[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފިރުޤާތައް

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 11

  މީގެ އިތުރުން ދަންނަން ޖެހޭ އަނެއްކަމަކީ، އެއްވެސް މީހަކު ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسـلم އަށް ބޯ ނުލެނބިޔަސް އަދި ލެނބިޔަސް، ކިޔަމަން ވިޔަސް އަދި ކިޔަމަން ނުވިޔަސް

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 10

  ފަހެ މިޙަދީޘާއި މިކަމުގައި ރިވާވެފައިވާ އެކިއެކި ޙަދީޘަކަށް ބަލާލުމުން އެނގެގިގެން ދަނީ، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ އަމުރުފުޅަށް އެހިނދު ޞަޙާބީންނަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ޙަރަކާތް ނުކުރެއްވުނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 9

  ފަހެ މި ޙަދީޘުން ފެންނަން މިއޮތީ އެބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ތަބާވެވަޑައިގެން އަމުރުފުޅު ތަންފީޒު ކުރެއްވި ކަން ނުލާހިކު ޞަރީޙަކޮށް ފެންނާށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ސުންނަތަށް އިންކާރު ކުރާ މީހުން އެ ދަޢުވާ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 8

އެއަށް ފަހު ދެން އެމީހުން ނެގި ސުލްޙަލްޙުލައިބިއްޔާގެ ޙާދިޘާ ދަންނައެވެ ؛ ރ- އެ ޙާދިޘާއިން އެމީހުންނަށް ދަލީލެއް ކަމުގައި ނެގި ނުގުތާއަކީ، ޞަޙާބީ ބޭކަލުންނަށް ހަދްޔު ކަތިލަން އެންގެވުމުންވެސް އެއްވެސް ބޭކަލަކު އެ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 7

ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ އެ އިޖުތުހާދުފުޅު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ﷲ ގެ މިއާޔަތުގައި އިޝާރާތް ކުރައްވައި އެންގެވުމުން ހާމަވެގެންދާ އަނެއް ކަމަކީ، ދީނުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިޖުތިހާދުފުޅާއި

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 6

  ނ- އެެއަށްފަހު އެމީހުންގެ ތިންވަނަ ދަލީލަށް ބަލާލަމުންވެސް ފެނިގެން ދަނީ، އެ ދަލީލުވެސް ވަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ސުންނަތުގެ މަޢުޞޫމިއްޔަތުކަމާއި ޙުއްޖިއްޔަތުގެ ޙައްޤާނިއްޔަތުކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެނީ،

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 5

  ކޮންމެއަކަސް، މި ޙާދިޘާގައި އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم އެކަލޭގެފާނުގެ ޚިޔާފުލުޅެއް ދެއްވުމުން ވެސް ޞަޙާބީން ވިސްނެވީ އެއީ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އަމުރުފުޅެއް

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 4

އަދި ރާފިޢު رضي الله عنه ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ: عن رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 3

ރައްދު މަތީގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ދަޢުވާތަކަށް ބަލާލާއިރު ؛   ހ- ފަހެ ކަދުރު ކުރުގެ އެޙަދީޘް ދަންނައެވެ. އެ ޙަދީޘްގައިވާ އެ މަސައްކަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އެފަދަ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 2

  ފުރަތަމަ ދަޢުވާ: އެމީހުން މިދަޢުވާ ބިނާވެފައިވަނީ؛ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ސުންނަތަކީ ވަޙީ ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އެހެން މީހުންނެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން، ޝަރުޢުގައި އައިސްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަބިއްޔާ

ޝިޔަޢީ ރާފިޟީންގެ ޢަޤީދާ 2

މުސްލިމު އުންމަތަށް ދިމާވާ އެކި ކަންކަމުގައި ޢީރާނުފަދަ ޤައުމުތަކުން ގަދަބަސް ބުނެ އުޅޭތީ ބައެއް މުސްލިމުން ތިބެނީ އެމީހުންގެ ކެހީގައި ޖެހިފައެވެ.

ޝިޔަޢީ ރާފިޟީންގެ ޢަޤީދާ 1

މިއަދުގެ ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކޮޅުތަކަށް މިބައިމީހުންވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އެގޮތުން އީރާނުގައި ވެރިކަންކުރަނީ މިބައިމީހުންނެވެ.

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 11

  މީގެ އިތުރުން ދަންނަން ޖެހޭ އަނެއްކަމަކީ، އެއްވެސް މީހަކު ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسـلم އަށް ބޯ ނުލެނބިޔަސް އަދި ލެނބިޔަސް، ކިޔަމަން ވިޔަސް އަދި ކިޔަމަން ނުވިޔަސް

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 10

  ފަހެ މިޙަދީޘާއި މިކަމުގައި ރިވާވެފައިވާ އެކިއެކި ޙަދީޘަކަށް ބަލާލުމުން އެނގެގިގެން ދަނީ، ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ އަމުރުފުޅަށް އެހިނދު ޞަޙާބީންނަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ޙަރަކާތް ނުކުރެއްވުނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 9

  ފަހެ މި ޙަދީޘުން ފެންނަން މިއޮތީ އެބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ތަބާވެވަޑައިގެން އަމުރުފުޅު ތަންފީޒު ކުރެއްވި ކަން ނުލާހިކު ޞަރީޙަކޮށް ފެންނާށެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ސުންނަތަށް އިންކާރު ކުރާ މީހުން އެ ދަޢުވާ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 8

އެއަށް ފަހު ދެން އެމީހުން ނެގި ސުލްޙަލްޙުލައިބިއްޔާގެ ޙާދިޘާ ދަންނައެވެ ؛ ރ- އެ ޙާދިޘާއިން އެމީހުންނަށް ދަލީލެއް ކަމުގައި ނެގި ނުގުތާއަކީ، ޞަޙާބީ ބޭކަލުންނަށް ހަދްޔު ކަތިލަން އެންގެވުމުންވެސް އެއްވެސް ބޭކަލަކު އެ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 7

ފަހެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ އެ އިޖުތުހާދުފުޅު ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ﷲ ގެ މިއާޔަތުގައި އިޝާރާތް ކުރައްވައި އެންގެވުމުން ހާމަވެގެންދާ އަނެއް ކަމަކީ، ދީނުގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިޖުތިހާދުފުޅާއި

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 6

  ނ- އެެއަށްފަހު އެމީހުންގެ ތިންވަނަ ދަލީލަށް ބަލާލަމުންވެސް ފެނިގެން ދަނީ، އެ ދަލީލުވެސް ވަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ސުންނަތުގެ މަޢުޞޫމިއްޔަތުކަމާއި ޙުއްޖިއްޔަތުގެ ޙައްޤާނިއްޔަތުކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެނީ،

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 5

  ކޮންމެއަކަސް، މި ޙާދިޘާގައި އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم އެކަލޭގެފާނުގެ ޚިޔާފުލުޅެއް ދެއްވުމުން ވެސް ޞަޙާބީން ވިސްނެވީ އެއީ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އަމުރުފުޅެއް

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 4

އަދި ރާފިޢު رضي الله عنه ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ: عن رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 3

ރައްދު މަތީގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ދަޢުވާތަކަށް ބަލާލާއިރު ؛   ހ- ފަހެ ކަދުރު ކުރުގެ އެޙަދީޘް ދަންނައެވެ. އެ ޙަދީޘްގައިވާ އެ މަސައްކަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އެފަދަ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 2

  ފުރަތަމަ ދަޢުވާ: އެމީހުން މިދަޢުވާ ބިނާވެފައިވަނީ؛ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ސުންނަތަކީ ވަޙީ ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އެހެން މީހުންނެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން، ޝަރުޢުގައި އައިސްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަބިއްޔާ

ޝިޔަޢީ ރާފިޟީންގެ ޢަޤީދާ 2

މުސްލިމު އުންމަތަށް ދިމާވާ އެކި ކަންކަމުގައި ޢީރާނުފަދަ ޤައުމުތަކުން ގަދަބަސް ބުނެ އުޅޭތީ ބައެއް މުސްލިމުން ތިބެނީ އެމީހުންގެ ކެހީގައި ޖެހިފައެވެ.

ޝިޔަޢީ ރާފިޟީންގެ ޢަޤީދާ 1

މިއަދުގެ ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންކޮޅުތަކަށް މިބައިމީހުންވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އެގޮތުން އީރާނުގައި ވެރިކަންކުރަނީ މިބައިމީހުންނެވެ.