[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞަޙާބީން

ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން ފާޠިމާ رضي الله عنها

ފާޠިމާ رضي الله عنها އުފަންވެވަޑައިގަތީ އެކަމަނާގެ ބައްޕާފުޅު ނަބީކަމައިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިންނެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ ޚަދީޖާ رضي الله عنها އެވެ. ޒައިނަބާއި ރުޤައްޔާ رضي الله عنهما އަށްވުރެ އެކަމަނާ ހަގެވެ.

ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން އުންމު ކުލްޘޫމް رضي الله عنها

އުންމު ކުލްޘޫމް رضي الله عنها އަކީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ހަތަރުވަނަ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ ޚަދީޖާ رضي الله عنها އެވެ. އެކަމަނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި

ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން ރުޤައްޔާ رضي الله عنها

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން ރުޤައްޔާ رضي الله عنها ގެ މަންމާފުޅަކީ ޚަދީޖާ رضي الله عنها އެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ނަބީކަމާއިގެން ފޮނުއްވުމުގެ

ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން ޒައިނަބު رضي الله عنها

ޒައިނަބު رضي الله عنها އަކީ ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދޮށީ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅު، ޚަދީޖާ رضي الله عنها ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި އެކަމަނާގެ މަންމަފަރާތު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިކަލުން

އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ ދުޢާގައި ޝާމިލުވުމަށް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނަކީ ދުނިޔޭގެ އިރު އެބައެއްގެ މައްޗަށް އެރި އެންމެ މާތް ބޭކަލުންނެވެ.

ޞަޙާބީންގެ ތެދުވެރި އީމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަން (2)

ކުރީގެ ލިޔުމާއި ގުޅޭ… އޭބޭކަލުންނީ ﷲ ތަޢާލާ ބާވައިލައްވާ  ވަޙީބަސްފުޅުތަކަށް ކަނުލާ އަޑުއަހައި އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މުޅި އުއްމަތަށްހުރި ނަމޫނާއެކެވެ. އެބޭކަލުންގެ މަޖްލީސްތަކުގައި ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު ކިޔޭވޭހިނދު މުޅި މަޖިލީހުގައި ގިސްލުމާއި

އައްޒުބައިރު ބުން އަލްޢައްވާމް رضي الله عنه (2)

އުޙުދު ހަނގުރާމާގައި ޤުރައިޝުންގެ ލަޝްކަރު ހަނގުރާމައިން ބަލިވެގެން މައްކާއާއި ދިމާއަށް އެނބުރި ދާންފެށުމުން، އެބައިމީހުން ފަހާލުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުން ދިއުމަށް، ހަތްދިހަ މުސްލިމް ހަނގުރާމަވެރިންގެ މައްޗަށް زبير އާއި أبوبكر رضي الله عنهما އިސްކުރައްވައި ފޮނުއްވެވިއެވެ.

އައްޒުބައިރު ބުން އަލްޢައްވާމް رضي الله عنه (1)

ޒުބައިރު رضي الله عنه އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާނަމަ ޠަލްޙާ رضي الله عنه ގެ ނަންފުޅު ޛިކުރުނުކޮށް ދިއުމަކީ ވަރަށްވެސް ނާދިރުކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ޠަލްޙާ رضي الله عنه އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ޒުބައިރު رضي الله عنه ގެ ވާހަކަވެސް ލާޒިމެއްގެ ގޮތުގައި އަންނާނެއެވެ.

ޞަޙާބީންގެ ތެދުވެރި އީމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަން (1)

ﷲ ތަޢާލާ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންކުރައްވައި މަދަޙައާއި ޘަނާ ކިޔުއްވައި ވަޙީކުރެއްވި އާޔަތުގައިވެއެވެ. ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (3)

މުސްލިމުން ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކާފިރުންގެ ލަޝްކަރު މަދީނާއަށް ހަމަލާދިނުމަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އެއާއިއެކު ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެއެވެ.

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (2)

ސަޢުދުގެފާނުގެ ޖެހިލުންކުޑަކަމާއި ހިތްވަރުފުޅު ގަދަކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިގެންދިޔަ، އަދި އެހަނގުރާމައެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ހަށިކޮޅުން ޒަޚަމްވީ ތަންތަނުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނު މިދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި ހަނގުރާމައަކީ ޚަންދަޤު ހަނގުރާމައެވެ.

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (1)

ޞަޢުދު ބިން މުޢާޛު رضي الله عنه އިސްލާމވެ ވަޑައިގަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުން އެއްތިރީސް އަހަރުފުޅުގައެވެ. އަދި ޝަހީދުވެވަޑައިގެން މިދުނިޔެ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ އުމުރުން ސަތުތިރީސް އަހަރުފުޅުގައެވެ.

ބިލާލު ބިން ރަބާޙް رضي الله عنه (3)

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް رسول الله صلى الله عليه وسلم ދިހަހާސް މުސްލިމުންނާއިގެން މައްކާ ފަތަޙަކުރައްވައިފިއެވެ.

ބިލާލު ބިން ރަބާޙް رضي الله عنه (2)

މިފަދަ ގޮތަކަށް މިބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް އަނިޔާކުރަމުންދަނިކޮށް أبوبكر الصديق رضي الله عنه އަށް އެތަނަށް ވަޑައިގަނެވިއްޖެއެވެ.

ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން ފާޠިމާ رضي الله عنها

ފާޠިމާ رضي الله عنها އުފަންވެވަޑައިގަތީ އެކަމަނާގެ ބައްޕާފުޅު ނަބީކަމައިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިންނެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ ޚަދީޖާ رضي الله عنها އެވެ. ޒައިނަބާއި ރުޤައްޔާ رضي الله عنهما އަށްވުރެ އެކަމަނާ ހަގެވެ.

ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން އުންމު ކުލްޘޫމް رضي الله عنها

އުންމު ކުލްޘޫމް رضي الله عنها އަކީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ހަތަރުވަނަ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ ޚަދީޖާ رضي الله عنها އެވެ. އެކަމަނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި

ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން ރުޤައްޔާ رضي الله عنها

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން ރުޤައްޔާ رضي الله عنها ގެ މަންމާފުޅަކީ ޚަދީޖާ رضي الله عنها އެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ނަބީކަމާއިގެން ފޮނުއްވުމުގެ

ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން ޒައިނަބު رضي الله عنها

ޒައިނަބު رضي الله عنها އަކީ ރަސޫލުﷲ صلى اللّه عليه وسلم ގެ ދޮށީ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅު، ޚަދީޖާ رضي الله عنها ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި އެކަމަނާގެ މަންމަފަރާތު ބޮޑުދައިތަގެ ދަރިކަލުން

އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ގެ ދުޢާގައި ޝާމިލުވުމަށް ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނަކީ ދުނިޔޭގެ އިރު އެބައެއްގެ މައްޗަށް އެރި އެންމެ މާތް ބޭކަލުންނެވެ.

ޞަޙާބީންގެ ތެދުވެރި އީމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަން (2)

ކުރީގެ ލިޔުމާއި ގުޅޭ… އޭބޭކަލުންނީ ﷲ ތަޢާލާ ބާވައިލައްވާ  ވަޙީބަސްފުޅުތަކަށް ކަނުލާ އަޑުއަހައި އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މުޅި އުއްމަތަށްހުރި ނަމޫނާއެކެވެ. އެބޭކަލުންގެ މަޖްލީސްތަކުގައި ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު ކިޔޭވޭހިނދު މުޅި މަޖިލީހުގައި ގިސްލުމާއި

އައްޒުބައިރު ބުން އަލްޢައްވާމް رضي الله عنه (2)

އުޙުދު ހަނގުރާމާގައި ޤުރައިޝުންގެ ލަޝްކަރު ހަނގުރާމައިން ބަލިވެގެން މައްކާއާއި ދިމާއަށް އެނބުރި ދާންފެށުމުން، އެބައިމީހުން ފަހާލުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުން ދިއުމަށް، ހަތްދިހަ މުސްލިމް ހަނގުރާމަވެރިންގެ މައްޗަށް زبير އާއި أبوبكر رضي الله عنهما އިސްކުރައްވައި ފޮނުއްވެވިއެވެ.

އައްޒުބައިރު ބުން އަލްޢައްވާމް رضي الله عنه (1)

ޒުބައިރު رضي الله عنه އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާނަމަ ޠަލްޙާ رضي الله عنه ގެ ނަންފުޅު ޛިކުރުނުކޮށް ދިއުމަކީ ވަރަށްވެސް ނާދިރުކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ޠަލްޙާ رضي الله عنه އާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ ޒުބައިރު رضي الله عنه ގެ ވާހަކަވެސް ލާޒިމެއްގެ ގޮތުގައި އަންނާނެއެވެ.

ޞަޙާބީންގެ ތެދުވެރި އީމާންކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަން (1)

ﷲ ތަޢާލާ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންކުރައްވައި މަދަޙައާއި ޘަނާ ކިޔުއްވައި ވަޙީކުރެއްވި އާޔަތުގައިވެއެވެ. ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (3)

މުސްލިމުން ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކާފިރުންގެ ލަޝްކަރު މަދީނާއަށް ހަމަލާދިނުމަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އެއާއިއެކު ހަނގުރާމަ ފެށިއްޖެއެވެ.

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (2)

ސަޢުދުގެފާނުގެ ޖެހިލުންކުޑަކަމާއި ހިތްވަރުފުޅު ގަދަކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިގެންދިޔަ، އަދި އެހަނގުރާމައެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ހަށިކޮޅުން ޒަޚަމްވީ ތަންތަނުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނު މިދުނިޔެ ދޫކުރެއްވި ހަނގުރާމައަކީ ޚަންދަޤު ހަނގުރާމައެވެ.

ސަޢުދު ބުން މުޢާޛު رضي الله عنه (1)

ޞަޢުދު ބިން މުޢާޛު رضي الله عنه އިސްލާމވެ ވަޑައިގަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުން އެއްތިރީސް އަހަރުފުޅުގައެވެ. އަދި ޝަހީދުވެވަޑައިގެން މިދުނިޔެ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ އުމުރުން ސަތުތިރީސް އަހަރުފުޅުގައެވެ.

ބިލާލު ބިން ރަބާޙް رضي الله عنه (3)

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް رسول الله صلى الله عليه وسلم ދިހަހާސް މުސްލިމުންނާއިގެން މައްކާ ފަތަޙަކުރައްވައިފިއެވެ.

ބިލާލު ބިން ރަބާޙް رضي الله عنه (2)

މިފަދަ ގޮތަކަށް މިބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް އަނިޔާކުރަމުންދަނިކޮށް أبوبكر الصديق رضي الله عنه އަށް އެތަނަށް ވަޑައިގަނެވިއްޖެއެވެ.