[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الطلاق

މާތް ﷲ އަށް ތަޤްވާވެރިވުމަކީ އެންމެހާ ނުބައި ކަމަކުން އާއިލާތަކާއި، މުޖުތަމަޢުތަކާ އަދި އުންމަތް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ފާގަތިކަމާއި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭކަމެކެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الشمس

ކާމިޔާބާއި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބުން އޮތީ ނަފްސު ޠާހިރުކޮށްގެންކަމާއި އަދި ނަފްސު ނުޠާހިރުކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކު ގެއްލި ހަލާކުވެއްޖެކަން މި ސޫރަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الفتح

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވާފައިވާކަމާއި، މާތްﷲ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ނަޞްރުދެއްވާފައިވާކަން މި ސޫރަތުގައި އަންގަވާފައިވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الطلاق

މާތް ﷲ އަށް ތަޤްވާވެރިވުމަކީ އެންމެހާ ނުބައި ކަމަކުން އާއިލާތަކާއި، މުޖުތަމަޢުތަކާ އަދި އުންމަތް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ފާގަތިކަމާއި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭކަމެކެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الشمس

ކާމިޔާބާއި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބުން އޮތީ ނަފްސު ޠާހިރުކޮށްގެންކަމާއި އަދި ނަފްސު ނުޠާހިރުކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކު ގެއްލި ހަލާކުވެއްޖެކަން މި ސޫރަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الفتح

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވާފައިވާކަމާއި، މާތްﷲ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ނަޞްރުދެއްވާފައިވާކަން މި ސޫރަތުގައި އަންގަވާފައިވެއެވެ.