[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަރުބިއްޔަތު

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (5)

ހަމަކަށަވަރުން ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ ހަތަރު ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ޞާލިޙު އަންބީން ހިމެނިފައިވާ ފަދައިން، އަބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ ހަތަރު ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ނުބައި އަންބީން ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (1)

މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު حفظه الله ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ (أربعون نصيحة لإصلاح البيوت) ގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

ތަރުބަވީ ނަފްސާނީ ޢިލްމު

ނަފްސާނީ ޢިލްމުގެ ތަޢާރަފު ނަފްސާނީ ޢިލްމަކީ އިންސާނާގެ ސުލޫކު ދިރާސާކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ޢިލްމެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފެންނާންހުންނަ (ޡާހިރީ) ކަންތައްތަކާއި ފޮރުވިފައި ހުންނަ(ބާޠިނީ) ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. ފެންނާން ހުންނަ ކަންތައްތަކުގެ މިސާލަކީ ވާހަކަދެއްކުމާއި، ޙަރަކާތްތެރިވުން

ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަކުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަމާތޯއެވެ.

ހެޔޮގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް ބުރަ މަސައްކަތެވެ. އަދި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ވަރަށް މަތިވެރި ޤުރުބާނީއަކާ އެކު ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

ބެޑް ޓައިމް ސްޓޯރީޒް

ކުޑަ ކުދީންގެ އެންމެ ތުއްތު ޢުމުރަކީ އެކުދީންނަށް ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ބޮޑު މީހެއްގެ އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަން ބޭނުން ވާނެ ޢުމުރެވެ. މިގޮތުން ކުއްޖާ ބޮޑުވެ ތަސައްރަފު ފުދިގެން އަންނަ ދުވަސްވަރުގައި އެކުދީންނާއި އެކު ވީހާވެސް

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން…4

7. ޚިތާނު ކުރުން ޚިތާނުކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރު އަޅާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން އެއްކަމެވެ. ޚިޠާނު ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދާ އެތިކޮޅުތައް ހަންގަނޑުގެ ތެރެއަށްވަދެ ނަޖިސްވެދެއެވެ. ވީމާ މިކަމުން ސަލާމަތްވެ ޠާހިރުވުމަށްޓަކައި ޚިޠާނުކުރުމަށް އިސްލާމްދީން

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން…3

1. ރަނގަޅު އިސްލާމީ ނަމެއްކިޔުން. ރަނގަޅު އިސްލާމީ ނަމެއް ކިޔުމުގައި ކޮންމެހެން އެންމެ ކުރު ނަން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގައި އެންމެ މަދު ނަން ކިޔުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް ނަޒަރެއް ހިންގާލައިފި ކަމުގައިވަނީނަމަ

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން.2

2. އަނބިމީހާއިއެކީ އެއްދާން ކުރުން އިސްވެދިޔަ ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން، ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށެނީ ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށަން މީހަކު ޚިޔާރު ކުރާ ހިސާބުންފެށީގެންނެވެ.  މިގޮތުން   ކައިވެންޏަށްފަހު އަންހެންމީހާއި އެއްދާންކުރުމުގެ

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން…1

ޞާލިޙް އަންބަކު ޚިޔާރު ކުރުން ދަރިންނަކީ މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި އަމާނާތެކެވެ. ލޮލުގެ މޭވާއެވެ. ހިތުގެ ފިނިކަމެވެ. މާތްﷲ ވަނީ ދަރީން ރަނގަޅުގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މާތްﷲ

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (5)

ހަމަކަށަވަރުން ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ ހަތަރު ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ޞާލިޙު އަންބީން ހިމެނިފައިވާ ފަދައިން، އަބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭ ހަތަރު ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ނުބައި އަންބީން ހިމެނިފައިވެއެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (1)

މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިއެއްކަމުގައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަލްމުނައްޖިދު حفظه الله ގެ ރިސާލާއެއްކަމަށްވާ (أربعون نصيحة لإصلاح البيوت) ގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

ތަރުބަވީ ނަފްސާނީ ޢިލްމު

ނަފްސާނީ ޢިލްމުގެ ތަޢާރަފު ނަފްސާނީ ޢިލްމަކީ އިންސާނާގެ ސުލޫކު ދިރާސާކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ޢިލްމެވެ. އެއީ އޭނާގެ ފެންނާންހުންނަ (ޡާހިރީ) ކަންތައްތަކާއި ފޮރުވިފައި ހުންނަ(ބާޠިނީ) ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. ފެންނާން ހުންނަ ކަންތައްތަކުގެ މިސާލަކީ ވާހަކަދެއްކުމާއި، ޙަރަކާތްތެރިވުން

ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަކުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަމާތޯއެވެ.

ހެޔޮގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް ބުރަ މަސައްކަތެވެ. އަދި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ވަރަށް މަތިވެރި ޤުރުބާނީއަކާ އެކު ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

ބެޑް ޓައިމް ސްޓޯރީޒް

ކުޑަ ކުދީންގެ އެންމެ ތުއްތު ޢުމުރަކީ އެކުދީންނަށް ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ބޮޑު މީހެއްގެ އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަން ބޭނުން ވާނެ ޢުމުރެވެ. މިގޮތުން ކުއްޖާ ބޮޑުވެ ތަސައްރަފު ފުދިގެން އަންނަ ދުވަސްވަރުގައި އެކުދީންނާއި އެކު ވީހާވެސް

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން…4

7. ޚިތާނު ކުރުން ޚިތާނުކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރު އަޅާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން އެއްކަމެވެ. ޚިޠާނު ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދާ އެތިކޮޅުތައް ހަންގަނޑުގެ ތެރެއަށްވަދެ ނަޖިސްވެދެއެވެ. ވީމާ މިކަމުން ސަލާމަތްވެ ޠާހިރުވުމަށްޓަކައި ޚިޠާނުކުރުމަށް އިސްލާމްދީން

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން…3

1. ރަނގަޅު އިސްލާމީ ނަމެއްކިޔުން. ރަނގަޅު އިސްލާމީ ނަމެއް ކިޔުމުގައި ކޮންމެހެން އެންމެ ކުރު ނަން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގައި އެންމެ މަދު ނަން ކިޔުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް ނަޒަރެއް ހިންގާލައިފި ކަމުގައިވަނީނަމަ

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން.2

2. އަނބިމީހާއިއެކީ އެއްދާން ކުރުން އިސްވެދިޔަ ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން، ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށެނީ ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށަން މީހަކު ޚިޔާރު ކުރާ ހިސާބުންފެށީގެންނެވެ.  މިގޮތުން   ކައިވެންޏަށްފަހު އަންހެންމީހާއި އެއްދާންކުރުމުގެ

ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން…1

ޞާލިޙް އަންބަކު ޚިޔާރު ކުރުން ދަރިންނަކީ މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި އަމާނާތެކެވެ. ލޮލުގެ މޭވާއެވެ. ހިތުގެ ފިނިކަމެވެ. މާތްﷲ ވަނީ ދަރީން ރަނގަޅުގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މާތްﷲ