[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

moonu_buruga

ފޮތް: މޫނު ބުރުގާ: އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޝިޢާރެއް

މިފޮތުގައި ގެނެސްދިނުމަށް ޤަޞްދުކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ ނައްޞުތަކާއި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތަކާއި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަށް އިންކާރުކުރާ މީހުން ދައްކާ ޙުއްޖަތްތަކާއި ބަހަނާތަކާ އެކަމަށް ހުރި ރައްދުތަކެވެ.

މޫނު ބުރުގާ: އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޝިޢާރެއް – 7

އަންހެނުން ގެއިން ނުކުންނައިރު ނުވަތަ ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޅާ ހެދުމުގައި ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ކަމުގައި މޫނު ކަޝްފުކުރުން ހުއްދަކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވެއެވެ.

މޫނު ބުރުގާ: އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޝިޢާރެއް – 4

ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގައި އަންހެނުން މޫނު ކަޝްފުކުރުމަކީ ފަސާދަ ބޮޑުކަމެއްކަން ވިސްނައިފިމީހަކަށް ފެންނާނެއެވެ. އެއީ މަޞްލަޙަތު ހުރި ކަމެއްކަމުގައި ބުނިކަމުގައިވިޔަސް، އޭގެ ފަސާދައާ ބަލާއިރު އެއީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. އެގޮތުން އެއީ ފަސާދައަކަށްވާ ބައެއް ސަބަބުތަކަކީ:

ބެލުން ތިރިކުރަންވީ ސަބަބު

އަންހެނުންނާ ދިމާއަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، ބެލުން ތިރިކުރުމަކީ ވާޖިބުކަމެއްކަމުގައި ބުނުމުން ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ.
“އެހެންވިއްޔާ އަންހެނާގެ މޫނުކަޝްފުކުރުން ހުއްދަވާނެތާއެވެ!”
ދަންނައެވެ. މިފަދައިން ބުނާ މީހުންގެ ބަހުގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތެވެ.

ޙިޖާބަކީ އިސްލާމްކަމުގެރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއްކަމުގައި ނުވާއިރުވެސް، އެއީ އެހާ މުހިންމު ކަމަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟

“ޙިޖާބު އެޅުމަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ އެހާ މުހިންމު ކަމެއް ނޫނެވެ.” މީހަކު މިފަދައިން ބުނުން ރަނގަޅުވާނެ ހެއްޔެވެ؟

މޫނު ނިވާކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޢަދުލުވެރިކަމާއިއެކީ ދިރާސާކޮށް އަދި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمގެ ސިޔަރަތު ކިޔައިފިނަމަ މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ އިސްލާމީ ޝިޢާރެއްކަން އެނގިގެންދެއެވެ.

ފޮތް: މޫނު ބުރުގާ: އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޝިޢާރެއް

މިފޮތުގައި ގެނެސްދިނުމަށް ޤަޞްދުކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ ނައްޞުތަކާއި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތަކާއި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަށް އިންކާރުކުރާ މީހުން ދައްކާ ޙުއްޖަތްތަކާއި ބަހަނާތަކާ އެކަމަށް ހުރި ރައްދުތަކެވެ.

މޫނު ބުރުގާ: އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޝިޢާރެއް – 7

އަންހެނުން ގެއިން ނުކުންނައިރު ނުވަތަ ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޅާ ހެދުމުގައި ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ކަމުގައި މޫނު ކަޝްފުކުރުން ހުއްދަކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވެއެވެ.

މޫނު ބުރުގާ: އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޝިޢާރެއް – 4

ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ކުރިމަތީގައި އަންހެނުން މޫނު ކަޝްފުކުރުމަކީ ފަސާދަ ބޮޑުކަމެއްކަން ވިސްނައިފިމީހަކަށް ފެންނާނެއެވެ. އެއީ މަޞްލަޙަތު ހުރި ކަމެއްކަމުގައި ބުނިކަމުގައިވިޔަސް، އޭގެ ފަސާދައާ ބަލާއިރު އެއީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. އެގޮތުން އެއީ ފަސާދައަކަށްވާ ބައެއް ސަބަބުތަކަކީ:

ބެލުން ތިރިކުރަންވީ ސަބަބު

އަންހެނުންނާ ދިމާއަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، ބެލުން ތިރިކުރުމަކީ ވާޖިބުކަމެއްކަމުގައި ބުނުމުން ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ.
“އެހެންވިއްޔާ އަންހެނާގެ މޫނުކަޝްފުކުރުން ހުއްދަވާނެތާއެވެ!”
ދަންނައެވެ. މިފަދައިން ބުނާ މީހުންގެ ބަހުގައި އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތެވެ.

ޙިޖާބަކީ އިސްލާމްކަމުގެރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއްކަމުގައި ނުވާއިރުވެސް، އެއީ އެހާ މުހިންމު ކަމަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟

“ޙިޖާބު އެޅުމަކީ އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ އެހާ މުހިންމު ކަމެއް ނޫނެވެ.” މީހަކު މިފަދައިން ބުނުން ރަނގަޅުވާނެ ހެއްޔެވެ؟

މޫނު ނިވާކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޢަދުލުވެރިކަމާއިއެކީ ދިރާސާކޮށް އަދި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمގެ ސިޔަރަތު ކިޔައިފިނަމަ މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ އިސްލާމީ ޝިޢާރެއްކަން އެނގިގެންދެއެވެ.