[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢިލްމުވެރިން

ޝައިޚު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ދަޢުވަތު

މުސްތަޝްރިޤުންނާއި ޣައިރުމުސްލިމުން މިހާރަކަށް އައިސް، ފަރުޟުފަސްނަމާދުކޮށް ދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަރާބަރަށް ތަބަޢުވާ މީހުންނަކީ ވައްހާބީންކަމުގައި ހަދައި އެއީ ހައްދުފަހަނަ އަޅައިގޮސްފައިވާ ބައެއްކަމުގައި ބުނެއެވެ.

އަލްއިމާމް އަބޫދާވުދު ރަޙިމަހުﷲ

الإمام أبو داود رحمه اللهގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ސުލައިމާން ބުން އަލްއަޝްޢަޘް ބުން އިސްޙާޤް ބުން ބަޝީރު ބުން ޝައްދާދެވެ. ކުންޔާއަކީ އަބޫ ދާވުދެވެ. ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ސިޖިސްތާނަށެވެ. އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 202 ވަނަ އަހަރުގައި ސިޖިސްތާނުގައެވެ.

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ 2

އެދުވަސްވަރުގެ ހާލަތު އިމާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާގެ އެންމެ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވަނީ ހަންބަލީ މަޒުހަބުގެ ފިޤުހު ކަމުގައިވިޔަސް އެކަލޭގެފާނު އެހެން ހުރިހާ މަޒްހަބުތަކެއްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރައްވާ އެމަޒުހަބުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޢިލްމު ޙާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އަދަބިއްޔާތުގައިވެސް

ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ

އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ތަޤިއްޔުއްދީން އަބުލް ޢައްބާސް އަޙްމަދު ބުން ޢަބްދުލްޙަލީމް ބުން ޢަބްދުއްސަލާމް ބުން ޢަބްދުﷲ ބުން އަބުލްޤާސިމް އަލްޚަޟިރު ބުން މުޙައްމަދު ބުނުލް ޚަޟިރު ބުން ޢަލީ ތައިމިއްޔަތަލް

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ 1

ޝައިހުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ އަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ޘަޤިއްޔުއްދީން އަޙުމަދުބިން ޢަބްދުލް ޙަލީމެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގައި ފާޅުވި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ހިތްވަރުގަދަ ބޭކަލެކެވެ.

އަލްއިމާމުއް ޠަޙާވީ ރަޙިމަހުﷲ

އަލްއިމާމުއް ޠަޙާވީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ ނަންފުޅަކީ އަބޫ ޖަޢުފަރު އަޙްމަދު ބިން މުޙައްމަދު ބިން ސަލާމާ ބިން ސަލްމަތު ބިން ޢަބްދުލްމަލިކު ބިން ސަލަމަތު ބިން ސަލީމް ބިން ސުލައިމާން ބިން ޖަވާބުލްއަޒްދީ އައްޠަޙާވީއެވެ.

ކިތާބުއްތައުޙީދުގެ މުއައްލިފުގެ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް.

އެކަލޭގެފާނަކީ، އަލްއިމާމް، އަލްޢައްލާމަތުއްރައްބާނީ، މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްވައްހާބް ބިން ސުލައިމާން ބިން ޢަލީ ބިން މުޙައްމަދު ބިން އަޙްމަދު ބިން ރާޝިދު އައްތަމީމީއެވެ. އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 1115ވަނަ އަހަރު ނަޖުދުކަރައިގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ޢުޔައިނާގައެވެ. ބާލިޣުވުމުގެ

މާލިކު ބިން ދީނާރު ރަޙިމަހުﷲ

ޝެއިޙް މާލިކް ބިން ދީނާރު (ރަޙީމަހުﷲ) އަކީ ތާބިއީ ބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައި އުޅުއްވި މަޝްހޫރު ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭކަލެކެވެ. މިކަލޭގެފާނަކީ ޙަސަނުލް ބަސަރީގެ ދަރިވަރެކެވެ. ބުނެވޭގޮތުން މުއުތަބަރު ޙަދީޘް ޢިލްމްވެރިއެކެވެ. އަނަސް އިބްން މާލިކް (ރަޟިޔަﷲ އަންޙް) އަދި އިބްނި ސީރީން (ރަޙިމަހުﷲ) ފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ޙަދިޘް ރިވާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކީރިތި ގުރުއާން ރީތިކޮށް ލިޔުއްވި ބޭކަލެކެވެ. ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ ހިޖުރައިން 130 މީލާދިން 748 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނާޞިރުއްދީން އަލްއަލްބާނީ ރަޙިމަހުﷲ

މުޙައްމަދު ނާޞިރުއްދީން އިބްނު ނޫޙް އިބްނު އާދަމް ނަޖާތީ، އަލްއަލްބާނީ ދިރިއުޅުއްވީ ދިމިޝްޤުގައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އުރުދުން އަށް ހިޖުރަ ކުރެއްވިއެވެ. އަވަހާރަފުޅުވީވެސް އެތާނގައެވެ. އެބޭފުޅާ އުފަންވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ހިޖުރައިން 1332 ވަނައަހަރު (މީލާދީން 1914

އިބުނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ

އިބުނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރީ ސަނަތުން 691 ވަނަ އަހަރު ދިމިސްޤުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ދީނީ ޢިލްމުގެ އިތުރުން ބޭސްވެރިކަމާއި އެސްޓުރޮނޮމީ އާއި އަދި ނަފުސާނީ ޢިލްމުގައިވެސް ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި

ޝައިޚު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ދަޢުވަތު

މުސްތަޝްރިޤުންނާއި ޣައިރުމުސްލިމުން މިހާރަކަށް އައިސް، ފަރުޟުފަސްނަމާދުކޮށް ދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަރާބަރަށް ތަބަޢުވާ މީހުންނަކީ ވައްހާބީންކަމުގައި ހަދައި އެއީ ހައްދުފަހަނަ އަޅައިގޮސްފައިވާ ބައެއްކަމުގައި ބުނެއެވެ.

އަލްއިމާމް އަބޫދާވުދު ރަޙިމަހުﷲ

الإمام أبو داود رحمه اللهގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ސުލައިމާން ބުން އަލްއަޝްޢަޘް ބުން އިސްޙާޤް ބުން ބަޝީރު ބުން ޝައްދާދެވެ. ކުންޔާއަކީ އަބޫ ދާވުދެވެ. ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ސިޖިސްތާނަށެވެ. އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 202 ވަނަ އަހަރުގައި ސިޖިސްތާނުގައެވެ.

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ 2

އެދުވަސްވަރުގެ ހާލަތު އިމާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާގެ އެންމެ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވަނީ ހަންބަލީ މަޒުހަބުގެ ފިޤުހު ކަމުގައިވިޔަސް އެކަލޭގެފާނު އެހެން ހުރިހާ މަޒްހަބުތަކެއްވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރައްވާ އެމަޒުހަބުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޢިލްމު ޙާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އަދަބިއްޔާތުގައިވެސް

ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ

އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ތަޤިއްޔުއްދީން އަބުލް ޢައްބާސް އަޙްމަދު ބުން ޢަބްދުލްޙަލީމް ބުން ޢަބްދުއްސަލާމް ބުން ޢަބްދުﷲ ބުން އަބުލްޤާސިމް އަލްޚަޟިރު ބުން މުޙައްމަދު ބުނުލް ޚަޟިރު ބުން ޢަލީ ތައިމިއްޔަތަލް

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ 1

ޝައިހުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ އަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ޘަޤިއްޔުއްދީން އަޙުމަދުބިން ޢަބްދުލް ޙަލީމެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގައި ފާޅުވި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ހިތްވަރުގަދަ ބޭކަލެކެވެ.

އަލްއިމާމުއް ޠަޙާވީ ރަޙިމަހުﷲ

އަލްއިމާމުއް ޠަޙާވީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ ނަންފުޅަކީ އަބޫ ޖަޢުފަރު އަޙްމަދު ބިން މުޙައްމަދު ބިން ސަލާމާ ބިން ސަލްމަތު ބިން ޢަބްދުލްމަލިކު ބިން ސަލަމަތު ބިން ސަލީމް ބިން ސުލައިމާން ބިން ޖަވާބުލްއަޒްދީ އައްޠަޙާވީއެވެ.

ކިތާބުއްތައުޙީދުގެ މުއައްލިފުގެ ކުޑަ ތަޢާރަފެއް.

އެކަލޭގެފާނަކީ، އަލްއިމާމް، އަލްޢައްލާމަތުއްރައްބާނީ، މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްވައްހާބް ބިން ސުލައިމާން ބިން ޢަލީ ބިން މުޙައްމަދު ބިން އަޙްމަދު ބިން ރާޝިދު އައްތަމީމީއެވެ. އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 1115ވަނަ އަހަރު ނަޖުދުކަރައިގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ޢުޔައިނާގައެވެ. ބާލިޣުވުމުގެ

މާލިކު ބިން ދީނާރު ރަޙިމަހުﷲ

ޝެއިޙް މާލިކް ބިން ދީނާރު (ރަޙީމަހުﷲ) އަކީ ތާބިއީ ބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައި އުޅުއްވި މަޝްހޫރު ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭކަލެކެވެ. މިކަލޭގެފާނަކީ ޙަސަނުލް ބަސަރީގެ ދަރިވަރެކެވެ. ބުނެވޭގޮތުން މުއުތަބަރު ޙަދީޘް ޢިލްމްވެރިއެކެވެ. އަނަސް އިބްން މާލިކް (ރަޟިޔަﷲ އަންޙް) އަދި އިބްނި ސީރީން (ރަޙިމަހުﷲ) ފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ޙަދިޘް ރިވާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކީރިތި ގުރުއާން ރީތިކޮށް ލިޔުއްވި ބޭކަލެކެވެ. ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ ހިޖުރައިން 130 މީލާދިން 748 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނާޞިރުއްދީން އަލްއަލްބާނީ ރަޙިމަހުﷲ

މުޙައްމަދު ނާޞިރުއްދީން އިބްނު ނޫޙް އިބްނު އާދަމް ނަޖާތީ، އަލްއަލްބާނީ ދިރިއުޅުއްވީ ދިމިޝްޤުގައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އުރުދުން އަށް ހިޖުރަ ކުރެއްވިއެވެ. އަވަހާރަފުޅުވީވެސް އެތާނގައެވެ. އެބޭފުޅާ އުފަންވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ހިޖުރައިން 1332 ވަނައަހަރު (މީލާދީން 1914

އިބުނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ

އިބުނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހުﷲ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރީ ސަނަތުން 691 ވަނަ އަހަރު ދިމިސްޤުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ދީނީ ޢިލްމުގެ އިތުރުން ބޭސްވެރިކަމާއި އެސްޓުރޮނޮމީ އާއި އަދި ނަފުސާނީ ޢިލްމުގައިވެސް ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި