[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 3 – އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ކަންތައްތަކުގައި ތެރެއިން)

ދީނުން ބޭރުވާ މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ. އަދި މީސްތަކުންނަށް މިކަންކަން ބުނެދިނުން ހުށްޓެވެ. ނޫންނަމަ ޝައިޠާނާ މީސްތަކުން މަގުފުރައްދަފާނެއެވެ.

‌‌ އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އަސާސްތައް – (3)

މިފިލާވަޅުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ އިސްލާމްދީނުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބި، އެޔާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު، އިސްލާމްދީނަށް ގޮވާލައި، ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ.

އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އަސާސްތައް – (2)

 މިސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ ފިލާވަޅުގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވާނީ ޢިލްމާއި މަޢުރިފާ ލިބިގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިފިލާވަޅުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ޢިލްމާއި މަޢުރިފާގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އަސާސްތައް – (1)

އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ދަނެގަތުން ލާޒިމް ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 2 – އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ކަންތައްތައްތަކުގެ ތެރެއިން)

* ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް އިންސާނުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި އެކިއެކި ނަޒރިއްޔާތުތަކަކީ ﷲއާއި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ވުރެ މާ މޮޅު އަދި މާ ރަނގަޅު އެއްޗެހި ކަމަށް ދެކުމަކީ ކުފުރުގެ ޢަމަލެކެވެ.

ނަފުރަތު އުފެއްދުން – 1

އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް ގޮތުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ނަފްރަތަކީ ކޮބާކަން ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުންވަނީ ޝަރަޙަކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ޖަމާޢަތްތަކުން ނަފްރަތު މާނަކުރާ ގޮތަށް މުސްލިމުން އެ މާނައެއް ނުކުރެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި އެ މާނަކޮށްފައިވަނީ މާ ފުރިހަމަކޮށެވެ. މުސްލިމުން އެ މާނަކުރަނީ ހުރިހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހުގެ ވަޙީގެ އަލީގައެވެ.

ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގައި ޝައިތާނާގެ ދައުރު

ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހަށް ސަޖިދަކުރުމަށް އިބްލީހަށް އަމުރުކުރެއްވުމުން، އޭނާ ކިބުރުވެރިވެ އެއަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންވުމަށް އިންކާރުކުރިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ﷲ ތަޢާލާ އޭނާއަށް ލަޢުނަތް ލައްވައި، އެއިލާހުގެ ރަޙްމަތުން ބޭރުކުރެއްވިއެވެ. އެވަގުތުން ފެށިގެން އޭނާ ވަނީ އާދަމުގެ ދަރިންގެ މައްޗަށް ޢަދާވާތްތެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މުލްޙިދުންގެ އޮޅުންބޮޅުން

އަހަރެމެންގެ ވަށައިގެން މިވާ އާޔަތްތަކާއި ހެކިތަކާއިމެދު ވިސްނައިގެން، ޙިއްސުތައް މެދުވެރިވެ ﷲ ވޮޑިގެންވާކަން ދެނެގަތުމަކީ އަހަރެމެންގެ ފިތުރަތުގައި އެކަލާނގެ ލައްވާފައިވާ އުސޫލެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 5

ދެން އެއަށްފަހުގައި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި މީސްތަކުން އަލުން ދިރުއްވޭނެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ޙިސާބުބެއްލެވުމަށް ފަހު، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޙައްޤު ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 4

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ، އެ ފުރާނަ ހަށިގަނޑުން ނުނިކުންނަންވެގެން ކޮޅުކޮޅަށް ދުއްވައިގަންނާނެއެވެ. ތެތްކުރެވިފައިވާ ކެހެރިގަނޑަކުން ތޫނު ދަގަނޑުގަނޑެއް ދަމާ ނެރޭހެން، ހަށިގަނޑުގެ ނާރުތަކުން ފުރާނަ ވީދާލައިގެން، (މަލަކުލްމައުތު) އެ ފުރާނަ ނެރުއްވާނެއެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 3 – އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ކަންތައްތަކުގައި ތެރެއިން)

ދީނުން ބޭރުވާ މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ. އަދި މީސްތަކުންނަށް މިކަންކަން ބުނެދިނުން ހުށްޓެވެ. ނޫންނަމަ ޝައިޠާނާ މީސްތަކުން މަގުފުރައްދަފާނެއެވެ.

‌‌ އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އަސާސްތައް – (3)

މިފިލާވަޅުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ އިސްލާމްދީނުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބި، އެޔާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު، އިސްލާމްދީނަށް ގޮވާލައި، ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ.

އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އަސާސްތައް – (2)

 މިސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ ފިލާވަޅުގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވާނީ ޢިލްމާއި މަޢުރިފާ ލިބިގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިފިލާވަޅުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ޢިލްމާއި މަޢުރިފާގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އަސާސްތައް – (1)

އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ދަނެގަތުން ލާޒިމް ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.

مادة التوحيد ٦ (ف 2 ، د 2 – އިސްލާމްކަން ގެއްލޭ ކަންތައްތައްތަކުގެ ތެރެއިން)

* ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް އިންސާނުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި އެކިއެކި ނަޒރިއްޔާތުތަކަކީ ﷲއާއި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން އައިސްފައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ވުރެ މާ މޮޅު އަދި މާ ރަނގަޅު އެއްޗެހި ކަމަށް ދެކުމަކީ ކުފުރުގެ ޢަމަލެކެވެ.

ނަފުރަތު އުފެއްދުން – 1

އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް ގޮތުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ނަފްރަތަކީ ކޮބާކަން ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުންވަނީ ޝަރަޙަކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ޖަމާޢަތްތަކުން ނަފްރަތު މާނަކުރާ ގޮތަށް މުސްލިމުން އެ މާނައެއް ނުކުރެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި އެ މާނަކޮށްފައިވަނީ މާ ފުރިހަމަކޮށެވެ. މުސްލިމުން އެ މާނަކުރަނީ ހުރިހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހުގެ ވަޙީގެ އަލީގައެވެ.

ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގައި ޝައިތާނާގެ ދައުރު

ﷲ ތަޢާލާ އެއިލާހަށް ސަޖިދަކުރުމަށް އިބްލީހަށް އަމުރުކުރެއްވުމުން، އޭނާ ކިބުރުވެރިވެ އެއަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންވުމަށް އިންކާރުކުރިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ﷲ ތަޢާލާ އޭނާއަށް ލަޢުނަތް ލައްވައި، އެއިލާހުގެ ރަޙްމަތުން ބޭރުކުރެއްވިއެވެ. އެވަގުތުން ފެށިގެން އޭނާ ވަނީ އާދަމުގެ ދަރިންގެ މައްޗަށް ޢަދާވާތްތެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މުލްޙިދުންގެ އޮޅުންބޮޅުން

އަހަރެމެންގެ ވަށައިގެން މިވާ އާޔަތްތަކާއި ހެކިތަކާއިމެދު ވިސްނައިގެން، ޙިއްސުތައް މެދުވެރިވެ ﷲ ވޮޑިގެންވާކަން ދެނެގަތުމަކީ އަހަރެމެންގެ ފިތުރަތުގައި އެކަލާނގެ ލައްވާފައިވާ އުސޫލެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 5

ދެން އެއަށްފަހުގައި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި މީސްތަކުން އަލުން ދިރުއްވޭނެއެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ޙިސާބުބެއްލެވުމަށް ފަހު، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޙައްޤު ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ.

ބަރުޒަޚުގެ ޙަޔާތް – 4

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ، އެ ފުރާނަ ހަށިގަނޑުން ނުނިކުންނަންވެގެން ކޮޅުކޮޅަށް ދުއްވައިގަންނާނެއެވެ. ތެތްކުރެވިފައިވާ ކެހެރިގަނޑަކުން ތޫނު ދަގަނޑުގަނޑެއް ދަމާ ނެރޭހެން، ހަށިގަނޑުގެ ނާރުތަކުން ފުރާނަ ވީދާލައިގެން، (މަލަކުލްމައުތު) އެ ފުރާނަ ނެރުއްވާނެއެވެ.