[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢާންމު ލިޔުން

ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލަން ނުވޭތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލަންވީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ މިދީނުގެ ދިފާޢުގައި އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަސްރުދިނުމުގައިތޯއެވެ. ނޫނީ މިދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ ބައެއްގެ ކައިރީގައި ފިނޑިވެ ނިކަމެތިވެފައިވާ ހާލުގައި އަބާއްޖަވެރިންނާ އެކުގައިތޯއެވެ.

ބިމަކީ ވަށް އެއްޗެއްތަ؟ 2

މިކަމުން އެނގެނީ ބިމަކީ ވަށް އެއްޗެއްކަމެވެ. ބިހެއްގެ ބައްޓަމަށް ވުމުން އެކަން ނަފީއެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއީ ސީދަލަށް އޮތް އެއްޗެއްކަމުގެ ބާޠިލު ބުނުމަކީ ކަނީސާގެ (ޗާޗުގެ) ޢަޤީދާއެކެވެ. އަދި އެހެންކަމުން އެބައިމީހުން ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބިމަކީ ވަށް އެއްޗެއްކަމުގައި ބުނި މީހުންނަށް ލަޢުނަތްދީ އަންދާލިއެވެ.

ބިމަކީ ވަށް އެއްޗެއްތަ؟ 1

އުޑާއި ބިމަކީ ވަށް ދޭތިތޯ ބަހުސްކުރި ދެމީހަކު ބަހުސް ކުރިއެވެ. އެތަނުން އެކަކު ބުނީ އެދޭތިވެސް ވަނީ ވަށްކޮންނެވެ. އަނެއް މީހާ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށް ބުނީ އެކަމުގައި އަޞްލެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނަށް (އެބަހީ: އިބްނު ތައިމިއްޔާއަށް) މިވާހަކަ ދެންނެވުނެވެ. އަދި މިކަމުގައި ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ފަހެ، ޖަވާބުގައި ދެންނެވިއެވެ.

އަމަން އަމާންކަން ބޭނުންނަމަ

އިސްލާމްދީނަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދީނެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މިއުންމަތަށްވާ ރަޙްމަތެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން މިޝަރީޢަތުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިޝަރީޢަތުގެ ފުރިހަމަކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަކީ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ހެޔޮ ދަރުމަ

އުފާވެރިކަމުގެ ޙަޔާތެއް

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް

ޔަޤީނުންވެސް ނައިސް ނުދާނޭ ދުވަހެއް!

އެދުވަހަކީ ތިބާ ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރެއްޖެނަމަ ގައިމުވެސް ނައިސް ނުދާނޭ ދުވަހެކެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ! އެދުވަހަކީ ހަމަޔަޤީނުން ތިބާއާއިވެސް ބައްދަލުކުރާނޭ ދުވަހެކެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 45

ސިޔާސީ: ސިޔާސީ މައިދާނަށް ބަލައިލާއިރުވެސް އަންހެނުން އެކަހެރިކުރައްވާފައިވާ ތަނެއް ނެތެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖوَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 44

ހެކިބަސް: ހެކިބަސް ދިނުމަކީ ކަމެއް ސާބިތުކުރުމުގައި ހެކިވުމެވެ. މިކަމުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ދެޖިންސައްވެސް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައެވެ. ކަންކަމުގައި ހެކިބަސް ދިނުން ފިރިހެނުންނަށް ވާފަދައިން އަންހެނުންނަށްވެސް ދެވިފައިވެއެވެ. އަންހެނުންގެ ހެކިބަހަކީވެސް ފިރިހެނުންގެ ހެކިބަސް ފަދައިން ބަލައިގަނެވޭނެ

އެބައިމީހުންގެ ނުރައްކާ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މަދީނާއަށް…!

މައްކާގެ މުޝްރިކުން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަށް ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ދުއްތުރާތައް ބޮޑުވި ހިނދު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މަދީނާއަށް ހިޖުރަ ކުރުމުގެ އިޛުނަފުޅު އެބޭކަލުންނަށް ދެއްވައިފައެވެ.

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވާން ކުރެވިދާނެ ބައެއްކަންކަން.

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد و آله و صحبه. أما بعد: ރޯދަމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މިވަނީ ވަރަށް ކައިރިވެފައެވެ. އެގޮތުން ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 43

ޝަރުޢީ ޙައްޤު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނީ ހަމަހަމަ ބައެވެ. އެހެނީ ފިރިހެނަކު ކުށެއް ކުރިކަމުގައިވީނަ، އެފިރިހެނާއަށް އަދަބުދެވޭ ފަދައިން، ހަމަ އަންހެނަކު ކުށެއް ކުރުމުންވެސް އަދަބު ދެވޭނެއެވެ. ކުރީގެ ބައެއް އުންމަތްތަކުގައި

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 42

އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި ބަލާލަންވީ ކަން ހިނގާ ގޮތަށެވެ. އަންހެނާއަށް ޚަރަދު ކުރުން ވާޖިބުވެފައި މިވަނީ ފިރިންގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރު، އަންހެނަކަށް ލިބޭ ބައިގެ ދެބައި ފިރިހެނުންނަށް ލިބުމަކީ މައްސަލައަކަށް ނުވެއެވެ. އެއީ ފިރިހެނާއަށް ލިބޭ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 41

އިސްލާމްދީނުގައި އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރުމީ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެކެވެ. އަދި ދަރިން އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް އިޙްޞާންތެރިވާން ޖެހެއެވެ. މިފަދައިން ޚަރަދުކުރުމީ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އޭނާގެ މިލްކުގައި ކިތަންމެ ގިނަ މުދަލެއް

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 40

އިސްލާމްދީނުގައި ވާރުތަ މުދާ ބެހުގައި އޮތް އުޞޫލު ކަމުނުދާކަމުގައި ބައެއް މީހުން ބުނެތެވެ. އެއީ އަންހެނުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ނުވަތަ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ މިންވަރުގެ ދެބައި ފިރިހެނާއަށް ލިބޭނެ ކަމުުގައި އާޔަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ. އާޔަތުގައި

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 39

ވާރުތަ މުދާ ނުވަތަ ތަރިކަ މުދާ: ކުރީގެ ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ފިރިން މަރުވުމުން އެމީހުންގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނީވެސް ވާރުތަ ވެގެންދާ ފަދަ ވާރުތަ މުދަލަކަށް ހެދި ބައެއް މުޖުތަމަޢުތައްވެސް އިސްވެ ގޮސްފައިވެއެވެ. ފަހެ،

ފާފައިގެ އަޘަރުތައް

އުޤޫބާތްތަކާއި، ގެއްލުންހުރި ނުބައިވެގެންވާ ހާދިޘާތައް ހިނގުމުގައި ފާފަތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއްވެއެވެ. ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން މެނުވީ އެއްވެސް މުސީބާތްތެއް ނުޖެހެއެވެ. އަދި ތައުބާ ވުމުން ނޫނީ އެކަން ފިލާނުދެއެވެ. ﷲ ޞުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވޭއެވެ.

ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލަން ނުވޭތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލަންވީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ މިދީނުގެ ދިފާޢުގައި އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަސްރުދިނުމުގައިތޯއެވެ. ނޫނީ މިދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ ބައެއްގެ ކައިރީގައި ފިނޑިވެ ނިކަމެތިވެފައިވާ ހާލުގައި އަބާއްޖަވެރިންނާ އެކުގައިތޯއެވެ.

ބިމަކީ ވަށް އެއްޗެއްތަ؟ 2

މިކަމުން އެނގެނީ ބިމަކީ ވަށް އެއްޗެއްކަމެވެ. ބިހެއްގެ ބައްޓަމަށް ވުމުން އެކަން ނަފީއެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއީ ސީދަލަށް އޮތް އެއްޗެއްކަމުގެ ބާޠިލު ބުނުމަކީ ކަނީސާގެ (ޗާޗުގެ) ޢަޤީދާއެކެވެ. އަދި އެހެންކަމުން އެބައިމީހުން ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބިމަކީ ވަށް އެއްޗެއްކަމުގައި ބުނި މީހުންނަށް ލަޢުނަތްދީ އަންދާލިއެވެ.

ބިމަކީ ވަށް އެއްޗެއްތަ؟ 1

އުޑާއި ބިމަކީ ވަށް ދޭތިތޯ ބަހުސްކުރި ދެމީހަކު ބަހުސް ކުރިއެވެ. އެތަނުން އެކަކު ބުނީ އެދޭތިވެސް ވަނީ ވަށްކޮންނެވެ. އަނެއް މީހާ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށް ބުނީ އެކަމުގައި އަޞްލެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނަށް (އެބަހީ: އިބްނު ތައިމިއްޔާއަށް) މިވާހަކަ ދެންނެވުނެވެ. އަދި މިކަމުގައި ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ފަހެ، ޖަވާބުގައި ދެންނެވިއެވެ.

އަމަން އަމާންކަން ބޭނުންނަމަ

އިސްލާމްދީނަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދީނެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މިއުންމަތަށްވާ ރަޙްމަތެކެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން މިޝަރީޢަތުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިޝަރީޢަތުގެ ފުރިހަމަކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމަކީ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ހެޔޮ ދަރުމަ

އުފާވެރިކަމުގެ ޙަޔާތެއް

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް

ޔަޤީނުންވެސް ނައިސް ނުދާނޭ ދުވަހެއް!

އެދުވަހަކީ ތިބާ ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރެއްޖެނަމަ ގައިމުވެސް ނައިސް ނުދާނޭ ދުވަހެކެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ! އެދުވަހަކީ ހަމަޔަޤީނުން ތިބާއާއިވެސް ބައްދަލުކުރާނޭ ދުވަހެކެވެ.

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 45

ސިޔާސީ: ސިޔާސީ މައިދާނަށް ބަލައިލާއިރުވެސް އަންހެނުން އެކަހެރިކުރައްވާފައިވާ ތަނެއް ނެތެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖوَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 44

ހެކިބަސް: ހެކިބަސް ދިނުމަކީ ކަމެއް ސާބިތުކުރުމުގައި ހެކިވުމެވެ. މިކަމުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ދެޖިންސައްވެސް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައެވެ. ކަންކަމުގައި ހެކިބަސް ދިނުން ފިރިހެނުންނަށް ވާފަދައިން އަންހެނުންނަށްވެސް ދެވިފައިވެއެވެ. އަންހެނުންގެ ހެކިބަހަކީވެސް ފިރިހެނުންގެ ހެކިބަސް ފަދައިން ބަލައިގަނެވޭނެ

އެބައިމީހުންގެ ނުރައްކާ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މަދީނާއަށް…!

މައްކާގެ މުޝްރިކުން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަށް ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ދުއްތުރާތައް ބޮޑުވި ހިނދު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މަދީނާއަށް ހިޖުރަ ކުރުމުގެ އިޛުނަފުޅު އެބޭކަލުންނަށް ދެއްވައިފައެވެ.

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވާން ކުރެވިދާނެ ބައެއްކަންކަން.

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد و آله و صحبه. أما بعد: ރޯދަމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މިވަނީ ވަރަށް ކައިރިވެފައެވެ. އެގޮތުން ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 43

ޝަރުޢީ ޙައްޤު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނީ ހަމަހަމަ ބައެވެ. އެހެނީ ފިރިހެނަކު ކުށެއް ކުރިކަމުގައިވީނަ، އެފިރިހެނާއަށް އަދަބުދެވޭ ފަދައިން، ހަމަ އަންހެނަކު ކުށެއް ކުރުމުންވެސް އަދަބު ދެވޭނެއެވެ. ކުރީގެ ބައެއް އުންމަތްތަކުގައި

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 42

އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި ބަލާލަންވީ ކަން ހިނގާ ގޮތަށެވެ. އަންހެނާއަށް ޚަރަދު ކުރުން ވާޖިބުވެފައި މިވަނީ ފިރިންގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރު، އަންހެނަކަށް ލިބޭ ބައިގެ ދެބައި ފިރިހެނުންނަށް ލިބުމަކީ މައްސަލައަކަށް ނުވެއެވެ. އެއީ ފިރިހެނާއަށް ލިބޭ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 41

އިސްލާމްދީނުގައި އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދުކުރުމީ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެކެވެ. އަދި ދަރިން އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް އިޙްޞާންތެރިވާން ޖެހެއެވެ. މިފަދައިން ޚަރަދުކުރުމީ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އޭނާގެ މިލްކުގައި ކިތަންމެ ގިނަ މުދަލެއް

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 40

އިސްލާމްދީނުގައި ވާރުތަ މުދާ ބެހުގައި އޮތް އުޞޫލު ކަމުނުދާކަމުގައި ބައެއް މީހުން ބުނެތެވެ. އެއީ އަންހެނުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ނުވަތަ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ މިންވަރުގެ ދެބައި ފިރިހެނާއަށް ލިބޭނެ ކަމުުގައި އާޔަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއެވެ. އާޔަތުގައި

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް 39

ވާރުތަ މުދާ ނުވަތަ ތަރިކަ މުދާ: ކުރީގެ ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ފިރިން މަރުވުމުން އެމީހުންގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނީވެސް ވާރުތަ ވެގެންދާ ފަދަ ވާރުތަ މުދަލަކަށް ހެދި ބައެއް މުޖުތަމަޢުތައްވެސް އިސްވެ ގޮސްފައިވެއެވެ. ފަހެ،

ފާފައިގެ އަޘަރުތައް

އުޤޫބާތްތަކާއި، ގެއްލުންހުރި ނުބައިވެގެންވާ ހާދިޘާތައް ހިނގުމުގައި ފާފަތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއްވެއެވެ. ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން މެނުވީ އެއްވެސް މުސީބާތްތެއް ނުޖެހެއެވެ. އަދި ތައުބާ ވުމުން ނޫނީ އެކަން ފިލާނުދެއެވެ. ﷲ ޞުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވޭއެވެ.