[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢާންމު ލިޔުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 23

އިސްލާމްދީނުގައި ކައިވެނި ރޫޅާލުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި އޮންނަނީ ފިރިމީހާގެ އަތްމައްޗަކުއެއް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ދިރިޅުމުގައި އަންހެނާއަށް ކޮންމެފަދަ އަނިޔާއެއް ކުރި ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ކިތަންމެ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެވިފައިވީ ނަމަވެސް،

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 22

ވަރި ކައިވެންޔަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މަތިވެރި ގުޅުމެކެވެ. އެގުޅުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅައެވެ. ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 21

ފިރިހެނުންނަށް އެއް އަންބައްވުރެ ގިނައިން ހޯދޭ އިރު އަންހެނުންނަށް އެއް ފިރިއަކަށްވުރެ ގިނައިން އެއްފަހަރާ ނުގެންގުޅެވެނީ ކީއްވެތޯ ޝަކުވާ ކުރާ މީހުން އޭގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. ދަންނާށެވެ! އަންހެނަކާ ގިނަ ފިިރިހެނުންތަކެއް ދަރިން ހޯދުމަށް

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 20

  ﷲ ގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي – رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 19

އިސްލާމްދީން އަންގަނީ ދެމަފިރިންވެސް އުފަލުގައި އުޅުމަށެވެ. އޯގާތެރިކަމާއެކު ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 18

މިޙަދީޘުންވެސް އެނގިގެންދަނީ ފިރިހެނުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާ އަންހެނުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއަށްވުރެން ބޮޑުކަމެވެ. އެއީ މުޅި އާއިލާގެ ހުރިހާ ކަމެއް، ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާވަނީ ފިރިމީހާގެ ކޮނޑުގައި ކަމެވެ. އަދި އަންހެނާއަށް ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވެ އެމުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ދަރިން ބެލެއްޓުމެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 17

މާނައީ:”ފިރިހެނުންނަކީ، އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤާއިމް ވެގެންތިބޭ ބަޔެކެވެ. (އެއީ) އެއުރެންގެ އެއްބަޔެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްބަޔަކު اللَّه މާތްކުރައްވައި، އިތުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށްޓަކައެވެ. އަދި، އެއުރެންގެ މުދަލުން ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށްޓަކައެވެ.”

ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ލާދީނީ އަދި ޢިލްމާނީ ފިކުރާ ކުރިމަތި ލާނީ ކިހިނެއް؟

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: ބުދުތަކާއި ހިލަތަކާއި ގެރިތަކާއި އަދިވެސް އެނޫން އެތައްއެތައް މަޚުލޫޤުންތަކަކަށް އަޅުކަންކުރެވޭ ޤައުމުތައް ވަށައިގެންވާއިރު،  މިކުޑަ ކުޑަ އިސްލާމީ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 15

އިސްލާމްދީނުގައި އަނބިންނަށްވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެއްވާފައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ދީނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ފުރިހަމަވުން ކަމުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 14

މާތް ﷲ ރުއްސުން ލެއްވި ސަޢުދު ބިން އަބީ ވައްގާޞް ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްފުޅާއި ދެކޮޅުހަދަން ތިބާ ތީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

ނެތުމުގެ ތެރެއިން އިންސާނާ އުފައްދަވާ އެއިންސާނާއަށް ރިޒުޤުދެއްވާ އެއިންސާނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާ ކަނޑައަޅުއްވައިފައެވެ. އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ އެއްމެހާ ޙުކުމްތަކާއި އުސޫލުތައްވަނީ، ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ﷲ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 13

މިތިން ސިފައަކީ ލިބާހެއްގައި ހުންނާނެ ތިން ސިފައެވެ. ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކީ ލިބާހެއް ކަމުގައި ސިފަކުރެވިފައިވާނީ، މިތިން ސިފަ ނުވަތަ މިތިން ފައިދާ ޙާޞިލުވާނެތީއެވެ. އެއީ އެދެމީހުންނީ އެކަކު އަނެކަކު ގޯސްކަންތަކުންނާއި ނުރައްކާތަކުން ދުރުކުރާނެ މީހެކެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކުމެ ސިއްރުތައް ނިވާކޮށް މީސްތަކުންނަށް ފޮރުވައި ޢިއްފަތްތެރިވާނެއެވެ. އަދި އެދެމީހުންނީ އެދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ރީތިކަމާ އަމާންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީވެ އަތުގުޅާލާފައިވާ ދެމީހުންނެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 12

ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ވަޤުތީ އުފަލެއް ދެނިވި އެއްޗެއްސެވެ. އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ދުނިޔަވީ އުފަލަކީ ޞާލިޙު އަންހެނެކެވެ.”

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 11

އޭނާއަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހުވެސް އެހެންމީހުން ކާމިޔާބުވުމަށްވާ މަގެއް ކަމުގައި ﷲ ލެއްވިއެވެ. އެހެނީ އޭނާއަށް ރައްކާތެރިވެ ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބަލަހައްޓައިފި މީހާއަށް ނުހަނު ބޮޑު ދަރުމަ ވާކަމުގައި ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 10

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ އަންހެން ދަރިން ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލިއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ބޭނުން ނުކުރާ ފަޅުވެފައިވާ ވަޅުތަކަށް އެއްލާލިއެވެ. މިފަދައިން ކަންތައް ނުކުރުމަށް ﷲ ތަޢާލާ، މީސްތަކުންނަށް އަމުރުކުރެތެވެ. އެއަންހެން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 23

އިސްލާމްދީނުގައި ކައިވެނި ރޫޅާލުމުގެ ބާރު ހަމައެކަނި އޮންނަނީ ފިރިމީހާގެ އަތްމައްޗަކުއެއް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ދިރިޅުމުގައި އަންހެނާއަށް ކޮންމެފަދަ އަނިޔާއެއް ކުރި ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ކިތަންމެ ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަނެވިފައިވީ ނަމަވެސް،

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 22

ވަރި ކައިވެންޔަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މަތިވެރި ގުޅުމެކެވެ. އެގުޅުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅައެވެ. ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 21

ފިރިހެނުންނަށް އެއް އަންބައްވުރެ ގިނައިން ހޯދޭ އިރު އަންހެނުންނަށް އެއް ފިރިއަކަށްވުރެ ގިނައިން އެއްފަހަރާ ނުގެންގުޅެވެނީ ކީއްވެތޯ ޝަކުވާ ކުރާ މީހުން އޭގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. ދަންނާށެވެ! އަންހެނަކާ ގިނަ ފިިރިހެނުންތަކެއް ދަރިން ހޯދުމަށް

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 20

  ﷲ ގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي – رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 19

އިސްލާމްދީން އަންގަނީ ދެމަފިރިންވެސް އުފަލުގައި އުޅުމަށެވެ. އޯގާތެރިކަމާއެކު ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވުމަށެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 18

މިޙަދީޘުންވެސް އެނގިގެންދަނީ ފިރިހެނުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާ އަންހެނުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއަށްވުރެން ބޮޑުކަމެވެ. އެއީ މުޅި އާއިލާގެ ހުރިހާ ކަމެއް، ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާވަނީ ފިރިމީހާގެ ކޮނޑުގައި ކަމެވެ. އަދި އަންހެނާއަށް ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ މުދަލަށް ރައްކާތެރިވެ އެމުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ދަރިން ބެލެއްޓުމެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 17

މާނައީ:”ފިރިހެނުންނަކީ، އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޤާއިމް ވެގެންތިބޭ ބަޔެކެވެ. (އެއީ) އެއުރެންގެ އެއްބަޔެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްބަޔަކު اللَّه މާތްކުރައްވައި، އިތުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށްޓަކައެވެ. އަދި، އެއުރެންގެ މުދަލުން ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށްޓަކައެވެ.”

ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ލާދީނީ އަދި ޢިލްމާނީ ފިކުރާ ކުރިމަތި ލާނީ ކިހިނެއް؟

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: ބުދުތަކާއި ހިލަތަކާއި ގެރިތަކާއި އަދިވެސް އެނޫން އެތައްއެތައް މަޚުލޫޤުންތަކަކަށް އަޅުކަންކުރެވޭ ޤައުމުތައް ވަށައިގެންވާއިރު،  މިކުޑަ ކުޑަ އިސްލާމީ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 15

އިސްލާމްދީނުގައި އަނބިންނަށްވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެއްވާފައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ދީނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ފުރިހަމަވުން ކަމުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 14

މާތް ﷲ ރުއްސުން ލެއްވި ސަޢުދު ބިން އަބީ ވައްގާޞް ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްފުޅާއި ދެކޮޅުހަދަން ތިބާ ތީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

ނެތުމުގެ ތެރެއިން އިންސާނާ އުފައްދަވާ އެއިންސާނާއަށް ރިޒުޤުދެއްވާ އެއިންސާނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާ ކަނޑައަޅުއްވައިފައެވެ. އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ އެއްމެހާ ޙުކުމްތަކާއި އުސޫލުތައްވަނީ، ޙުކުމް ކުރެއްވުމުގައި އެންމެ ޢަދުލުވެރި ﷲ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 13

މިތިން ސިފައަކީ ލިބާހެއްގައި ހުންނާނެ ތިން ސިފައެވެ. ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކީ ލިބާހެއް ކަމުގައި ސިފަކުރެވިފައިވާނީ، މިތިން ސިފަ ނުވަތަ މިތިން ފައިދާ ޙާޞިލުވާނެތީއެވެ. އެއީ އެދެމީހުންނީ އެކަކު އަނެކަކު ގޯސްކަންތަކުންނާއި ނުރައްކާތަކުން ދުރުކުރާނެ މީހެކެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކުމެ ސިއްރުތައް ނިވާކޮށް މީސްތަކުންނަށް ފޮރުވައި ޢިއްފަތްތެރިވާނެއެވެ. އަދި އެދެމީހުންނީ އެދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ރީތިކަމާ އަމާންކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީވެ އަތުގުޅާލާފައިވާ ދެމީހުންނެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 12

ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ވަޤުތީ އުފަލެއް ދެނިވި އެއްޗެއްސެވެ. އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ދުނިޔަވީ އުފަލަކީ ޞާލިޙު އަންހެނެކެވެ.”

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 11

އޭނާއަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހުވެސް އެހެންމީހުން ކާމިޔާބުވުމަށްވާ މަގެއް ކަމުގައި ﷲ ލެއްވިއެވެ. އެހެނީ އޭނާއަށް ރައްކާތެރިވެ ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބަލަހައްޓައިފި މީހާއަށް ނުހަނު ބޮޑު ދަރުމަ ވާކަމުގައި ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 10

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އެމީހުންގެ އަންހެން ދަރިން ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލިއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ބޭނުން ނުކުރާ ފަޅުވެފައިވާ ވަޅުތަކަށް އެއްލާލިއެވެ. މިފަދައިން ކަންތައް ނުކުރުމަށް ﷲ ތަޢާލާ، މީސްތަކުންނަށް އަމުރުކުރެތެވެ. އެއަންހެން