[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (3)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ފަހެ، މިއީ ވަރަށް މުހިންމު މައުޟޫޢުއެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މުންކަރާތްތަކެއްވެއެވެ. އިޞްލާޙް ކުރަންޖެހިފައިވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތައްވެއެވެ. އަދި ފަރުވާކުޑަކޮށް އިހްމާލުވެވިފައިވާ ކަންތައްތައްވެސްވެއެވެ. ފަހެ، މިއަންނަނީ ބޮޑު ސުވާލެވެ.

 

 

ގެތައް އިޞްލާޙް ކުރާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

 

މިއީ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނަށް އޮތް ޖަވާބެވެ. މިމައުޟޫޢުގައި މިދޭ ނަސޭހަތަކީ އޭގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަންފާކުރާ އެއްޗެއްކަމުގައި ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާށިއެވެ! އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްލިމު ދަރިންނަށް މަގުދައްކާ އަދި މުސްލިމު ގެތައް އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައިވާ ވަސީލަތެއްކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ!

މި ނަސޭހަތްތައް ދައުރުވަނީ ދެ ކަމެއްގެ މަތީގައެވެ. އެއީ ހެޔޮކަންތައްތައް ޤާއިމްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްލަހަތުތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ. ނުވަތަ މުންކަރާތްތައް އެއްފަރާތްކޮށްގެން ފާސިދުކަންތައްތައް ދުރުކުރުމެވެ.

މިއީ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް ފަށައިގަންނަންވީ ވަގުތެވެ.

=ނުނިމޭ=

އެހެންބައިތައް ބެއްލެވުމަށް