[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މުޖުތަމަޢު

މުޖްތަމަޢުގެ ލޯބި ލިބުން

ފަރުދުންނާ ގުޅޭގޮތުން ތަރުބިއްޔާގެ މުހިއްމުކަން ވަޒަންކުރެވޭ އަނެއް ބަހާ އަކީ މުޖްތަމަޢެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގެ ލޯތްބާ ޤަދަރު ލިބިގެންދެއެވެ. އެހެނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ވާ މީހާ އެ ޙާޞިލްކުރަނީ ﷲ

ނަން ކަރުދާސްކޮޅު

މި އަހަރުގެ ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔެވުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެގެންދަނީ އެވެ. އަހަރުގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ފެށުމާއިއެކު ބެލެނިވެރިން އެންމެ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭންފަށަނީ ޖެހިގެންއަންނައަހަރު ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ކުރުމުގައެވެ.

ތަރުބިއްޔަތައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ފަރުދުންގެ ޙައްޤުގައި ތަރުބިއްޔަތައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދަރީންނާއި އަދި އެނޫންވެސް ތަރުބިއްޔަތަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޙައްޤުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއީ އެބައެއްގެ ދަށުގައި ބަޔަކު ލައްވާފައިވާ ކޮންމެ

މިއަދުގެ ޙާލަތު، ކީރިތި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބަސްފުޅުން…؟

މީސްތަކުން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެގެން، ވާނުވާ ނޭނގި އުޅެނީއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އަންނަން އުޅޭ ކަހަލައެވެ. ނުވަތަ ބޮޑު ތަދުމަޑު ކަމެއް ފެތުރިދާނޭހެން ހީވާ ކަހަލައެވެ. ކަމުގެ މާހިރުންވެސް ވަނީ ވާނުވާ ނޭނގި ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ސިޔާސަތަކީ ކޮބާ؟

ސިޔާސަތޭ ކިޔައިގެން އެކިމީހުން އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު، “ސިޔާސަތު” މިލަފްޒަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފްޒެއްކަން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށްތޯއެވެ؟ ޢަރަބި ބަހުގައި ލުޣަވީ ގޮތުން ސިޔާސަތުގެ މާނައަކީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި، ވެރިކަމާއި ސިޔާސަތާއި ހުރި ގުޅުން.

الله سبحانه وتعالى އެންމެހައި ކާއިނާތުތައް ހައްދަވައި، އެތަންތަނުގައި އެންމެހައި ތަކެތި ލައްވަވައި އެހުރިހާ މަޚްލޫޤާތްތައް ހެއްދެވުމަށްފަހު، އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި ކައުނުގެ ތެރެއަށް އެތަކެތި ދޫކޮށް ނުލައްވައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ފުރިހަމަ ނިޒާމްތަކަކާއި

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ދިހަ ކަމެއް

ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް، އެހެންނަމަވެސް އެ އިލާހުގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ބޯނުލެނބުމެވެ.

އޭ الله !

اللَّهُمَّ انْصُرُ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ. އޭ الله ! އިސްލާމްދީނަށާއި މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާންދޭވެ! اللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَكَ وَنَبِيَّكَ وَكِتَابَكَ. އިނބަރަސްކަލާނގެ ދީނާއި، އިނބަރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި ނަބިއްޔާއާއި އިނބަރަސްކަލާނގެ ފޮތަށް

ރޯދަމަހު ކުރެވޭ ބައެއް ކުށްތައް

1- ރޭގަނޑުގެ ގިނަވަގުތު ނުނިދާ އުޅުން 2- ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި މާ ގިނައިން ނިދުން 3- ބައެއްފަހަރަށް ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ދޫވުން 4- ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ނުވަތަ އެނޫން ގަޑިތަކުގައިވެސް ހަށިގަނޑަށް އުނދަގޫވާވަރަށް، ހަށިގަނޑަށް

ކައިވެނިކުރާއިރު ދެމީހުންވެސް ނިޔަތްގަންނަންވީ ކަންތައް

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه وأجمعين. ކައިވެނިކުރާއިރު އެދެވިގެންވަނީ ދެމަފިރިންވެސް ދެމީހުންގެ ނަފްސު ޢިއްފަތްތެރިކުރުމަށް ނިޔަތްގަތުމެވެ. އަދި ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށްވެސްމެއެވެ. ފަހެ އެހެނީ

ލަވަމުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ އެއް މުންކަރާތް

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިސްލާމުންނަށްވީހިނދު ދީނުގެ ޝިޢާރުތަކާ ޙުކުމްތައް ނެގެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޮނގުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ތުނބުޅި ދިގުކުރުމުގެ ޙުކުމް

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره . الصلاة و السلام على حبيبنا و قدوتنا و أسوتنا محمد و آله و صحبه أجمعين. ﷲ

ބަދަލުވަމުން އައި ދުޢާ

އަހަރެން ކުޑައިރު، ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިމާމު ދުޢާކުރާ އަޑުއަހަމެވެ. اللّهم انصر إخواننا في فلسطين ..! އޭ ﷲ، ފަލަސްޠީނުގައި ތިބި އަހަރެމެންގެ އަޚުންނަށް ނަޞްރުދެއްވާނދޭވެ! ********************** ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، ހުކުރު ޚުޠުބާގައި

އަންހެން ފިރިހެން ވަކީން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދަލީލު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޒަމާނުގައި ދިރުއުޅުއްވި އަންހެން ޞަޙާބީން ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވިއެވެ. عَنْ أبي سَـعِيْد رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَالَ: جَـاءَتِ امْـرأةٌ إلى

އިސްލާމްދީނުގައި އަލިކަމާއި ފުރިހަމަކަން – ޑިމޮކްރެސީގައި އަނދިރިކަމާއި ގެއްލެނިވިކަން

ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ވެރިންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެވެ. އަދި މަޖްލިސް މެމްބަރުންނާއި އެހެނިހެން މަޤާމުތަކުގެ ބޭފުޅުންނެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ނިކަމެތި އިންސާނުންނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ﷲ ގެ އަޅުންނެވެ. އަޑުއައްސަވާށެވެ. ނޫންނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަކުރެވެނީ ﷲ އާއި

މުޖްތަމަޢުގެ ލޯބި ލިބުން

ފަރުދުންނާ ގުޅޭގޮތުން ތަރުބިއްޔާގެ މުހިއްމުކަން ވަޒަންކުރެވޭ އަނެއް ބަހާ އަކީ މުޖްތަމަޢެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުގެ ލޯތްބާ ޤަދަރު ލިބިގެންދެއެވެ. އެހެނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ވާ މީހާ އެ ޙާޞިލްކުރަނީ ﷲ

ނަން ކަރުދާސްކޮޅު

މި އަހަރުގެ ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔެވުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެގެންދަނީ އެވެ. އަހަރުގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ފެށުމާއިއެކު ބެލެނިވެރިން އެންމެ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭންފަށަނީ ޖެހިގެންއަންނައަހަރު ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް ބޭނުންވާ ތައްޔާރީތައް ކުރުމުގައެވެ.

ތަރުބިއްޔަތައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން

ފަރުދުންގެ ޙައްޤުގައި ތަރުބިއްޔަތައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދަރީންނާއި އަދި އެނޫންވެސް ތަރުބިއްޔަތަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޙައްޤުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއީ އެބައެއްގެ ދަށުގައި ބަޔަކު ލައްވާފައިވާ ކޮންމެ

މިއަދުގެ ޙާލަތު، ކީރިތި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބަސްފުޅުން…؟

މީސްތަކުން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެގެން، ވާނުވާ ނޭނގި އުޅެނީއެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އަންނަން އުޅޭ ކަހަލައެވެ. ނުވަތަ ބޮޑު ތަދުމަޑު ކަމެއް ފެތުރިދާނޭހެން ހީވާ ކަހަލައެވެ. ކަމުގެ މާހިރުންވެސް ވަނީ ވާނުވާ ނޭނގި ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ސިޔާސަތަކީ ކޮބާ؟

ސިޔާސަތޭ ކިޔައިގެން އެކިމީހުން އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު، “ސިޔާސަތު” މިލަފްޒަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފްޒެއްކަން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށްތޯއެވެ؟ ޢަރަބި ބަހުގައި ލުޣަވީ ގޮތުން ސިޔާސަތުގެ މާނައަކީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި، ވެރިކަމާއި ސިޔާސަތާއި ހުރި ގުޅުން.

الله سبحانه وتعالى އެންމެހައި ކާއިނާތުތައް ހައްދަވައި، އެތަންތަނުގައި އެންމެހައި ތަކެތި ލައްވަވައި އެހުރިހާ މަޚްލޫޤާތްތައް ހެއްދެވުމަށްފަހު، އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި ކައުނުގެ ތެރެއަށް އެތަކެތި ދޫކޮށް ނުލައްވައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ފުރިހަމަ ނިޒާމްތަކަކާއި

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ދިހަ ކަމެއް

ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް، އެހެންނަމަވެސް އެ އިލާހުގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ބޯނުލެނބުމެވެ.

އޭ الله !

اللَّهُمَّ انْصُرُ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ. އޭ الله ! އިސްލާމްދީނަށާއި މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާންދޭވެ! اللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَكَ وَنَبِيَّكَ وَكِتَابَكَ. އިނބަރަސްކަލާނގެ ދީނާއި، އިނބަރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި ނަބިއްޔާއާއި އިނބަރަސްކަލާނގެ ފޮތަށް

ރޯދަމަހު ކުރެވޭ ބައެއް ކުށްތައް

1- ރޭގަނޑުގެ ގިނަވަގުތު ނުނިދާ އުޅުން 2- ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި މާ ގިނައިން ނިދުން 3- ބައެއްފަހަރަށް ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ދޫވުން 4- ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ނުވަތަ އެނޫން ގަޑިތަކުގައިވެސް ހަށިގަނޑަށް އުނދަގޫވާވަރަށް، ހަށިގަނޑަށް

ކައިވެނިކުރާއިރު ދެމީހުންވެސް ނިޔަތްގަންނަންވީ ކަންތައް

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه وأجمعين. ކައިވެނިކުރާއިރު އެދެވިގެންވަނީ ދެމަފިރިންވެސް ދެމީހުންގެ ނަފްސު ޢިއްފަތްތެރިކުރުމަށް ނިޔަތްގަތުމެވެ. އަދި ﷲ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށްވެސްމެއެވެ. ފަހެ އެހެނީ

ލަވަމުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ އެއް މުންކަރާތް

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިސްލާމުންނަށްވީހިނދު ދީނުގެ ޝިޢާރުތަކާ ޙުކުމްތައް ނެގެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޮނގުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ތުނބުޅި ދިގުކުރުމުގެ ޙުކުމް

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره . الصلاة و السلام على حبيبنا و قدوتنا و أسوتنا محمد و آله و صحبه أجمعين. ﷲ

ބަދަލުވަމުން އައި ދުޢާ

އަހަރެން ކުޑައިރު، ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އިމާމު ދުޢާކުރާ އަޑުއަހަމެވެ. اللّهم انصر إخواننا في فلسطين ..! އޭ ﷲ، ފަލަސްޠީނުގައި ތިބި އަހަރެމެންގެ އަޚުންނަށް ނަޞްރުދެއްވާނދޭވެ! ********************** ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، ހުކުރު ޚުޠުބާގައި

އަންހެން ފިރިހެން ވަކީން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދަލީލު

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޒަމާނުގައި ދިރުއުޅުއްވި އަންހެން ޞަޙާބީން ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވިއެވެ. عَنْ أبي سَـعِيْد رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَالَ: جَـاءَتِ امْـرأةٌ إلى

އިސްލާމްދީނުގައި އަލިކަމާއި ފުރިހަމަކަން – ޑިމޮކްރެސީގައި އަނދިރިކަމާއި ގެއްލެނިވިކަން

ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ ވެރިންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެވެ. އަދި މަޖްލިސް މެމްބަރުންނާއި އެހެނިހެން މަޤާމުތަކުގެ ބޭފުޅުންނެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ނިކަމެތި އިންސާނުންނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ﷲ ގެ އަޅުންނެވެ. އަޑުއައްސަވާށެވެ. ނޫންނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަކުރެވެނީ ﷲ އާއި