[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

7 – ޚުތުބާ

އޯޑިއޯ: ވަފާތެރިކަން

މިއީ 20 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލްޙަރާމްގައި الشيخ ماهر المعيقلي – حفظه الله – ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.

އޯޑިއޯ: ވަފާތެރިކަން

މިއީ 20 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލްޙަރާމްގައި الشيخ ماهر المعيقلي – حفظه الله – ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.