[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

mauroof

ޢިއްޒަތްތެރިކަން.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ދަރަޖައުފުލުމާއި ޢިއްޒަތްތެރިކަމާއި އަދި މަތިވެރިކަން(އިސްކަން) އެދޭ މީހާ،

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ފުރިހަމަވުން ނެތް އެދުމެއް.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “(އިސްލާމްދީން) ނައްތާލާނެކަމަށް ނުވަތަ އެދީނުގެ ޝިޢާރުތަކުގެ ތެރެއިން

ދީނަށް މަލާމާތްކޮށްފި މީހާގެ ޢުޤޫބާތް.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ﷲގެ ޝިޢާރުތަކުގެ ތެރެއިން ޝިޢާރަކަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށްފި

ނަޞްރުލިބުންވަނީ ﷲގެ ދީނަށެވެ.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. އެދީން ފުރިހަމަނުކުރައްވައި

ނަޞީހަތްދިނުމާއި އަދި އެނަޞީހަތް ޤަބޫލުކުރުމުގެ މާތްކަން 2

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. أما بعد “ފަހެ ޙައްޤު އެނގި ބަޔާންވެއްޖެމީހާއަށް ހައްޤަށް ރުޖޫޢަވުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އަދި ބާތިލުގައި ހިފަހައްޓައި ބާތިލުގެ

ނަޞީހަތްދިނުމާއި އަދި އެނަޞީހަތް ޤަބޫލުކުރުމުގެ މާތްކަން 1

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. أما بعد “އެންމެހާ ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ. ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ތަޤުވާވެރިވެލައްވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ

އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން މަނާކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކުރަން ޖެހެނީ ﷲއަށް ބޯލަނބައި އެއަޅުކަން

ފާފައަށް އަރައިގަންނަ މީހަކަށް، އެހެންމީހުންނަށް އެފާފަކުރުމަށް މަނާކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމަށްޓަކައި އެފާފަ

ފާފަތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހާއަށްވުރެ ނުބައިވެގެންވާ ހާލުގައިވާ އިންސާނާ.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމަކީ ދީނުގެ

ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުން ދޫކޮށްލާމީހުންގެ ޙާލަތު.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “އިސްލާމްދީން އެދީނުގެ އެއްބައި އަނެއްބަޔަށް ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ. ދީނުގެ

މިއަޅުކަމަށް ގޮވާލާ މީހުންނަށް ދަތިއުނދަގޫތަކާއި ދުއްތުރާތައް ޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރާ މީހުންނަށާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރާމީހުންނަށް

މިއަޅުކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “މިއަޅުކަމައިގެން ތެދުވެވަޑައިިގެންފައިވަނީ ނަބިއްޔުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި އަދި އަލްޙުލަފާއުއް ރާޝީދޫންނާއި، އަދި ޞަޙާބީ ބޭކަލުންނާއި އަދި ތާބިޢީ ބޭކަލުންނާއި

ނުބައިކަން (އެއްކޮށް) ފިލައިގެން ދިޔުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫނެވެ.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމުގެ ހަމައެކަނި މަޤާޞިދަކީ(މަޤުޞަދުތަކަކީ) ނުބައިކަން ހަމައެކަނި ފިލުވައިލުމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މަޤުޞަދުތަކުގެ

މިއަޅުކަމުން ފައިދާނުވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ވަހުމެކެވެ.

ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމުންނާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމުން ފައިދާނުވާކަމަށް (ޤަބޫލުކުރުމަކީ) ވަހުމެކެވެ. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުން

ޞާލިޙުމީހުން ފާފަކުރާމީހުންނަށް ގެއްލުންދެއެވެ.

ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ޖެހުން. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “ކޮންމެމީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ޙަޔާތުގައި ކުށްތަކާއި ގޯސްތަކަށް (އެމީހެއްގެ) ނަފުސު ހުށައެޅެއެވެ. އަދި

ޢިއްޒަތްތެރިކަން.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ދަރަޖައުފުލުމާއި ޢިއްޒަތްތެރިކަމާއި އަދި މަތިވެރިކަން(އިސްކަން) އެދޭ މީހާ،

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ފުރިހަމަވުން ނެތް އެދުމެއް.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “(އިސްލާމްދީން) ނައްތާލާނެކަމަށް ނުވަތަ އެދީނުގެ ޝިޢާރުތަކުގެ ތެރެއިން

ދީނަށް މަލާމާތްކޮށްފި މީހާގެ ޢުޤޫބާތް.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ﷲގެ ޝިޢާރުތަކުގެ ތެރެއިން ޝިޢާރަކަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށްފި

ނަޞްރުލިބުންވަނީ ﷲގެ ދީނަށެވެ.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ. އެދީން ފުރިހަމަނުކުރައްވައި

ނަޞީހަތްދިނުމާއި އަދި އެނަޞީހަތް ޤަބޫލުކުރުމުގެ މާތްކަން 2

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. أما بعد “ފަހެ ޙައްޤު އެނގި ބަޔާންވެއްޖެމީހާއަށް ހައްޤަށް ރުޖޫޢަވުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އަދި ބާތިލުގައި ހިފަހައްޓައި ބާތިލުގެ

ނަޞީހަތްދިނުމާއި އަދި އެނަޞީހަތް ޤަބޫލުކުރުމުގެ މާތްކަން 1

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. أما بعد “އެންމެހާ ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ. ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ތަޤުވާވެރިވެލައްވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ

އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން މަނާކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކުރަން ޖެހެނީ ﷲއަށް ބޯލަނބައި އެއަޅުކަން

ފާފައަށް އަރައިގަންނަ މީހަކަށް، އެހެންމީހުންނަށް އެފާފަކުރުމަށް މަނާކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމަށްޓަކައި އެފާފަ

ފާފަތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހާއަށްވުރެ ނުބައިވެގެންވާ ހާލުގައިވާ އިންސާނާ.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމަކީ ދީނުގެ

ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުން ދޫކޮށްލާމީހުންގެ ޙާލަތު.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “އިސްލާމްދީން އެދީނުގެ އެއްބައި އަނެއްބަޔަށް ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ. ދީނުގެ

މިއަޅުކަމަށް ގޮވާލާ މީހުންނަށް ދަތިއުނދަގޫތަކާއި ދުއްތުރާތައް ޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރާ މީހުންނަށާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރާމީހުންނަށް

މިއަޅުކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “މިއަޅުކަމައިގެން ތެދުވެވަޑައިިގެންފައިވަނީ ނަބިއްޔުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި އަދި އަލްޙުލަފާއުއް ރާޝީދޫންނާއި، އަދި ޞަޙާބީ ބޭކަލުންނާއި އަދި ތާބިޢީ ބޭކަލުންނާއި

ނުބައިކަން (އެއްކޮށް) ފިލައިގެން ދިޔުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫނެވެ.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމުގެ ހަމައެކަނި މަޤާޞިދަކީ(މަޤުޞަދުތަކަކީ) ނުބައިކަން ހަމައެކަނި ފިލުވައިލުމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މަޤުޞަދުތަކުގެ

މިއަޅުކަމުން ފައިދާނުވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ވަހުމެކެވެ.

ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމުންނާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމުން ފައިދާނުވާކަމަށް (ޤަބޫލުކުރުމަކީ) ވަހުމެކެވެ. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުން

ޞާލިޙުމީހުން ފާފަކުރާމީހުންނަށް ގެއްލުންދެއެވެ.

ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ޖެހުން. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “ކޮންމެމީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ޙަޔާތުގައި ކުށްތަކާއި ގޯސްތަކަށް (އެމީހެއްގެ) ނަފުސު ހުށައެޅެއެވެ. އަދި