[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

abu_bakraa

އަބޫ ބަކްރާ رضي الله عنه ގެ މާތްކަން – 4

އަބޫ ބަކްރާ رضي الله عنه އަށް ދިމާވި ޙާދިޘާއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތްތައް ޤަބޫލުކުރުމަށް އޮތް ހުރައެއް ނޫން

އަބޫ ބަކްރާ رضي الله عنه ގެ މާތްކަން – 4

އަބޫ ބަކްރާ رضي الله عنه އަށް ދިމާވި ޙާދިޘާއަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތްތައް ޤަބޫލުކުރުމަށް އޮތް ހުރައެއް ނޫން