[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މުޖުތަމަޢު

ދަރިފުޅުގެ ސިޓީ

މިއީ މިހާރު ތިން ކުދިން ލިބިފައިވާ މަންމައަކު، އޭނަގެ ލޯބިވާ މަންމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ސިޓީއެކެވެ. ކިޔުންތެރިންނާހަމައަށް ސިޓީ ގެނެސްފައިމިވަނީ ސިޓީގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށެވެ. ސިޓީގެ އެއްވެސް ޢިބާރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހުރި ގޮތަށެވެ.

މުސްލިމް އުޚްތާގެ ޝުޢޫރު!

ތިބާ އަހަންނާ ދިމާލަށް ބަލާފައި ތިޔަ ހީކުރަނީ އަހަންނަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އަހަރެންގެ ބޭރު ފުށަށް ބަލާފައި އަހަންނާމެދު ގޮތް ނިންމަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ފަޚުރުވެރިކަމާއިއެކު ލައިގެން ހުންނަ

ދެ ޖިންސުގެ މީހުން މަސްހުނިވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ދެ ޖިންސުގެ މީހުން މިނިވަންކަމާއެކު މަސްހުނިވެ އުޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަކީ މުސްލިމް އަންހެނާއަށް އެނގޭކަމެކެވެ. އަދި ވަރަށް

އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތު

މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޛުނަފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއިލާހު މާތްކުރެއްވި މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް މައްސަރު ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. ރޭތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ރޭ ވަނީ އެ މައްސަރުގައެވެ.

އިންޓަރނެޓުން ޢިލްމު ހޯދާއިރު ފަރުވާތެރިވެ ލައްވާ!

އަދި އެންމެ ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ އިސްލާމްދީނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެވެ. އެހެނީ، އެހެން މަޢުލޫމާތުތަކާ ޚިލާފަށް، އިސްލާމްދީނުގެ މަޢުލޫމާތަކީ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތެކެވެ.

މިހާރުވެސް މަރުވެދާނެ

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިހާރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގައި މިއުޅޭ 6 ބިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 55.3 މިލިއަން މީހުން މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދެއެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޒުނަފުޅާއި އެކު މިދިޔަ ދެތިން އަހަރުތެރޭގައި މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް މަލަކުލް މައުތުގެފާނު މަރުހިއްޕެވި މީހުންގެ އަދަދެވެ.

ނިޔަފަތިތައް ދިގުކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

އަތްތަކާއި ފައިތަކުގެ ނިޔަފަތިތައް ދިގުކުރުމަކީ ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ނަމުގެ ތެރޭގައި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ފެތުރިފައިވާ ނުބައި އާދައެކެވެ. މިކަމަކީ ކާފަރު މުޖުތަމަޢުތަކުން ފެތުރިގެން އައިސްފައިވާކަމެކެވެ.

އުއްމު ޞާލިހު – އުމުރުން 82 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ޙިފްޒު ކުރި އަންހެނެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވާލެއްވި ބަރާކާތްތެރި ފޮތްކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މިސާލު

މިދުނިޔެއިން ތިބާއާއި އެއްކޮށް ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ ކަފުނެވެ. އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އޭ ނަފްސާއެވެ! މިހާރު ފުދޭވަރު ވެއްޖެއެވެ.

އަހަރުތައް ފާއިތުވެގެން ދަނީއެވެ. ދުވަސްތައް މާޒީވެ ދަނީއެވެ. މީސްތަކުން ވަނީ ކުޅިވަރާ މަޖަލުގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ. މީސްތަކުން ވަނީ ފުން ނިންޖެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ. މީސްތަކުން އެމީހުންގެ ޙަޔާތުގެ ކަންތައްތަކާ ހެދި އުޅެނީ ޣަފުލަތްތެރިކަމެއްގެ

ދަރީންގެ ޢަދާވަތްތެރިކަމުން ރައްކާތެރިވުން

ތަރުބިއްޔަތުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާ ދުރު ތަރުބިއްޔަތެއް ކުދިންނަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އެއްކަމަކީ ދަރީންގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ޢަދާވާތްތެރިކަމެވެ.

ޒުވާނުންނާއި އަޅުކަމުގެ ލައްޛަތާއި މީރުކަން – 3

ނަމާދުތައް އޭގެވަގުތުތަކުގައި ކުރުމުން الله تعالى ހަނދުމަކޮށް އުޅޭށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަކީ އެއްނަމާދު އަނެއްނަމާދާއި ދެމެދުގައި ކުރެވޭ ކުދި ފާފަތުކުގެ ކައްފާރާއެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ރޯދައާއި كعبة الله އަށްގޮސް حج ވުމެވެ.

ޒުވާނުންނާއި އަޅުކަމުގެ ލައްޛަތާއި މީރުކަން – 1

އަޅުކަމަށް އަހުރެމެންބޭނުންވެގެންވާވުމަކީ فطري ބޭނުމެކެވެ. الله تعالى ވަނީ އެކަލާނގެ އެންމެހާ އަޅުތަކުންގެ ކިބައިގައި އެ فطرة ލައްވަވާފައެވެ. އަޅުކަންކުރުމުގައި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ތިން ބައެއްވެއެވެ.

ދަރިފުޅުގެ ސިޓީ

މިއީ މިހާރު ތިން ކުދިން ލިބިފައިވާ މަންމައަކު، އޭނަގެ ލޯބިވާ މަންމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ޙަޤީޤީ ސިޓީއެކެވެ. ކިޔުންތެރިންނާހަމައަށް ސިޓީ ގެނެސްފައިމިވަނީ ސިޓީގެ އަސްލާ އެއްގޮތަށެވެ. ސިޓީގެ އެއްވެސް ޢިބާރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހުރި ގޮތަށެވެ.

މުސްލިމް އުޚްތާގެ ޝުޢޫރު!

ތިބާ އަހަންނާ ދިމާލަށް ބަލާފައި ތިޔަ ހީކުރަނީ އަހަންނަކީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އަހަރެންގެ ބޭރު ފުށަށް ބަލާފައި އަހަންނާމެދު ގޮތް ނިންމަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ފަޚުރުވެރިކަމާއިއެކު ލައިގެން ހުންނަ

ދެ ޖިންސުގެ މީހުން މަސްހުނިވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ދެ ޖިންސުގެ މީހުން މިނިވަންކަމާއެކު މަސްހުނިވެ އުޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަކީ މުސްލިމް އަންހެނާއަށް އެނގޭކަމެކެވެ. އަދި ވަރަށް

އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތު

މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޛުނަފުޅާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާ އެއިލާހު މާތްކުރެއްވި މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް މައްސަރު ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. ރޭތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ރޭ ވަނީ އެ މައްސަރުގައެވެ.

އިންޓަރނެޓުން ޢިލްމު ހޯދާއިރު ފަރުވާތެރިވެ ލައްވާ!

އަދި އެންމެ ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ އިސްލާމްދީނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެވެ. އެހެނީ، އެހެން މަޢުލޫމާތުތަކާ ޚިލާފަށް، އިސްލާމްދީނުގެ މަޢުލޫމާތަކީ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތެކެވެ.

މިހާރުވެސް މަރުވެދާނެ

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިހާރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގައި މިއުޅޭ 6 ބިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 55.3 މިލިއަން މީހުން މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ދެއެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އިޒުނަފުޅާއި އެކު މިދިޔަ ދެތިން އަހަރުތެރޭގައި މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް މަލަކުލް މައުތުގެފާނު މަރުހިއްޕެވި މީހުންގެ އަދަދެވެ.

ނިޔަފަތިތައް ދިގުކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

އަތްތަކާއި ފައިތަކުގެ ނިޔަފަތިތައް ދިގުކުރުމަކީ ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ނަމުގެ ތެރޭގައި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ފެތުރިފައިވާ ނުބައި އާދައެކެވެ. މިކަމަކީ ކާފަރު މުޖުތަމަޢުތަކުން ފެތުރިގެން އައިސްފައިވާކަމެކެވެ.

އުއްމު ޞާލިހު – އުމުރުން 82 އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ޙިފްޒު ކުރި އަންހެނެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބާވާލެއްވި ބަރާކާތްތެރި ފޮތްކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ މިސާލު

މިދުނިޔެއިން ތިބާއާއި އެއްކޮށް ގެންދެވޭނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ ކަފުނެވެ. އެހެން ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

އޭ ނަފްސާއެވެ! މިހާރު ފުދޭވަރު ވެއްޖެއެވެ.

އަހަރުތައް ފާއިތުވެގެން ދަނީއެވެ. ދުވަސްތައް މާޒީވެ ދަނީއެވެ. މީސްތަކުން ވަނީ ކުޅިވަރާ މަޖަލުގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ. މީސްތަކުން ވަނީ ފުން ނިންޖެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބިފައެވެ. މީސްތަކުން އެމީހުންގެ ޙަޔާތުގެ ކަންތައްތަކާ ހެދި އުޅެނީ ޣަފުލަތްތެރިކަމެއްގެ

ދަރީންގެ ޢަދާވަތްތެރިކަމުން ރައްކާތެރިވުން

ތަރުބިއްޔަތުގައި އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާ ދުރު ތަރުބިއްޔަތެއް ކުދިންނަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނޭދެވޭ އެއްކަމަކީ ދަރީންގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ޢަދާވާތްތެރިކަމެވެ.

ޒުވާނުންނާއި އަޅުކަމުގެ ލައްޛަތާއި މީރުކަން – 3

ނަމާދުތައް އޭގެވަގުތުތަކުގައި ކުރުމުން الله تعالى ހަނދުމަކޮށް އުޅޭށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަކީ އެއްނަމާދު އަނެއްނަމާދާއި ދެމެދުގައި ކުރެވޭ ކުދި ފާފަތުކުގެ ކައްފާރާއެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ރޯދައާއި كعبة الله އަށްގޮސް حج ވުމެވެ.

ޒުވާނުންނާއި އަޅުކަމުގެ ލައްޛަތާއި މީރުކަން – 1

އަޅުކަމަށް އަހުރެމެންބޭނުންވެގެންވާވުމަކީ فطري ބޭނުމެކެވެ. الله تعالى ވަނީ އެކަލާނގެ އެންމެހާ އަޅުތަކުންގެ ކިބައިގައި އެ فطرة ލައްވަވާފައެވެ. އަޅުކަންކުރުމުގައި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ތިން ބައެއްވެއެވެ.