[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞަޙާބީން

މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅު ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- 2

ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- ގެ މާތްކަން: ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- ގެ މާތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލައިފިނަމަ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް ފެނިގެންދެއެވެ. އެކަމަނާގެ މާތްކަން ސީދާ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ.

މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅު ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- 1

އެކަމަނާއަކީ އައްޞިއްދީޤާ ބިންތު އައްޞިއްދީޤެވެ. ތެދުވެރި ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން، ތެދުވެރި ކަމަނާއެވެ. އެކަމަނާއަކީ މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅެވެ. އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ ބިންތު އަބީ ބަކުރު ބުން ޤުޙާފާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހުމާ- އެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ އުއްމު

ސަޢުދު ބިން އަބީ ވައްޤާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން…!

ސަޢުދު ބިން  އަބީ ވައްޤާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އިސްލާމްވުމަށްފަހުގައި، އެކަލޭގެފާނަށް ތަޖުރިބާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ވަރަށްވެސް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކަކެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން ކުރިމަތިވި އިމްތިޙާނަކީ، ވަރުގަދަ އީމާނެއްގެ ވެރި އަޅަކަށް މެނުވީ ތަޙައްމަލު

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

އަބޫ ހުރެއިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އަކީ “އައްދައުސް” ކިޔާ ޔަމަނުގެ ޤަބީލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އިސްލާމްވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 7 ވަނަ އަހަރު އައްޠުފައިލް ބުން ޢަމްރު އައްދައުސީގެ އަތްމައްޗަށެވެ.

ތިބާގެ މަންމަ ތިބާއަށް ނަމޫނާއަކަށް ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ…؟

އޭ ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ މަންމަ ތިބާއަށް ނަމޫނާއަކަށް ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ މަންމަގެ ސީރަތުން ތިބާއަށް އަގުހުރި ފިލާވަޅުތައް ނުލިބޭ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އެއީ ތާރީޚުގައި ރަންއަކުރުން ފަވާލެވިފައިވާ  ޝަޚްސިއްޔަތެކެވެ. މުސްލިމު އުޚްތުންނަށްވާ

ޙައްޤު ހޯދުމަށް ކުރި ދަތުރު (ސަލްމާނުލް ފާރިސީ رضي الله عنه)

އީރާނުގެ އިސްފަހާން ކިޔާ ރަށެއްގައި އުޅުއްވި ސަލްމާނުލް ފާރިސީ رضي الله عنه އެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ އެރަށުގެ ވެރިއެކެވެ. ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކަށްވުރެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު އެކަލޭގެފާނަށް ލޯބިކޮށް އިތުބާރުކުރެއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް އިތުބާރުކުރާކަން

ފާޠިމާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ޢިބްރަތް ހާޞިލްކުރަމާތޯ؟

 ކީރިތި ރަސޫލާގެ  ހަތަރުވަނަ  ދަރިކަބަލުން  އައްސައްޔިދާ ފާޠިމާ  ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާއަކީ  ހުރިހާ  ގޮޮތަކުންމެ  މުއުމިނު އަންހެނުންނައްހުރި ނަމޫނާއެކެވެ. އެކަމަނާއަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ ދަރިކަނބަލުންނެވެ.  އެކަމަނާ އެންމެ ވައްތަރުފުޅީ އެކަމަނާގެ ލޮބުވެތި

އުއްމު ވަރަޤާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ! މި މާތް ޞަހާބިއްޔާގެ ޙަޔާތުގެ ޞަފްޙާތައް ވިދާޅުވުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކޮށްލަމާތޯއެވެ. އަޑު އައްސަވާށެވެ. އުއްމު ވަރަޤާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އަކީ މަދީނާގެ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަނބަލުންގެ ތެރެއިންވާ ޞަޙާބިއްޔާއެކެވެ.

މުޞްޢަބު ބިން ޢުމައިރު رضي الله عنه

” ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މައްކާގައި މި ޒުވާނާ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ގާތުގައި ނިޢުމަތްތަކާއި އެކު ވަނިކޮށް ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ. އަދި މި ނިޢުމަށްތަކުން އޭނާ ނެރެލީ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ އާއިމެދުވާ ލޯއްބެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.”

އަބޫ ބަކުރުއްޞިއްދީޤް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

އަބޫ ބަކުރުއްޞިއްދީޤް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ މީލާދީ ސަނަތުން 573 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޤަބުފުޅަކީ އައްޞިއްދީޤްއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ޤުރައިޝް ވަންހައިގެ ޢާއިލާއެއް ކަމުގައިވާ ބަނޫ ތަމީމް އަށެވެ.

މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅު ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- 2

ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- ގެ މާތްކަން: ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- ގެ މާތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލައިފިނަމަ ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް ފެނިގެންދެއެވެ. އެކަމަނާގެ މާތްކަން ސީދާ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ.

މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅު ޢާއިޝާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހާ- 1

އެކަމަނާއަކީ އައްޞިއްދީޤާ ބިންތު އައްޞިއްދީޤެވެ. ތެދުވެރި ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން، ތެދުވެރި ކަމަނާއެވެ. އެކަމަނާއަކީ މުއުމިނުންގެ މަންމާފުޅެވެ. އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ ބިންތު އަބީ ބަކުރު ބުން ޤުޙާފާ –ރަޟިޔަﷲޢަންހުމާ- އެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ އުއްމު

ސަޢުދު ބިން އަބީ ވައްޤާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން…!

ސަޢުދު ބިން  އަބީ ވައްޤާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އިސްލާމްވުމަށްފަހުގައި، އެކަލޭގެފާނަށް ތަޖުރިބާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ވަރަށްވެސް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކަކެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން ކުރިމަތިވި އިމްތިޙާނަކީ، ވަރުގަދަ އީމާނެއްގެ ވެރި އަޅަކަށް މެނުވީ ތަޙައްމަލު

އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

އަބޫ ހުރެއިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އަކީ “އައްދައުސް” ކިޔާ ޔަމަނުގެ ޤަބީލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އިސްލާމްވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 7 ވަނަ އަހަރު އައްޠުފައިލް ބުން ޢަމްރު އައްދައުސީގެ އަތްމައްޗަށެވެ.

ތިބާގެ މަންމަ ތިބާއަށް ނަމޫނާއަކަށް ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ…؟

އޭ ލޮބުވެތި އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ މަންމަ ތިބާއަށް ނަމޫނާއަކަށް ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ މަންމަގެ ސީރަތުން ތިބާއަށް އަގުހުރި ފިލާވަޅުތައް ނުލިބޭ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އެއީ ތާރީޚުގައި ރަންއަކުރުން ފަވާލެވިފައިވާ  ޝަޚްސިއްޔަތެކެވެ. މުސްލިމު އުޚްތުންނަށްވާ

ޙައްޤު ހޯދުމަށް ކުރި ދަތުރު (ސަލްމާނުލް ފާރިސީ رضي الله عنه)

އީރާނުގެ އިސްފަހާން ކިޔާ ރަށެއްގައި އުޅުއްވި ސަލްމާނުލް ފާރިސީ رضي الله عنه އެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅަކީ އެރަށުގެ ވެރިއެކެވެ. ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކަށްވުރެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު އެކަލޭގެފާނަށް ލޯބިކޮށް އިތުބާރުކުރެއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް އިތުބާރުކުރާކަން

ފާޠިމާ ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ޢިބްރަތް ހާޞިލްކުރަމާތޯ؟

 ކީރިތި ރަސޫލާގެ  ހަތަރުވަނަ  ދަރިކަބަލުން  އައްސައްޔިދާ ފާޠިމާ  ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހާއަކީ  ހުރިހާ  ގޮޮތަކުންމެ  މުއުމިނު އަންހެނުންނައްހުރި ނަމޫނާއެކެވެ. އެކަމަނާއަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ ދަރިކަނބަލުންނެވެ.  އެކަމަނާ އެންމެ ވައްތަރުފުޅީ އެކަމަނާގެ ލޮބުވެތި

އުއްމު ވަރަޤާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ

ލޮބުވެތި މުސްލިމުންނޭވެ! މި މާތް ޞަހާބިއްޔާގެ ޙަޔާތުގެ ޞަފްޙާތައް ވިދާޅުވުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކޮށްލަމާތޯއެވެ. އަޑު އައްސަވާށެވެ. އުއްމު ވަރަޤާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހާ އަކީ މަދީނާގެ އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަނބަލުންގެ ތެރެއިންވާ ޞަޙާބިއްޔާއެކެވެ.

މުޞްޢަބު ބިން ޢުމައިރު رضي الله عنه

” ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މައްކާގައި މި ޒުވާނާ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ގާތުގައި ނިޢުމަތްތަކާއި އެކު ވަނިކޮށް ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ. އަދި މި ނިޢުމަށްތަކުން އޭނާ ނެރެލީ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ އާއިމެދުވާ ލޯއްބެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.”

އަބޫ ބަކުރުއްޞިއްދީޤް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

އަބޫ ބަކުރުއްޞިއްދީޤް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ މީލާދީ ސަނަތުން 573 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޤަބުފުޅަކީ އައްޞިއްދީޤްއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ޤުރައިޝް ވަންހައިގެ ޢާއިލާއެއް ކަމުގައިވާ ބަނޫ ތަމީމް އަށެވެ.