއީ ހުއްދަކަމެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް މެދުވެރިވާކަމެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫވެއެވެ.

ފަތުވާ: މުސްލިމަކަށް ޤުރުއާނާއި އެކިއެކި ދުޢާތައް ކިޔައިގެން އޭނާގެ ނަފްސަށް ފަރުވާކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް ބައްޔެއް އިޙުސާސްވެއްޖެނަމަ (قل هو الله أحد) ތިންފަހަރަށް އަދި ފަލަޤިއާއި ނާސް ސޫރަތް ތިންފަހަރަށް ވިދާޅުވެ އަތަށް ނަފަޘްކުރައްވައެވެ.

މުޅިދުވަހު ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެގެން ހުންނަން ބޭނުންނަމަ

ޝައިޠާނާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވާ ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދުއްވެކެވެ. އޭއްޗާ އޭތީގެ އަޢުވާނުންގެ ރެޔާދުވާލުގެ މަސައްކަތަކީ އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމެވެ. އަދި އޭތިގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ އިންސާނުންލައްވާ ޝިރުކު ކުރުވުމެވެ.

ފަތުވާ: ރުޤްޔާކުރާއިރު ވަކިކަމަކަށް ވަކި އާޔަތެއް ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔުމަށް ޚާއްޞަކުރުން

ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޙާލަތަކަށް، ބައެއް އާޔަތްތެއް ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ މިޘާލަކަށް މިވަނި ނަންބަރު އާޔަތެއް (2001) ފަހަރު އަދި އެނޫންވެސްއެވެ.

ރުޤްޔާކުރުމުގައި އާޔަތްތައް ޚާއްޞަކުރުމާބެހޭ މަސްއަލައަށް އަލުން ބަލާލުމެއް

ﷲގެ ފޮތް ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އެންމެހާ ބަލިތަކަށްވާ ޝިފާއެކެވެ. ބަލިތަކުން ފަސޭހަވުމަށް ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ސޫރަތަކާއި އާޔަތެއް ކިޔެވިދާނެއެވެ. ޚާއްޞަކުރެވޭހުށީ ޝަރުޢުގައި ޘާބިތުވެގެންވާ ސޫރަތްތަކާއި އާޔަތްތަކެވެ.

ރުޤްޔާހަދާމީހާ ހިލޭ އަންހެނެއްގައިގަ އަތްލުން

އިސްލާމްދީނަކީ ޢިއްފަތްތެރިކަމާއި ކަރާމާތަށް ނުހަނު ބާރުއަޅާދީނެކެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މަތިވެރި ޞިފަތަކުން ޞިފަލިބިގެން ތިބޭ ބައެކެވެ.

ރުޤްޔާ ކިޔެވުމުގައި ތަޖުރިބާއަށް ބަރޯސާވުން

ރުޤްޔާ ހަދާބައެއް ފަރާތްތަކުން، ކިޑުނީގެ ބަލިޔަކަށް ނުވަތަ ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ބަލިތަކަށް ބައެއް ސޫރަތްތަކާއި، އާޔަތްތައް ޚާއްޞަކޮށް، ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔުމަށް ބުނާ އެއްސަބަބަކީ އެބޭފުޅުންނަށް، ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅަކަށް ކުރެވިފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

ސިޙުރާއި އޭގެފަރުވާ (2)

ސިޙުރުވެރިޔާގެ ޙުކުމް: އިބްނު ޤުދާމާ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “އަދި ސިޙުރުވެރިޔާގެ ޙައްދަކީ ޤަތުލުކުރުމެވެ. މިފަދައިން ޢުމަރުގެފާނާއި، ޢުޘްމާންގެފާނާއި، އިބްނު ޢުމަރު އާއި، ޙަފްޞަތުގެފާނާއި، ޖުންދުބު ބުން ޢަބްދުﷲ އާއި، ޖުންދުބު ބުން ކަޢުބު އާއި،

ސިޙުރާއި އޭގެފަރުވާ (1)

ސިޙުރަކީ ކޮބާ؟ ޢަރަބިބަހުގައި ‘ސިޙުރު’ މިލަފުޒަކީ ސަބަބު ފޮރުވިފައިވާ، އަދި ވަންހަނާވެގެންވާ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިބާރާތެކެވެ. އަދި ސިޙުރުގެ އަޞްލަކީ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތުން އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. އަދި ޙައްޤުކަމަށް ބާޠިލުނެރެ ދެއްކުމެވެ.[1] އިބްނު ޤުދާމާ

ސިޙުރު – ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ޝެއިޚުގެ ވާހަކަކޮޅުން، ދީނީޢިލްމު އުނގެނިފައިނުވާ ކުދިން ރުޤްޔާ ހަދައިގެން ނުވާނެކަން ދޭހައެއް ނުވެއެވެ. އެހެނީ ޝެއިޚްވަނީ އެހެންތަނެއްގައި ރުޤްޔާހަދަމުންދާ ކުދިންނަށް އެކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުދީ، ވޯރކްޝޮޕްތައް ހިންގައި، ހުއްދަކަންތަކާއި ހުއްދަނޫންކަންތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ނަޞޭޙައްތެރިވެލައްވާފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުންވެސް، ދީނާއި ޚިލާފުކަންތައް ދޫނުކޮށްފިނަމަ، ދެން އެކުދިންލައްވައި ރުޤްޔާ ނުހެއްދުމަށް ޝެއިޚްވަނީ ނަޞޭޙަތްތެރިވެލައްވާފައެވެ.