[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

zakaai

ފައިސާއިން ޒަކާތް ނެރޭ ގޮތް

– ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރޭނީ ހިޖުރީ ގޮތުން އެއްއަހަރު ވަންދެން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާއިން، އޭގެ % 2.5 އެވެ.

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (19): ޙަރާމް ގަހަނާއާއި، ހުދު ރަނާއި، ޖަވާހިރުން ޒަކާތް ނެރުމުގެ ޙުކުމް

ޙަރާމް ގަހަނާއިން ޒަކާތްދިނުން ފިރިހެނުން އަޅާ ރަންފަދަ ޙަރާމްގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ގަހަނާއިން ޒަކާތްދޭންޖެހޭނެއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ އިޖްމާޢުއެވެ. އައްޝާފިޢީ([1]) އާއި، އައްރާފިޢީ([2]) މިގޮތަށް އިޖްމާޢު ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ ގަހަނާއިން ޒަކާތްދިނުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (18): ރަނާއި ރިހީގެ ގަހަނާއިން ޒަކާތް ދިނުން

ރަނާއި ރިހީގެ ގަހަނާއިން ޒަކާތްދިނުން ރަނާއި ރިހީގެ ގަހަނާގެ ތަޢުރީފު (ޢަރަބިބަހުގައި) “الحُلِيُّ” އަކީ “حَلْيٌ” ގެ ގިނަގޮތެވެ. އެއީ ޒީނަތްތެރިވުމަށްޓަކައި ރަނާއި ރިހިން ހެދިފައި ހުންނަ ގަހަނާއަށް ކިޔާނަމެކެވެ.([1]) ބޭނުންކުރާ ރަނާއި ރިހީގެ

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (17): ޝަރުޢުގައި މަނާކުރައްވާއިވާ މުދަލުގެ ކަންޒަކީ ކޮބާ؟

މުދާ ކަންޒުކުރުން ޝަރުޢުގައި މަނާކުރައްވާފައިވާ މުދަލުގެ ކަންޒަކީ އެ ކަންޒަކުން ޒަކާތް ނުދޭ ކަންޒެވެ. ފަހެ، އެ ކަންޒަކުން ޒަކާތް ދީފައިވާ ކަންޒަކީ (މަނާވެގެންވާ) ކަންޒެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވަޅުލާއިފައިވާ ކަންޒެއްވިޔަސް ނުވަތަ ފެންނަގޮތަށްހުރި

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (15): ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މުދަލުން ޒަކާތްދޭންޖެހޭތަ؟

ޢާއްމު މުދަލުން ޒަކާތް ނެރުމުގެ ޙުކުމް ޢާއްމު މުދަލުގެ ތަޢުރީފު ޢާއްމު މުދަލަކީ: ޢާއްމުމީހުންގެ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރާ، ވަކި ޚާއްޞަ މީހެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ފަރާތެއްގެ މިލްކަކަށްނުވާ މުދަލެވެ. މީގެ މިސާލަކީ: މުސްލިމުންގެ

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (14): ޒަކާތުގެ ނިޞާބާގުޅޭ މައްސަލަތައް

ނިޞާބުހަމަވުން ނިޞާބުގެ ތަޢުރީފު ނިޞާބަކީ؛ އެ މިންވަރެއް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ވާޖިބުވާކަމަށް ޝާރިޢު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުދަލުގެ މިންވަރެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ މަދުވެއްޖެނަމަ ޒަކާތް ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ. ޒަކާތް ދައްކާ މުދަލުގެ ބާވަތަކާގުޅޭގޮތުން އެ މިންވަރު ތަފާތުވާނެއެވެ.([1])

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (13): އިތުރުވާ މުދަލަށް ޙައުލު ގުނާނީ ކިހިނެއް؟

ޙައުލުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މުދާ ފުރަތަމަ މަސްއަލަ: ޙައުލުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މުދަލުގެ ތަޢުރީފު ޙައުލުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މުދަލަކީ: އެއީ ކުރިން މީހެއްގެ މިލްކުގައި ނެތް މުދަލެއް މިލްކުވުމެވެ. އެއީ ރަނާއި ރިހިކަމުގައިވީނަމަވެސް،

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (12): ޒަކާތް ދައްކާ މުދަލަށް ޙައުލު (އަހަރު) ހަމަވުމަކީ ކޮބާ؟

ޙައުލު (އަހަރު) ހަމަވުން ޒަކާތް ވާޖިބުވުމުގައި ޙައުލު ހަމަވުން ޝަރުޠުވެގެންވުން (ޒަކާތް ވާޖިބުވުމަށްޓަކައި) ޙައުލު ހަމަވުން ޝަރުޠުވެގެންވެއެވެ.([1]) އެއީ؛ ރަނާއި ރިއްސާއި، ނަޢަމްސޫފިންނާއި، ވިޔަފާރިމުދަލުގައެވެ. ދަލީލުތައް؛ ފުރަތަމައީ؛ އަޘަރުތަކުން (1) ޢަލީ رَضِيَ اللهُ

ޕެންޝަން އެކައުންޓުގައި ޖަމާވެފައި ހުރި ފައިސާއިން މުދަލު ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭނެތޯ ؟

ޕެންޝަން އެކައުންޓަކީ، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ފަހަށް ރައްކާކުރާ ބާވަތުގެ އެކައުންޓެކެވެ. އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން، އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން ކޮންމެ މަހަކުވެސް

مَجَالِسُ شَهْرِ رَمَضَانَ – ސަތާރަވަނަ މަޖްލިސް

ޒަކާތުގެ ޙައްޤުވެރިން     ޙަމްދުހުރީ ﷲ އަށެވެ. އެއިލާހު ނިކަމެތިކުރައްވައިފި އަޅަކު ވަތިވެރިކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއިލާހު މަތިވެރި ކުރައްވައިފި އަޅަކު ނިކަމެތިކުރައްވާނެ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއިލާހު ދެއްވައިފި އެއްޗެއް

ފައިސާއިން ޒަކާތް ނެރޭ ގޮތް

– ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރޭނީ ހިޖުރީ ގޮތުން އެއްއަހަރު ވަންދެން ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާއިން، އޭގެ % 2.5 އެވެ.

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (19): ޙަރާމް ގަހަނާއާއި، ހުދު ރަނާއި، ޖަވާހިރުން ޒަކާތް ނެރުމުގެ ޙުކުމް

ޙަރާމް ގަހަނާއިން ޒަކާތްދިނުން ފިރިހެނުން އަޅާ ރަންފަދަ ޙަރާމްގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ގަހަނާއިން ޒަކާތްދޭންޖެހޭނެއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ އިޖްމާޢުއެވެ. އައްޝާފިޢީ([1]) އާއި، އައްރާފިޢީ([2]) މިގޮތަށް އިޖްމާޢު ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ ގަހަނާއިން ޒަކާތްދިނުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (18): ރަނާއި ރިހީގެ ގަހަނާއިން ޒަކާތް ދިނުން

ރަނާއި ރިހީގެ ގަހަނާއިން ޒަކާތްދިނުން ރަނާއި ރިހީގެ ގަހަނާގެ ތަޢުރީފު (ޢަރަބިބަހުގައި) “الحُلِيُّ” އަކީ “حَلْيٌ” ގެ ގިނަގޮތެވެ. އެއީ ޒީނަތްތެރިވުމަށްޓަކައި ރަނާއި ރިހިން ހެދިފައި ހުންނަ ގަހަނާއަށް ކިޔާނަމެކެވެ.([1]) ބޭނުންކުރާ ރަނާއި ރިހީގެ

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (17): ޝަރުޢުގައި މަނާކުރައްވާއިވާ މުދަލުގެ ކަންޒަކީ ކޮބާ؟

މުދާ ކަންޒުކުރުން ޝަރުޢުގައި މަނާކުރައްވާފައިވާ މުދަލުގެ ކަންޒަކީ އެ ކަންޒަކުން ޒަކާތް ނުދޭ ކަންޒެވެ. ފަހެ، އެ ކަންޒަކުން ޒަކާތް ދީފައިވާ ކަންޒަކީ (މަނާވެގެންވާ) ކަންޒެއް ނޫނެވެ. އެއީ ވަޅުލާއިފައިވާ ކަންޒެއްވިޔަސް ނުވަތަ ފެންނަގޮތަށްހުރި

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (15): ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މުދަލުން ޒަކާތްދޭންޖެހޭތަ؟

ޢާއްމު މުދަލުން ޒަކާތް ނެރުމުގެ ޙުކުމް ޢާއްމު މުދަލުގެ ތަޢުރީފު ޢާއްމު މުދަލަކީ: ޢާއްމުމީހުންގެ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރާ، ވަކި ޚާއްޞަ މީހެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ ފަރާތެއްގެ މިލްކަކަށްނުވާ މުދަލެވެ. މީގެ މިސާލަކީ: މުސްލިމުންގެ

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (14): ޒަކާތުގެ ނިޞާބާގުޅޭ މައްސަލަތައް

ނިޞާބުހަމަވުން ނިޞާބުގެ ތަޢުރީފު ނިޞާބަކީ؛ އެ މިންވަރެއް ހަމަވުމުން ޒަކާތް ވާޖިބުވާކަމަށް ޝާރިޢު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުދަލުގެ މިންވަރެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ މަދުވެއްޖެނަމަ ޒަކާތް ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ. ޒަކާތް ދައްކާ މުދަލުގެ ބާވަތަކާގުޅޭގޮތުން އެ މިންވަރު ތަފާތުވާނެއެވެ.([1])

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (13): އިތުރުވާ މުދަލަށް ޙައުލު ގުނާނީ ކިހިނެއް؟

ޙައުލުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މުދާ ފުރަތަމަ މަސްއަލަ: ޙައުލުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މުދަލުގެ ތަޢުރީފު ޙައުލުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މުދަލަކީ: އެއީ ކުރިން މީހެއްގެ މިލްކުގައި ނެތް މުދަލެއް މިލްކުވުމެވެ. އެއީ ރަނާއި ރިހިކަމުގައިވީނަމަވެސް،

ޒަކާތާބެހޭ ފިޤްހު (12): ޒަކާތް ދައްކާ މުދަލަށް ޙައުލު (އަހަރު) ހަމަވުމަކީ ކޮބާ؟

ޙައުލު (އަހަރު) ހަމަވުން ޒަކާތް ވާޖިބުވުމުގައި ޙައުލު ހަމަވުން ޝަރުޠުވެގެންވުން (ޒަކާތް ވާޖިބުވުމަށްޓަކައި) ޙައުލު ހަމަވުން ޝަރުޠުވެގެންވެއެވެ.([1]) އެއީ؛ ރަނާއި ރިއްސާއި، ނަޢަމްސޫފިންނާއި، ވިޔަފާރިމުދަލުގައެވެ. ދަލީލުތައް؛ ފުރަތަމައީ؛ އަޘަރުތަކުން (1) ޢަލީ رَضِيَ اللهُ

ޕެންޝަން އެކައުންޓުގައި ޖަމާވެފައި ހުރި ފައިސާއިން މުދަލު ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭނެތޯ ؟

ޕެންޝަން އެކައުންޓަކީ، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ފަހަށް ރައްކާކުރާ ބާވަތުގެ އެކައުންޓެކެވެ. އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން، އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން ކޮންމެ މަހަކުވެސް

مَجَالِسُ شَهْرِ رَمَضَانَ – ސަތާރަވަނަ މަޖްލިސް

ޒަކާތުގެ ޙައްޤުވެރިން     ޙަމްދުހުރީ ﷲ އަށެވެ. އެއިލާހު ނިކަމެތިކުރައްވައިފި އަޅަކު ވަތިވެރިކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއިލާހު މަތިވެރި ކުރައްވައިފި އަޅަކު ނިކަމެތިކުރައްވާނެ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއިލާހު ދެއްވައިފި އެއްޗެއް