[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަރުވާކުރުމުގައި ޖިންނީންގެ އެހީ ހޯދުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯއެވެ؟

‘ވިޤާޔަތުލް އިންސާން މިނަލް ޖިންނި ވައްޝައިޠާން’ގައި، ޝެއިޚް ވަޙީދް ޢަބްދުއްސަލާމް ބާލީ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ.

“ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާކުރުމުގައި، ޖިންނީންގެ އެހީ ހޯދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ، ވަރަށް ގިނަ ރާޤީން ސުވާލުކުރެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ތިމަންނައަކީ މުސްލިމް ޖިންނިއެއްކަމަށް ދަޢުވާކޮށް، އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި އެހީވެދޭނެކަމަށް އެޖިންނި ބުނާނަމައެވެ.

ޖަވާބު: މިއީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ. ބަދަލަކާއިނުލައި، އެއްވެސް ޖިންނިއެއް އިންސާނަކަށް އެހީތެރިއެއް ނުވާނެއެވެ. ރާޤީއަށް މިކަން އެނގުނަސް، އަދި ނޭނގުނުކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.

އަންނަނިވި ދެގޮތަށް މެނުވީ، ޖިންނި އެހީއެއްނުވާނެއެވެ.

1- އެތަނުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށްވަދެ، ބަލިމީހާއަށް އުނދަގޫކުރާ ޖިންނިއާ ކުރިމަތިލައިގެން، ނުވަތަ އެމީހާއަށް ކުރިމަތިވެގެން އުޅެނީ، ސިޙުރެއްތޯ، ޙަސަދެއްތޯ، ނުވަތަ ޖިންނި އަވަލައިގެން އުޅެނީތޯ، ބަޔާންކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތަށް ބަޔާންކުރާނީ އެތަނުގައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށްވަދެ، އޭނާގެ ދުލުންނެވެ.

2- ބަލިމީހާގެ ގަޔަށްވަދެ، އެމީހާއަށް އުނދަގޫކުރާ، އަވަލައިގެންއުޅޭ ޖިންނިއާ ކުރިމަތިލައި، ކުޅަދާނަވެއްޖެނަމަ އެމީހާގެ ހަށިގަނޑުން އެޖިންނި ނެރެގެންނެވެ. މިގޮތަށް ބަލިމީހާގެ ގަޔަށް މިޖިންނި ވަނުމުން، ރާޤީ އޭނައާއި މުޚާޠަބުކުރަން ޖެހޭނީ ދެމީހުން (ޖިންނިއާއި ރާޤީ) އެއްބަސްވާ ބަސްތަކަކުންނެވެ.

މި ދެ ގޮތުގެ ތެރެއިން، އެއްވެސް ގޮތެއް ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.

ދެންފަހެ، ފުރަތަމަގޮތް ދަންނައެވެ! މިގޮތް ހުއްދަނުވަނީ އަންނަވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ.

1- އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ވަނުމުގެ އިޛުނަ ޖިންނިއަކަށް ދިނުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. (މިހެން ބުނުމުން) މީހަކު ބުނެފާނެއެވެ. ގަޔަށް ވަނުމަށް، އެ އިންސާނާގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޟެއް ނެތް ނަމަވެސްތޯއެވެ؟ ޖަވާބަކީ، އާނއެކެވެ. އެ އިންސާނާ ރުހުނުކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. އެހެނީ މީހަކު ރުހުމުން، ޙަރާމްކަމެއް ޙަލާލެއް ނުވާނެއެވެ. ފަހެ ރިބާގެ މުޢާމަލާތްކުރާ ދެމީހުން، އެމުޢާމަލާތްކުރަނީ ރުހިގެންނެވެ. އެހެނަސް ރިބާ ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. އެދެމީހުން އެކުރަނީ ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެއެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް ދެމީހުން ރުހިގެން ޒިނޭ ކުރުމަކުން، ޒިނޭ ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. އެދެމީހުން އެކުރަނީ ޙަރާމްކަމަކަށް މެނުވީ ނުވާނެއެވެ.

2- އެ ބަލިމީހާއަށް ކުރިމަތިވެގެން އުޅެނީ މިވެނި ކަމެކޭ ބުނެ، ޖިންނި ދައްކާ ވަހަކައަކީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކައަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެހެނީ ޖިންނީންނަކީ ދޮގުހެދުން ގިނަ ބަޔެކެވެ. އެހެންކަމުން ސިޙުރު ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް، ޖިންނި އަވަލައިފަވާ މީހެކޭވެސް ޖިންނި ބުނެފާނެއެވެ. އަދި ޖިންނި އަވަލައިފަވާ މީހަކަށް، އެސްފިންނާ ޖެހިފައިވާ މީހެކޭވެސް ބުނެފާނެއެވެ.

3- މިގޮތަށް އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ވަނުމުގެ އިޛުނަ ޖިންނިއަކަށް ދިނުމުން، އެމީހާއާއި ޖިންނި އަވަލުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ދެވަނަގޮތް ހުއްދަނުވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ.

1- ތިމަންނައަކީ މުސްލިމެކޭ ބުނެ، ޖިންނިކުރި ދަޢުވާއަކީ ދޮގަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ކާފިރެއްގެ އެހީއާއި މަދަދު ހޯދުންކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

2- ބަލިމީހާގެ ހަށިގަނޑުން ނުނިކުތަސް، ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް މަޑުމަޑުން ހުރުމަށް، ދެ ޖިންނި އެއްބަސްވެދާނެއެވެ. އެހިނދުން، ޖިންނި ނިކުމެއްޖެކަމަށް، ރާޤީ (ފަރުވާކުރާމީހާ) ހީކޮށްފާނެއެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ކަންތައް ވަމުންދާ ގޮތެވެ.

3- ޤުރުއާނުން ފަރުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޖިންނީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމީ، ޤުރުއާނުން ފަރުވާކުރުމަށް އޭނާ އިތުބާރުކުރާ މިންވަރު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އަދިކިއެއްތަ! އިތުބާރު ގެއްލިގެންދިއުމަކީވެސް ދުރުކަމެއް ނޫނެވެ.

4- މިސާލަކަށް ރާޤީންތައް، ފަރުވާކުރުމުގައި ޖިންނީންގެ އެހީ ހޯދަން ފަށައިފިނަމަ، ފަރުވާ ހޯދަންދިއުމަށްޓަކައި މީސްތަކުން ޚިޔާރުކުރާނީ ކާކުތޯއެވެ؟ ހަމަޔަޤީނުންވެސް އޭނާ، އެ ރާޤީންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާނެއެވެ. އެހިނދު އޭނައަށް ބުނެވޭނެތެވެ. މިވެނި މީހަކު ގެންގުޅޭ ޖިންނިއަކީ ވަރަށް ކުޑަ ޖިންނިއެކެވެ. އަދި އެވެނި މީހަކު ގެންގުޅޭ ޖިންނިއަކީ ބަލިކަށި ނިކަމެތި ޖިންނިއެކެވެ. ބައެއްފަހަރު ކާމިޔާބުވެއެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު ނުވެއެވެ. އެހެންވީމާ އެ ދެމީހުން ކައިރިއަށްވެސް ނުދާށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު މިވެނި މީހެއް ކައިރިއަށް ދާށެވެ! އޭނާ ގެންގުޅެނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޖިންނިއެކެވެ.

މި ޙާލަތުގައި މީސްތަކުންގެ ހިތްތައް ގުޅުނީ ކޮންއެއްޗަކާ ހެއްޔެވެ؟ ޤުރުއާނާއި ހެއްޔެވެ؟ ﷲސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއާއި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ޖިންނީންނާއެވެ. މިއީ އެކަމަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކާއި ޝަރުޢީ ރުޤްޔާގައި ހިފި ކަމެވެ. އެހެންކަމުން ﷲގެ ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވެ، އެއިލާހުގެ ޙަޟްތަރުން ޘަވާބަށްއެދޭ މީހާ މިކަންތަކުން ދުރުވާހުށިކަމެވެ.

ޚުލާޞާއަކީ ފަރުވާކުރުމުގައި ޖިންނީންގެ އެހީ ހޯދުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.”