[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެހެނިހެން

މުރުތައްދުވާމީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ޙައްދު ޤާއިމުކުރުން – 1

ޝަރުޢީ އިޞްޠިލާޙުގައި މުރުތައްދުވުމަކީ މުސްލިމަކު އޭނާގެ އިސްލާމްކަން، ނިޔަތުން ނުވަތަ ކުފުރުގެ ބަހަކުން ނުވަތަ ކުފުރުގެ ޢަމަލަކުން ކަނޑައިލުމެވެ. އެއީ މަލާމާތް ކުރުމަކުން ނުވަތަ ޚިލާފުވެގަތުމަކުން ނުވަތަ އިޢުތިޤާދަކުން ވިޔަސްމެއެވެ.

ކަނޑު ގަދައިރު ކަނޑު މައްޗަށް އެރުމަކީ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ ކަނޑުގެ ރާޅުތައް ބޮޑުވެ، ކަނޑުގަދަވުމުން ކަނޑު މައްޗަށް އެރުން މަނާކުރައްވާފައެވެ.
ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
މާނައީ: “ކަނޑު ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ކަނޑު މައްޗަށް އަރާ މީހާ ދަންނާށެވެ. އޭނާ އެވަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރައްކާތެރިކަމުން ނިގުޅިގެން ގޮސްފައެވެ.”

އަންހެނުން ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާއި ބޮޑުވާ އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އެޅުން

ސުވާލު: އަންހެނުން އަނގޮޓި އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން، އެކަނބަލުންގެ ޝަހާދަތް އިނގިލީގައި ނުވަތަ ބޮޑުވައި އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އެޅުމަކީ ކާފިރުންނާ ވައްތަރުވުމުގެތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ބައެއް ވާހަކަތައް ފެތުރިފައިވެއެވެ. މިކަމުގައި އޮތް ގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިދާނެތޯއެވެ؟

ފަތުވާ: ޓެޓޫ ޖެހުމުގެ ޙުކުމް

(1) މިބަސްފުޅުގައިވާ ކަންތައްތަތަކީ އަންހެނުންނާ އަދި ފިރިހެނުންނަށްވެސް ނަހީކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް އެކަންކޮށް އުޅުނީ އަންހެނުންކަމުގައިވާތީއެވެ. والله أعلم

ޙައިޟުވެރިޔާ މައްޔިތާ ހިނެވުން

އެއީ ހުއްދަކަމެކެވެ. މައްޔިތަކު ހިނަވާ މީހާއީ ޠަހާރަތުގެ މަތީގައި ހުރި މީހަކަށްވުމަކީ އެހިނެއިން ޞައްޙަވާ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ.

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔަންވީ ވަޤުތު

ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔުމަށް ގިނަ ޛިކުރުތަކެއް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمގެ ސުންނަތުން ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިޛިކުރުތައް ކިޔުމަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ވަޤުތަކީ ކޮބައިތޯ ޢިލްމުވެރިންވަނީ ބަހުޘްކުރައްވާފައެވެ.

ހިތެއް އޮތް މީހަކު ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެން ދާވަރު ކަމެއް

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ހިނގާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ތަޢާރަޟުނުވާ ޤާނޫނޫއަސާސީއެއް އޮންނަކަމަށް ބުނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މީސްމީހުން ބޭންކުތަކުން ނަގާފައި ހުންނަ ރިބަވީ ލޯނުތައް ނުދެއްކި ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހުންގެ އަތުންނާއި އެފަދަ ލޯނުތަކުގެ ދަލުގައި ޖެހި ސަލާމަތްނުވެވިގެން

އިސްލާމްދީނުގައި ޒިނޭގެ ޙައްދަކީ ދެޖިންސުގެ މައްޗަށް ޤާއިމުކުރާ ޙައްދެއް

އެހެންކަމުން އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑަ އެޅިފައިވާ ޙައްދުތަކުގައި ވަކި ޖިންސެއްގެ ބަޔަކަށް ތަފާތު ކުރާ ކަމަށް އަޑު އުފުލާ މީހުން އެހަދަނީ މިޠާހިރު ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް ބުހުތާނު ދޮގެވެ.

އުޟްޙިޔާ ކަތިލުން

އުޟްޙިޔާ އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވުމަށްޓަކައި އަޟްޙާޢީދުގެ ދުވަސްތަކުގައި ކަތިލެވޭ ނަޢަމްސޫފިތަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ.

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 1

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ފެތުރިފައިވާ ގޯސް ޢަޤީދާތަކާއި ޤަބޫލުކުރުންތައް ހުރެއެވެ. މިގޮތުން ޝަރުޢީ ގޮތުން ބައްޕައަކު ނުވާ ކުދިން ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އުޅުނަސް ސުވަރުގެ ނުވާންނާނެ ކަމުގައި ބުނުމާއި، އެފަދަ ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ޞައްޙަ

މުރުތައްދުވާމީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ޙައްދު ޤާއިމުކުރުން – 1

ޝަރުޢީ އިޞްޠިލާޙުގައި މުރުތައްދުވުމަކީ މުސްލިމަކު އޭނާގެ އިސްލާމްކަން، ނިޔަތުން ނުވަތަ ކުފުރުގެ ބަހަކުން ނުވަތަ ކުފުރުގެ ޢަމަލަކުން ކަނޑައިލުމެވެ. އެއީ މަލާމާތް ކުރުމަކުން ނުވަތަ ޚިލާފުވެގަތުމަކުން ނުވަތަ އިޢުތިޤާދަކުން ވިޔަސްމެއެވެ.

ކަނޑު ގަދައިރު ކަނޑު މައްޗަށް އެރުމަކީ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ ކަނޑުގެ ރާޅުތައް ބޮޑުވެ، ކަނޑުގަދަވުމުން ކަނޑު މައްޗަށް އެރުން މަނާކުރައްވާފައެވެ.
ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
މާނައީ: “ކަނޑު ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ކަނޑު މައްޗަށް އަރާ މީހާ ދަންނާށެވެ. އޭނާ އެވަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރައްކާތެރިކަމުން ނިގުޅިގެން ގޮސްފައެވެ.”

އަންހެނުން ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާއި ބޮޑުވާ އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އެޅުން

ސުވާލު: އަންހެނުން އަނގޮޓި އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން، އެކަނބަލުންގެ ޝަހާދަތް އިނގިލީގައި ނުވަތަ ބޮޑުވައި އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އެޅުމަކީ ކާފިރުންނާ ވައްތަރުވުމުގެތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ބައެއް ވާހަކަތައް ފެތުރިފައިވެއެވެ. މިކަމުގައި އޮތް ގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިދާނެތޯއެވެ؟

ފަތުވާ: ޓެޓޫ ޖެހުމުގެ ޙުކުމް

(1) މިބަސްފުޅުގައިވާ ކަންތައްތަތަކީ އަންހެނުންނާ އަދި ފިރިހެނުންނަށްވެސް ނަހީކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ޢާންމުކޮށް އެކަންކޮށް އުޅުނީ އަންހެނުންކަމުގައިވާތީއެވެ. والله أعلم

ޙައިޟުވެރިޔާ މައްޔިތާ ހިނެވުން

އެއީ ހުއްދަކަމެކެވެ. މައްޔިތަކު ހިނަވާ މީހާއީ ޠަހާރަތުގެ މަތީގައި ހުރި މީހަކަށްވުމަކީ އެހިނެއިން ޞައްޙަވާ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ.

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔަންވީ ވަޤުތު

ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔުމަށް ގިނަ ޛިކުރުތަކެއް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلمގެ ސުންނަތުން ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިޛިކުރުތައް ކިޔުމަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ ވަޤުތަކީ ކޮބައިތޯ ޢިލްމުވެރިންވަނީ ބަހުޘްކުރައްވާފައެވެ.

ހިތެއް އޮތް މީހަކު ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެން ދާވަރު ކަމެއް

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއް ހިނގާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ތަޢާރަޟުނުވާ ޤާނޫނޫއަސާސީއެއް އޮންނަކަމަށް ބުނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މީސްމީހުން ބޭންކުތަކުން ނަގާފައި ހުންނަ ރިބަވީ ލޯނުތައް ނުދެއްކި ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހުންގެ އަތުންނާއި އެފަދަ ލޯނުތަކުގެ ދަލުގައި ޖެހި ސަލާމަތްނުވެވިގެން

އިސްލާމްދީނުގައި ޒިނޭގެ ޙައްދަކީ ދެޖިންސުގެ މައްޗަށް ޤާއިމުކުރާ ޙައްދެއް

އެހެންކަމުން އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑަ އެޅިފައިވާ ޙައްދުތަކުގައި ވަކި ޖިންސެއްގެ ބަޔަކަށް ތަފާތު ކުރާ ކަމަށް އަޑު އުފުލާ މީހުން އެހަދަނީ މިޠާހިރު ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް ބުހުތާނު ދޮގެވެ.

އުޟްޙިޔާ ކަތިލުން

އުޟްޙިޔާ އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ކުއްތަންވުމަށްޓަކައި އަޟްޙާޢީދުގެ ދުވަސްތަކުގައި ކަތިލެވޭ ނަޢަމްސޫފިތަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ.

ޝަރުޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރިން ސުވަރުގެ ވަންނާނެބާ؟ 1

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ފެތުރިފައިވާ ގޯސް ޢަޤީދާތަކާއި ޤަބޫލުކުރުންތައް ހުރެއެވެ. މިގޮތުން ޝަރުޢީ ގޮތުން ބައްޕައަކު ނުވާ ކުދިން ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އުޅުނަސް ސުވަރުގެ ނުވާންނާނެ ކަމުގައި ބުނުމާއި، އެފަދަ ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ޞައްޙަ