[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢާންމު ލިޔުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 38

އަންހެނުން މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ތަސައްރަފްކުރުން: ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ރިސާލަތުގެ ކުރިން، އެކި ޒަމާންތަކުގައި އަންހެނުން ވިޔަފާރީގެ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ދިޔަކަމީ ތާރީޚުން ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. އަންހެނާ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 37

އެގޮތުން އަންހެނާ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުކުގެ ކުރިން ބަލާލަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އޭނާ ކޮންމެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ޙާޖަތެއް އޮތުން އެވަޒީފާއަކީ އަންހެނަކަށް އެކަށީގެންވާފަދަ ވަޒީފާއެއް ކަމުގައިވުން އެވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ހިލޭފިރިހެނުންނާއި މަސްހުނިނުވާ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 36

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޙައްޤު ބައެއް ޢިލްމުތަކަކީ އެޢިލްމުތައް އުނގެނި އެއިން މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް އޭނާއަށް ހިދުމަތްކުރެވިދާނެ ޢިލްމުތަކެކެވެ. މިސާލަކަށް ސިއްޙީ ދާއިރާ، ޢިލްމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މައިދާނުގެ ބައެއް ވަޒީފާތަކެވެ. ބައެއް ދާއިރާތަކަކީ ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަވާ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 35

ސައްޔިދާ ނަފީސާ މިކަނާއަކީވެސް ޢިލްމުގެ މައިދާނުގައި އަރާހުންނެވި ތަރިއެކެވެ. އެކަމަނާގެ އަރިހުން އެތައް ބޭކަލުންނެއް ދަރިވަރިވެފައިވެއެވެ. އިމާމް ޝާފިޢީ އަކީވެސް މިކަމަނާގެ އަރިހުން ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރެއްވި ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. އުންމު އައްދަރުދާ އައްދަރުދާގެ މަންމަ އުންމު

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 34

ފާތިމަތު ބިންތު ޤައިސް ފާތިމަތު ބިންތު ޤައިސް އަކީވެސް މުސްލިމުންގެ ރަންޒަމާނުގައި ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. އެކަމަނާއަކީ ޙުކުމްތަކުގެ ޢިލްމުގައި، ޤަޟާގެ ޢިލްމުގައި އަރާހުންނެވި ބޭކަނބަލެކެވެ. ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އާއި ޢައިޝަތު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އެކަމަނާގެ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 33

ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޞަފިއްޔާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އެކަމަނާއަކީވެސް ފިޤުހު ޢިލްމުގައި ނަންވިދާލާ ބޭކަނބަލެކެވެ. އިމާމް އައް ނަވަވީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” އެކަމަނާއަކީ ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ވިސްނުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 32

އަދި ހަމައެއާއެކު މުސްލިމުންގެ ރަންޒަމާންތަކަށް ބަލާލާއިރު އެތައް އަންހެން ބޭކަނބަލުންނީ ޢިލްމީ މައިދާނުގައި މަޝްހޫރު ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ނަން ކިޔާލެވޭ ބޭކަނބަލުންނެވެ. މިސާލަކަށް: ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަނބިކަނބަލުން ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 31

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢިރްބާޟު ބުން ސާރިޔާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަހުރެމެންނަށް ބަލާޣާތްތެރި ނަސޭޙަތެއް ދެއްވިއެވެ. އެނަސޭޙަތުން ހިތްތައް ބިރުވެތިވެގެންދިޔައެވެ. އަދި ލޯތަކުން ކަރުނަތައް އޮހިގެންދިޔައެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 30

އަންހެނުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު: ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށް ބާ އްވައިލެއްވި ފުރަތަމަ އާޔަތްތަކަކީ ޢަލަޤު ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ 5 އާޔަތެވެ. އެއާޔަތްތަކުގައިވަނީ ކޮންފަދަ ވާހަކަތަކެއްތޯ ބަލައިލަމާ ތޯއެވެ. އެއާޔަތްތަކުގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ:

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 29

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ، ތިބާގެ ދަރީން ތިބާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް މެދުވެރިވާ، އަދި ދަރިން އިޞްލާޙުވާނޭ ކަމެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ އުޞޫލަކީ، ތިމާ ކުރާ ޢަމަލުތަކާ އެއްފަދަ ގޮތެއް ތިމާއަށް މެދުވެރިވުމެވެ. އެހެންކަމުން

އަހަރެންނަށް މިޔުޒިކު ޙަރާމްކަން އެނގޭ…!

މިޔުޒިކް ޝޯތަކަށް ގޮސް ލަވަޔާއި މިޔުޒިކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭމީހާ އެކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެނީ އެކަމުގެ ޙުކުމާއި އޭގެ ނުބައިކަމާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން ނޭންގޭތީއެއްނޫނެކެވެ. ނުވަތަ ޢިލުމުވެރިން އެކަމުގައި ބުނާ ބަހެއް އަޑުނުއިވިގެނެއްވެސް ނޫނެކެވެ. ނުވަތަ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 28

މި ޙަދީޘްގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާކަމެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 27

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭ ހިތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. جَاءَ ‏ ‏رَجُلٌ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 26

މަންމަ އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ މަތިވެރި އަޅުކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ޖެހިގެން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އެއްކަމަކީ މައިމީހާއަށް އިޙްސާންތެރިވުމެވެ. އޭނާއަށް އަޅާލައި އޯގާތެރިވުމެވެ. ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 25

ނަމަވެސް އެހެން ބައެއް މަޖުތަމަޢުތަކުން ފެނިގެންދަނީ ވަރިކުރުމަށްފަހު އަންހެނާއަށް ވަރަށް ނިކަމެތި އަނިޔާއާއި ދުއްތުރާ ދޭތަނެވެ. އެމީހުންނީ އެއްވެސް އަގެއް ޙައިޞިއްޔަތެއް ނެތް ބައެއްފަދައިން ޢަމަލުކުރާތެނެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 24

މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [سورة النساء ١٩] މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަބީންނަށް އޯގާތެރިވެ ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ”. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ‏ ‏ ((إِنَّ أَكْمَلَ المؤمِنينَ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 38

އަންހެނުން މުދާ މިލްކުކުރުމާއި ތަސައްރަފްކުރުން: ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ރިސާލަތުގެ ކުރިން، އެކި ޒަމާންތަކުގައި އަންހެނުން ވިޔަފާރީގެ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވެމުން ދިޔަކަމީ ތާރީޚުން ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. އަންހެނާ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 37

އެގޮތުން އަންހެނާ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުކުގެ ކުރިން ބަލާލަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އޭނާ ކޮންމެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ޙާޖަތެއް އޮތުން އެވަޒީފާއަކީ އަންހެނަކަށް އެކަށީގެންވާފަދަ ވަޒީފާއެއް ކަމުގައިވުން އެވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ހިލޭފިރިހެނުންނާއި މަސްހުނިނުވާ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 36

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޙައްޤު ބައެއް ޢިލްމުތަކަކީ އެޢިލްމުތައް އުނގެނި އެއިން މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް އޭނާއަށް ހިދުމަތްކުރެވިދާނެ ޢިލްމުތަކެކެވެ. މިސާލަކަށް ސިއްޙީ ދާއިރާ، ޢިލްމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މައިދާނުގެ ބައެއް ވަޒީފާތަކެވެ. ބައެއް ދާއިރާތަކަކީ ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަވާ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 35

ސައްޔިދާ ނަފީސާ މިކަނާއަކީވެސް ޢިލްމުގެ މައިދާނުގައި އަރާހުންނެވި ތަރިއެކެވެ. އެކަމަނާގެ އަރިހުން އެތައް ބޭކަލުންނެއް ދަރިވަރިވެފައިވެއެވެ. އިމާމް ޝާފިޢީ އަކީވެސް މިކަމަނާގެ އަރިހުން ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރެއްވި ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. އުންމު އައްދަރުދާ އައްދަރުދާގެ މަންމަ އުންމު

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 34

ފާތިމަތު ބިންތު ޤައިސް ފާތިމަތު ބިންތު ޤައިސް އަކީވެސް މުސްލިމުންގެ ރަންޒަމާނުގައި ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. އެކަމަނާއަކީ ޙުކުމްތަކުގެ ޢިލްމުގައި، ޤަޟާގެ ޢިލްމުގައި އަރާހުންނެވި ބޭކަނބަލެކެވެ. ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އާއި ޢައިޝަތު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އެކަމަނާގެ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 33

ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޞަފިއްޔާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އެކަމަނާއަކީވެސް ފިޤުހު ޢިލްމުގައި ނަންވިދާލާ ބޭކަނބަލެކެވެ. އިމާމް އައް ނަވަވީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” އެކަމަނާއަކީ ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ވިސްނުން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 32

އަދި ހަމައެއާއެކު މުސްލިމުންގެ ރަންޒަމާންތަކަށް ބަލާލާއިރު އެތައް އަންހެން ބޭކަނބަލުންނީ ޢިލްމީ މައިދާނުގައި މަޝްހޫރު ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ނަން ކިޔާލެވޭ ބޭކަނބަލުންނެވެ. މިސާލަކަށް: ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަނބިކަނބަލުން ޢާއިޝާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 31

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢިރްބާޟު ބުން ސާރިޔާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަހުރެމެންނަށް ބަލާޣާތްތެރި ނަސޭޙަތެއް ދެއްވިއެވެ. އެނަސޭޙަތުން ހިތްތައް ބިރުވެތިވެގެންދިޔައެވެ. އަދި ލޯތަކުން ކަރުނަތައް އޮހިގެންދިޔައެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 30

އަންހެނުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު: ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށް ބާ އްވައިލެއްވި ފުރަތަމަ އާޔަތްތަކަކީ ޢަލަޤު ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ 5 އާޔަތެވެ. އެއާޔަތްތަކުގައިވަނީ ކޮންފަދަ ވާހަކަތަކެއްތޯ ބަލައިލަމާ ތޯއެވެ. އެއާޔަތްތަކުގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ:

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 29

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ، ތިބާގެ ދަރީން ތިބާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް މެދުވެރިވާ، އަދި ދަރިން އިޞްލާޙުވާނޭ ކަމެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ އުޞޫލަކީ، ތިމާ ކުރާ ޢަމަލުތަކާ އެއްފަދަ ގޮތެއް ތިމާއަށް މެދުވެރިވުމެވެ. އެހެންކަމުން

އަހަރެންނަށް މިޔުޒިކު ޙަރާމްކަން އެނގޭ…!

މިޔުޒިކް ޝޯތަކަށް ގޮސް ލަވަޔާއި މިޔުޒިކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭމީހާ އެކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެނީ އެކަމުގެ ޙުކުމާއި އޭގެ ނުބައިކަމާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން ނޭންގޭތީއެއްނޫނެކެވެ. ނުވަތަ ޢިލުމުވެރިން އެކަމުގައި ބުނާ ބަހެއް އަޑުނުއިވިގެނެއްވެސް ނޫނެކެވެ. ނުވަތަ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 28

މި ޙަދީޘްގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާކަމެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 27

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭ ހިތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. جَاءَ ‏ ‏رَجُلٌ ‏ ‏إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 26

މަންމަ އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ މަތިވެރި އަޅުކަން ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ޖެހިގެން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އެއްކަމަކީ މައިމީހާއަށް އިޙްސާންތެރިވުމެވެ. އޭނާއަށް އަޅާލައި އޯގާތެރިވުމެވެ. ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމް ކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 25

ނަމަވެސް އެހެން ބައެއް މަޖުތަމަޢުތަކުން ފެނިގެންދަނީ ވަރިކުރުމަށްފަހު އަންހެނާއަށް ވަރަށް ނިކަމެތި އަނިޔާއާއި ދުއްތުރާ ދޭތަނެވެ. އެމީހުންނީ އެއްވެސް އަގެއް ޙައިޞިއްޔަތެއް ނެތް ބައެއްފަދައިން ޢަމަލުކުރާތެނެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 24

މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [سورة النساء ١٩] މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަބީންނަށް އޯގާތެރިވެ ހެޔޮކޮށް ހިތާށެވެ”. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ‏ ‏ ((إِنَّ أَكْمَلَ المؤمِنينَ