[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިލްމުވެރިން

އައްޝައިޚް އައްދުކްތޫރު ޣާލިބު ބުން ޢަލީ ޢަވާޖީ – رحمه الله

ޝައިޚް ޣާލިބު ބައެއް ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ދޫ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މަސަައްކަތްތަކަކީ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެވި ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު ފެތުރިފައިވަ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްްތައް އެއީ ޝަރުޢީ ކުއްލިޔާތަކުގައި މުޤައްރަރުގެ ތެރެއިން ކިޔަވައި ދެވޭ ފޮތްތައްކަމުގައި ވިއެވެ.

އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްޢަޖްލާން – رحمه الله

ސްތަކުންނާއި ހަމައަށް ޢިލްމުގެ ނޫރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް އަދާކުރެއްވި ޢިލްމުވެރިންގެ ސީރަތް އަޑު އެހުމަކީ އެތަކެއް ބަޔަކު އެދޭނޭ ކަމެކެވެ. އެބޭކަލުންނަކީ ޢިލްމުވެރިކަމުގައްޔާއި އަޅުވެރިކަމުގައިވެސް މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެކެވެ.

އިމާމް މުސްލިމް – رحمه الله –

އެއީ އަލްއިމާމު އަލްޙާފިޡް އަލްމުޖައްވިދު އަލްޙުއްޖަތުއްޞާދިޤު، އަބުލް ޙުސައިން، މުސްލިމު ބުން އަލްޙައްޖާޖު ބުން މުސްލިމު ބުން ވަރުދު ބުން ކައުޝާޛު އަލްޤުޝައިރިއްޔު އަންނައިސާބޫރިއްޔުއެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢަލީ އާދަމް އަލްއިތިޔޯޕީ – رحمه الله – 2

ޝައިޚް އަވަހާރަވީ  ހިޖްރައިން 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ޞަފަރު މަހުގެ އެކާވީސްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު، މައްކާގައެވެ. އަދި ޖަނާޒާ އޮތީ އެދުވަހުގެ ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުގައެވެ. އަދި ފަސްދާނު ލެވުނީ މައްކާގެ މަޤްބަރަތު ޝުހަދާއުލް ޙަރަމުގައެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢަލީ އާދަމް އަލްއިތިޔޯޕީ – رحمه الله – 1

ޝައިޚުގެ ދަރިވަރަކު ބުނިގޮތުގައި ޝައިޚާ އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުވި ފަހަރުގައި ޝައިޚުގެ ޞިއްޙީ ޙާލު ހުރިގޮތުން ޖާމިޢުއްތިރްމިޛީގެ ޝަރަޙަ ނުނިންމޭނޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ކީރިތި ކުރެއްވިއެވެ.

އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله 7

ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ޢިލްމުވެރިން އެކަލޭގެފާނާމެދު ވިދާޅުވެފައިވާ ޘަނާގެ ބަސްފުޅުތައް:

އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله 1

އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަނަ ނަމަކީ: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، السُّلمي النيسابوري އެވެ.

އައްޝައިޚް އައްދުކްތޫރު ޣާލިބު ބުން ޢަލީ ޢަވާޖީ – رحمه الله

ޝައިޚް ޣާލިބު ބައެއް ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ދޫ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މަސަައްކަތްތަކަކީ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެވި ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު ފެތުރިފައިވަ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްްތައް އެއީ ޝަރުޢީ ކުއްލިޔާތަކުގައި މުޤައްރަރުގެ ތެރެއިން ކިޔަވައި ދެވޭ ފޮތްތައްކަމުގައި ވިއެވެ.

އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްޢަޖްލާން – رحمه الله

ސްތަކުންނާއި ހަމައަށް ޢިލްމުގެ ނޫރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް އަދާކުރެއްވި ޢިލްމުވެރިންގެ ސީރަތް އަޑު އެހުމަކީ އެތަކެއް ބަޔަކު އެދޭނޭ ކަމެކެވެ. އެބޭކަލުންނަކީ ޢިލްމުވެރިކަމުގައްޔާއި އަޅުވެރިކަމުގައިވެސް މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެކެވެ.

އިމާމް މުސްލިމް – رحمه الله –

އެއީ އަލްއިމާމު އަލްޙާފިޡް އަލްމުޖައްވިދު އަލްޙުއްޖަތުއްޞާދިޤު، އަބުލް ޙުސައިން، މުސްލިމު ބުން އަލްޙައްޖާޖު ބުން މުސްލިމު ބުން ވަރުދު ބުން ކައުޝާޛު އަލްޤުޝައިރިއްޔު އަންނައިސާބޫރިއްޔުއެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢަލީ އާދަމް އަލްއިތިޔޯޕީ – رحمه الله – 2

ޝައިޚް އަވަހާރަވީ  ހިޖްރައިން 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ޞަފަރު މަހުގެ އެކާވީސްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު، މައްކާގައެވެ. އަދި ޖަނާޒާ އޮތީ އެދުވަހުގެ ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުގައެވެ. އަދި ފަސްދާނު ލެވުނީ މައްކާގެ މަޤްބަރަތު ޝުހަދާއުލް ޙަރަމުގައެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢަލީ އާދަމް އަލްއިތިޔޯޕީ – رحمه الله – 1

ޝައިޚުގެ ދަރިވަރަކު ބުނިގޮތުގައި ޝައިޚާ އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުވި ފަހަރުގައި ޝައިޚުގެ ޞިއްޙީ ޙާލު ހުރިގޮތުން ޖާމިޢުއްތިރްމިޛީގެ ޝަރަޙަ ނުނިންމޭނޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ކީރިތި ކުރެއްވިއެވެ.

އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله 7

ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ޢިލްމުވެރިން އެކަލޭގެފާނާމެދު ވިދާޅުވެފައިވާ ޘަނާގެ ބަސްފުޅުތައް:

އިބްނު ޚުޒައިމާ رحمه الله 1

އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަނަ ނަމަކީ: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، السُّلمي النيسابوري އެވެ.