[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

hujrath

އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ މިފަދަ މަތިވެރި ފިލާވަޅުތަކުން ޢިބުރަތް ލިބިގަންނަ ބައެއްކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިވާ ބައިބައިވުން ނެތިކުރައްވާ އެއްބައިވަންތަ ކުރައްވާނދޭވެ! އަޅަމެންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްފަހު އެމަގުން އެއްކިބާވުމުން ރައްކާތެރިކުރައްވާނދޭވެ! އަދި ހިދާޔަތު ދެއްކެވުމަށްފަހު މަގުފުރެދުމުންވެސްމެއެވެ !އާމީން!

ޙުޖުރާތު ސޫރަތުގައިވާ މުހިންމު ފިލާވަޅުތަކެއް

މިއާޔަތްތަކުން އެނގިގެންދަނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙާޟިރުގައިވެސް އަދި އެކަލޭގެފާ ނެތްތަނުގައިވެސް، ބުނާބަހުގަޔާއި ޢަމަލުތަކުގައި އެކަލޭގެފާނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދަބު ތަޢުޡީމުކޮށް އިޙްތިރާމު ކުރަންޖެހޭނެކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

ތީ ސިޔާސީ ކަމެއް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ‘ޞަޙާބީބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ އިބްނު އައްޒުބައިރު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ‘”ބަނޫ ތަމީމްގެ (ތަމީމް ޤަބީލާގެ) ވަފްދެއް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه

ތިބާ ދޮގުހަދައިފި!

އިންސާނާ ކުރާ ކޮންމެ ހެޔޮ ޢަމަލެއްވެސް ކުރަންޖެހޭނީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާހާލުއެވެ. އެހެނީ އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ އަދި މޮޅަށް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.

ތީ ހަމަ ތެދެއްތަ؟

ގޭތެރޭގައި ތިބެގެންވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޒަރީއާއިންނާއި މީޑިއާގެ ޒަރީއާއިން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ޚަބަރު ބަލާލެވެއެވެ.

ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުން

އިސްލާމްދީނަކީ ޞުލްޙައަށް ބާރުއަޅާދީނެއްކަމުން، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވުން އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ މިފަދަ މަތިވެރި ފިލާވަޅުތަކުން ޢިބުރަތް ލިބިގަންނަ ބައެއްކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިވާ ބައިބައިވުން ނެތިކުރައްވާ އެއްބައިވަންތަ ކުރައްވާނދޭވެ! އަޅަމެންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްފަހު އެމަގުން އެއްކިބާވުމުން ރައްކާތެރިކުރައްވާނދޭވެ! އަދި ހިދާޔަތު ދެއްކެވުމަށްފަހު މަގުފުރެދުމުންވެސްމެއެވެ !އާމީން!

ޙުޖުރާތު ސޫރަތުގައިވާ މުހިންމު ފިލާވަޅުތަކެއް

މިއާޔަތްތަކުން އެނގިގެންދަނީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙާޟިރުގައިވެސް އަދި އެކަލޭގެފާ ނެތްތަނުގައިވެސް، ބުނާބަހުގަޔާއި ޢަމަލުތަކުގައި އެކަލޭގެފާނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދަބު ތަޢުޡީމުކޮށް އިޙްތިރާމު ކުރަންޖެހޭނެކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

ތީ ސިޔާސީ ކަމެއް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ‘ޞަޙާބީބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ އިބްނު އައްޒުބައިރު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ‘”ބަނޫ ތަމީމްގެ (ތަމީމް ޤަބީލާގެ) ވަފްދެއް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه

ތިބާ ދޮގުހަދައިފި!

އިންސާނާ ކުރާ ކޮންމެ ހެޔޮ ޢަމަލެއްވެސް ކުރަންޖެހޭނީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާހާލުއެވެ. އެހެނީ އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ބައްލަވާވޮޑިގެންވާ އަދި މޮޅަށް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.

ތީ ހަމަ ތެދެއްތަ؟

ގޭތެރޭގައި ތިބެގެންވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޒަރީއާއިންނާއި މީޑިއާގެ ޒަރީއާއިން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ޚަބަރު ބަލާލެވެއެވެ.

ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކުރުން

އިސްލާމްދީނަކީ ޞުލްޙައަށް ބާރުއަޅާދީނެއްކަމުން، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އަނިޔާވެރިވުން އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރެވިފައިވެއެވެ.