[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

lailathul_qadr

ލައިލަތުލް ޤަދްރިއަކީ ކޮން ރެއެއްކަން ކަނޑަައެޅުމާ އަދި ހަމައެކަނި އެރޭ އަޅުކަމަށް ޚާއްޞަކުރުން

އެއީ ކޮން ރެއެއްކަން ކަނޑއަޅާ ބުނަން އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާވަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް އެއީ ކޮން ރެއެއްކަން އަންގަވައިދެއްވާފައެވެ. ދެން އެއަށްފަހު، އެކަމުގެ ޢިލްމު އުފުއްލެވިކަމުގެ ޚަބަރު އެކަލޭގެފާނު ދެއްވިއެވެ.

ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ 38 ފައިދާ 3

11- ޙަރަމާ ކައިރީގައިވާ މީހުން، އަދި އެބައިމީހުންނަށް ޠަވާފުކުރުން ފަސޭހަވެގެންވާ މީހުން، ކަޢުބާ ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރާށެވެ. އެއީ އަޅަކު މިނިވަންކުރުމުގެ ސަވާބުހުރި ކަމެކެވެ.

ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ 38 ފައިދާ 1

މިއީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރިއާ ގުޅޭ ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. މީގެ ފައިދާ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ.

ލައިލަތުލް ޤަދްރި

ބުއްދިވެރިއަކީ ލައިލަތުލް ޤަދްރި ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ އިންސާނާއެވެ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ [كَرِيْمٌ] تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي މިއީ ޞައްޙަ ދުޢާއެއްތަ؟

ލައިލަތުލް ޤަދްރިއަކީ ފޮރުވިފައިވާ ރެއެކެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ރޭތަކުގައި އެރޭ ހާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.

ލައިލަތުލް ޤަދްރިއަކީ ކޮން ރެއެއްކަން ކަނޑަައެޅުމާ އަދި ހަމައެކަނި އެރޭ އަޅުކަމަށް ޚާއްޞަކުރުން

އެއީ ކޮން ރެއެއްކަން ކަނޑއަޅާ ބުނަން އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާވަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް އެއީ ކޮން ރެއެއްކަން އަންގަވައިދެއްވާފައެވެ. ދެން އެއަށްފަހު، އެކަމުގެ ޢިލްމު އުފުއްލެވިކަމުގެ ޚަބަރު އެކަލޭގެފާނު ދެއްވިއެވެ.

ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ 38 ފައިދާ 3

11- ޙަރަމާ ކައިރީގައިވާ މީހުން، އަދި އެބައިމީހުންނަށް ޠަވާފުކުރުން ފަސޭހަވެގެންވާ މީހުން، ކަޢުބާ ވަށައިގެން ޠަވާފުކުރާށެވެ. އެއީ އަޅަކު މިނިވަންކުރުމުގެ ސަވާބުހުރި ކަމެކެވެ.

ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ 38 ފައިދާ 1

މިއީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހަޔަކާއި ލައިލަތުލް ޤަދްރިއާ ގުޅޭ ބައެއް ފައިދާތަކުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. މީގެ ފައިދާ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ.

ލައިލަތުލް ޤަދްރި

ބުއްދިވެރިއަކީ ލައިލަތުލް ޤަދްރި ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ އިންސާނާއެވެ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ [كَرِيْمٌ] تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي މިއީ ޞައްޙަ ދުޢާއެއްތަ؟

ލައިލަތުލް ޤަދްރިއަކީ ފޮރުވިފައިވާ ރެއެކެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ރޭތަކުގައި އެރޭ ހާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.