[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަފްސީރު

سورة القدر ގެ ތަފްސީރު 2

تَنَزَّلُ الْـمَلَاـئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ މާނައީ: “މަލާއިކަތުންނާއި ޖިބްރީލު (ޢަލައިހިއްސަލާމު) އެބޭކަލުންގެ ރައްބުގެ އިޛުނަފުޅާއެކު، ހުރިހާ އަމުރުފުޅަކައިގެން އެރޭ ފައިބައިވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ.” تَنَزَّلُ الْـمَلَاـئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا

سورة القدر ގެ ތަފްސީރު 1

މި ސޫރަތްފެށޭތާގައި ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހު ޛިކުރުކުރައްވާފައިވަނީ މަތިވެރިކަމުގެ ސީޣާއިންނެވެ.

سورة الفيل ގެ ތަފްސީރު

މިސޫރަތުގައި އެއްކޮށްވެސް މިވަނީ ފީލް ބާގައިގެ މީހުންނާމެދު ﷲ ތަޢާލާ ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (4)

މި ޙަސަދައިގެ ތެރޭގައި ޖިންނީންނާއި އިންސީންގެ ތެރެއިން ޙަސަދަވެރިވާމީހުން ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުންނަށް ﷲ ދެއްވަވާފައިވާ މަތިވެރިކަމާހުރެ ޝައިޠާނާއާއި އޭނާގެ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން މުއުމިނުންނަށް ޙަސަދަވެރިވެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (3)

ޙަސަދަވެރިވާމީހާގެ ޙަސަދައިން ޙަސަދަވެރިވެވޭމީހާއަށް ގެއްލުންވާކަން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލުކުރެއެވެ. ފަހެ، ޙަސަދަވެރިވާމީހާގެ އަތުންނާއި ދުލުން ގެއްލުން ނުފޯރުވިނަމަވެސް، ނަފްސާއި ލޮލުގެ ނުބައިކަމުގެ އަސަރު ޙަސަދަވެރިވެވޭ މީހާގެ ނަފްސަށް ކުރެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (2)

މި ނުބައިކަމަކީ ސިޙުރުގެ ނުބައިކަމެވެ. ފަހެ، އެހެނީ ( النفاثات ) އަކީ ސިޙުރުހަދާ އަންހެނުންނެވެ. އެ އަންހެނުންނަކީ ރޮދިފަށްފަށުގައި ގޮށްޖަހަމުން، އެ ގޮށްތަކަށް ފުމެމުންދާ އަންހެނުންތަކެކެވެ. އެމީހުން އެސިޙުރަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް މިކަންކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (1)

އަދި ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ބަރޯސާވެގެންވަމެވެ. އަދި ދުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދެމެވެ. އަދި ( الفلق ) އަކީ ރޭގަނޑުގެ އަލިކަން ފިލުވައިލާ ފަޖުރުގެ އަލިކަމެވެ.

ކަނާތް ފަރާތުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ކޮންބައެއް ބާއެވެ؟

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. ” وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ ” سورة الواقعة މާނަ: ” އަދި ކަނައަތް ފަރާތުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. ކަނައަތް ފަރާތުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ކޮންބައެއްބާއެވެ؟ “ ދުނިޔެއަކީ

ބަސްމަލާގެ ތަފްސީރު

ބަސްމަލާ ބޭނުންކުރަނީ بسم الله الرحمن الرحيم ކިއުމަށެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް حسبنا الله ونعم الوكيل ކިޔުމަށް ޙަސްބަލާ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި لا حول ولا قوة إلا بالله ކިޔުމަށް ޙައުޤަލާ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި ވެސް މިގޮތަށް ބައިވަރު ނަންތައް ޢަރަބި ބަހުގައި ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ފޮތުން ފިލާވަޅުތަކެއް

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ

سورة القدر ގެ ތަފްސީރު 2

تَنَزَّلُ الْـمَلَاـئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ މާނައީ: “މަލާއިކަތުންނާއި ޖިބްރީލު (ޢަލައިހިއްސަލާމު) އެބޭކަލުންގެ ރައްބުގެ އިޛުނަފުޅާއެކު، ހުރިހާ އަމުރުފުޅަކައިގެން އެރޭ ފައިބައިވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ.” تَنَزَّلُ الْـمَلَاـئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا

سورة القدر ގެ ތަފްސީރު 1

މި ސޫރަތްފެށޭތާގައި ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހު ޛިކުރުކުރައްވާފައިވަނީ މަތިވެރިކަމުގެ ސީޣާއިންނެވެ.

سورة الفيل ގެ ތަފްސީރު

މިސޫރަތުގައި އެއްކޮށްވެސް މިވަނީ ފީލް ބާގައިގެ މީހުންނާމެދު ﷲ ތަޢާލާ ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (4)

މި ޙަސަދައިގެ ތެރޭގައި ޖިންނީންނާއި އިންސީންގެ ތެރެއިން ޙަސަދަވެރިވާމީހުން ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުންނަށް ﷲ ދެއްވަވާފައިވާ މަތިވެރިކަމާހުރެ ޝައިޠާނާއާއި އޭނާގެ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން މުއުމިނުންނަށް ޙަސަދަވެރިވެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (3)

ޙަސަދަވެރިވާމީހާގެ ޙަސަދައިން ޙަސަދަވެރިވެވޭމީހާއަށް ގެއްލުންވާކަން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލުކުރެއެވެ. ފަހެ، ޙަސަދަވެރިވާމީހާގެ އަތުންނާއި ދުލުން ގެއްލުން ނުފޯރުވިނަމަވެސް، ނަފްސާއި ލޮލުގެ ނުބައިކަމުގެ އަސަރު ޙަސަދަވެރިވެވޭ މީހާގެ ނަފްސަށް ކުރެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (2)

މި ނުބައިކަމަކީ ސިޙުރުގެ ނުބައިކަމެވެ. ފަހެ، އެހެނީ ( النفاثات ) އަކީ ސިޙުރުހަދާ އަންހެނުންނެވެ. އެ އަންހެނުންނަކީ ރޮދިފަށްފަށުގައި ގޮށްޖަހަމުން، އެ ގޮށްތަކަށް ފުމެމުންދާ އަންހެނުންތަކެކެވެ. އެމީހުން އެސިޙުރަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް މިކަންކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (1)

އަދި ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ބަރޯސާވެގެންވަމެވެ. އަދި ދުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދެމެވެ. އަދި ( الفلق ) އަކީ ރޭގަނޑުގެ އަލިކަން ފިލުވައިލާ ފަޖުރުގެ އަލިކަމެވެ.

ކަނާތް ފަރާތުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ކޮންބައެއް ބާއެވެ؟

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. ” وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ ” سورة الواقعة މާނަ: ” އަދި ކަނައަތް ފަރާތުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. ކަނައަތް ފަރާތުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ކޮންބައެއްބާއެވެ؟ “ ދުނިޔެއަކީ

ބަސްމަލާގެ ތަފްސީރު

ބަސްމަލާ ބޭނުންކުރަނީ بسم الله الرحمن الرحيم ކިއުމަށެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް حسبنا الله ونعم الوكيل ކިޔުމަށް ޙަސްބަލާ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި لا حول ولا قوة إلا بالله ކިޔުމަށް ޙައުޤަލާ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި ވެސް މިގޮތަށް ބައިވަރު ނަންތައް ޢަރަބި ބަހުގައި ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ފޮތުން ފިލާވަޅުތަކެއް

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ