[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

quran_ge_bageechaa_in

ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة النحل

މި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފައިވަނީ މާތް ﷲ އިންސާނުންނާއި ދެއްވާފައިވާ ގިނަގުނަ ނިޢުމަތް ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން ﷲ ގެ އުލޫހިއްޔަތާއި ރުބޫބިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްދިނުން.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة النور

ޒިނޭއާއި ޢިއްފަތްތެރި އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ގަޛުފުކުރުމާއި މިކަންކަމުގެ ނޭއްގާނީކަން ބަޔާންކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورۃ البقرۃ

އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުގެ ނަން ގުޅިފައިވަނީ، އެ ސޫރަތުގެ 67 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން 73 ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް، ނަންގަނެވިފައިވާ ވާހަކައާއެވެ.

ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة التوبة

މުޝްރިކުންގެ ކިބައިން ބަރީއަވުން އަދި ތައުބާގެ ދޮރު އެންމެނަށް ހުޅުވެގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްދިނުން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة النمل

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ޙަޟާރީ ކުރިއެރުންތަކުގެ ހަޤީޤީ މަޤްޞަދެއްކަމުގައި ހަދަންވީ ކޮންކަމެއްކަން މި ސޫރަތުގައި ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الزخرف

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މި ސޫރަތުގައި އައިސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ފިތުނަވެރިކަމާއި ޒީނަތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ސަމާލުވެ ތިބުމަށް ކުރައްވާފައިވާ އިންޒާރުތަކެކެވެ.

ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة النحل

މި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފައިވަނީ މާތް ﷲ އިންސާނުންނާއި ދެއްވާފައިވާ ގިނަގުނަ ނިޢުމަތް ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން ﷲ ގެ އުލޫހިއްޔަތާއި ރުބޫބިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްދިނުން.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة النور

ޒިނޭއާއި ޢިއްފަތްތެރި އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ގަޛުފުކުރުމާއި މިކަންކަމުގެ ނޭއްގާނީކަން ބަޔާންކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورۃ البقرۃ

އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުގެ ނަން ގުޅިފައިވަނީ، އެ ސޫރަތުގެ 67 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން 73 ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް، ނަންގަނެވިފައިވާ ވާހަކައާއެވެ.

ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة التوبة

މުޝްރިކުންގެ ކިބައިން ބަރީއަވުން އަދި ތައުބާގެ ދޮރު އެންމެނަށް ހުޅުވެގެންވާކަން ބަޔާންކޮށްދިނުން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة النمل

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ޙަޟާރީ ކުރިއެރުންތަކުގެ ހަޤީޤީ މަޤްޞަދެއްކަމުގައި ހަދަންވީ ކޮންކަމެއްކަން މި ސޫރަތުގައި ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الزخرف

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މި ސޫރަތުގައި އައިސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ފިތުނަވެރިކަމާއި ޒީނަތްތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ސަމާލުވެ ތިބުމަށް ކުރައްވާފައިވާ އިންޒާރުތަކެކެވެ.