[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 14

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޙިމާރުގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވޭހިނދު، ފަހެ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއަށް (ޙިމާރަށް) ޝައިޠާނަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 13

ރޭގަނޑުވެ އަނދިރިވާހިނދު ނުވަތަ ހަވީރުވާހިނދު (އިރުއޮއްސޭހިނދު) ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރީންނަށް ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެވުނަ ނުދޭށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނުންތައް އެވަގުތު (ބިންމަތީ) ފެތުރިގަނެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 13 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ޢަޤްލަށް (ބުއްދިއަށް) ޢަޤްލޭ ކިޔުނީވެސް އެކަށީގެންނުވާ ކަންތަކުން އިންސާނާ ދުރުކުރާތީއެވެ. ޖަމަލު ގެއްލިގެންދިޔުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އޭތި ބަނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަށަށް ޢިޤާލް އޭ ކިޔާފަދައިންނެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 12

ޤާޟީ ބަދްރުއްދީން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ އައްޝިބްލީ ވިދާޅުވިއެވެ. “ޖިންނީންތައް ދަރިފަސްކޮޅު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކައިވެނިކޮށް އުޅޭކަން މިއާޔަތުން ދޭހަކޮށްދެއެވެ.”

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 11

ތިޔަބައިމީހުންނާ ދިމާކޮށްފިނަ، ފަހެ އެސޮރުދެކެ ބިރުނުގަންނާށެވެ. (ބިރުގެންފިނަމަ) އެސޮރު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ސަވާރުވެދާނެތެވެ. ނަމަވެސް އެސޮރުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަންނާށެވެ. އޭރުން އެސޮރު ހިނގައިދާނެތެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 12 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މުއުމިނު އަޅާ، ސިއްރާއި ފާޅުގައިވެސް ﷲތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާނެއެވެ. މަގުމަތީގައި ﷲތަޢާލާ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެންމެހައި ކަންތަކުން ދުރުހެލިވާފަދައިން އެކަހެރިވާ ވަގުތުގައިވެސް ދުރުހެލިވާނެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 10

އިންސީންފަދައިން ޖިންނީންގެ ތެރޭގައިވެސް މުސްލިމުންނާއި، ނަޞާރާއިންނާއި، ޔަހޫދީން އުޅެއެވެ. އަދި މުސްލިމް އިންސީންގެ ތެރޭގައިވެސް ބާޠިލު އަޤީދާތަކުގެ މީހުންނާއި، ފާސިޤު ފާޖިރު މީހުން އުޅޭފަދައިން އެސޮރުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް އުޅެއެވެ.

ހުރިހާކެމެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ނިންމެވުން ވަނީ ﷲއަށެވެ.

عَنْ أَنَسٍ شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ فَنَزَلَتْ {لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (رواه البخاري) عَنْ

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 11 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މިޒަމާނުގައިވެސް، ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މިނުބައިވެގެންވާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ މީހުން އުޅެއެވެ. އެބައިމީހުން ފަޤީރުވެދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި، ނުވަތަ ފަޤީރުވުމުގެ ސަބަބުން ދަރިން ހޯދުން މަދުކުރެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 9

އެސޮރުމެންނަށްވެސް ނަމާދުކުރުމާއި، ނިޞާބުހަމަވެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުން ޒަކާތްދިނުމާއި، ރޯދަހިފުމާއި، ޙައްޖުވުމާއި މިނޫން އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.

ޤުރުއާނާއި، ސުންނަތާއި، ހަތަރު ޚަލީފާއިންގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ.

ފަހެ (އެވަގުތުގައި) ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތާއި، ތެދުމަގު ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޚަލީފާވެރި ބޭކަލުންގެ ގޮތުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކޮލުދަތްތަކުން ހިފަހައްޓާށެވެ.

ތަވްޙީދުގެ މަތިވެރިކަން

ތެދުވެރިކަމާއި، ޔަޤީންކަމާއެކު ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް އިޢުތިރާފުވާހާލު، އެއިލާހަށް އީމާންވެ، އެއިލާހު ފިޔަވައި އެހެން އެއަވެސް ފަރާތަކަށް އަޅުކަންނުކޮށް، لا إله إلا الله އިން ލާޒިމުކުރާ ކަންތަކަށް ބަހާއި ޢަމަލުން ކިޔަމަންވުމެވެ.

އެއީ މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ ގޮތެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން އެއީ (މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ) ގޮތްތަކެވެ. އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ނަފްސުވާ އިލާހު ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނީ އިސްރާއީލުގެ ދަރީން ބުނިފަދައިންނެވެ.

ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ މަންހަޖު

އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮވައިލަން ޖެހެނީ ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށާއި، އެންމެހައި އަޅުކަންތަކެއް އެއިލާހަށް ޚާލިޞްކޮށް، ޝިރުކުގެ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވުމަށްކަން، މި ޙަދީޘުން އެނގިގެންދެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 8

އިންސީންނާއީ، ޖަނަވާރުންގެ ޞިފައަށްވެސް ޖިންނީންތައް ބަދަލުވެއުޅެއެވެ. މިގޮތުން ހަރުފައާއި، ނަގުލުންދާއްޓާއި، މިނޫންވެސް އެހެން އެއްޗެހީގެ ޞޫރައަށްވެސް އެ އެއްޗެހިތައް ބަދަލުވެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 14

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޙިމާރުގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވޭހިނދު، ފަހެ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއަށް (ޙިމާރަށް) ޝައިޠާނަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 13

ރޭގަނޑުވެ އަނދިރިވާހިނދު ނުވަތަ ހަވީރުވާހިނދު (އިރުއޮއްސޭހިނދު) ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރީންނަށް ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެވުނަ ނުދޭށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ޝައިޠާނުންތައް އެވަގުތު (ބިންމަތީ) ފެތުރިގަނެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 13 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ޢަޤްލަށް (ބުއްދިއަށް) ޢަޤްލޭ ކިޔުނީވެސް އެކަށީގެންނުވާ ކަންތަކުން އިންސާނާ ދުރުކުރާތީއެވެ. ޖަމަލު ގެއްލިގެންދިޔުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އޭތި ބަނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަށަށް ޢިޤާލް އޭ ކިޔާފަދައިންނެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 12

ޤާޟީ ބަދްރުއްދީން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ އައްޝިބްލީ ވިދާޅުވިއެވެ. “ޖިންނީންތައް ދަރިފަސްކޮޅު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކައިވެނިކޮށް އުޅޭކަން މިއާޔަތުން ދޭހަކޮށްދެއެވެ.”

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 11

ތިޔަބައިމީހުންނާ ދިމާކޮށްފިނަ، ފަހެ އެސޮރުދެކެ ބިރުނުގަންނާށެވެ. (ބިރުގެންފިނަމަ) އެސޮރު ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ސަވާރުވެދާނެތެވެ. ނަމަވެސް އެސޮރުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަންނާށެވެ. އޭރުން އެސޮރު ހިނގައިދާނެތެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 12 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މުއުމިނު އަޅާ، ސިއްރާއި ފާޅުގައިވެސް ﷲތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާނެއެވެ. މަގުމަތީގައި ﷲތަޢާލާ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެންމެހައި ކަންތަކުން ދުރުހެލިވާފަދައިން އެކަހެރިވާ ވަގުތުގައިވެސް ދުރުހެލިވާނެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 10

އިންސީންފަދައިން ޖިންނީންގެ ތެރޭގައިވެސް މުސްލިމުންނާއި، ނަޞާރާއިންނާއި، ޔަހޫދީން އުޅެއެވެ. އަދި މުސްލިމް އިންސީންގެ ތެރޭގައިވެސް ބާޠިލު އަޤީދާތަކުގެ މީހުންނާއި، ފާސިޤު ފާޖިރު މީހުން އުޅޭފަދައިން އެސޮރުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް އުޅެއެވެ.

ހުރިހާކެމެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ނިންމެވުން ވަނީ ﷲއަށެވެ.

عَنْ أَنَسٍ شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ فَنَزَلَتْ {لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (رواه البخاري) عَنْ

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 11 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މިޒަމާނުގައިވެސް، ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މިނުބައިވެގެންވާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ މީހުން އުޅެއެވެ. އެބައިމީހުން ފަޤީރުވެދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި، ނުވަތަ ފަޤީރުވުމުގެ ސަބަބުން ދަރިން ހޯދުން މަދުކުރެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 9

އެސޮރުމެންނަށްވެސް ނަމާދުކުރުމާއި، ނިޞާބުހަމަވެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުން ޒަކާތްދިނުމާއި، ރޯދަހިފުމާއި، ޙައްޖުވުމާއި މިނޫން އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.

ޤުރުއާނާއި، ސުންނަތާއި، ހަތަރު ޚަލީފާއިންގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާށެވެ.

ފަހެ (އެވަގުތުގައި) ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތާއި، ތެދުމަގު ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޚަލީފާވެރި ބޭކަލުންގެ ގޮތުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކޮލުދަތްތަކުން ހިފަހައްޓާށެވެ.

ތަވްޙީދުގެ މަތިވެރިކަން

ތެދުވެރިކަމާއި، ޔަޤީންކަމާއެކު ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް އިޢުތިރާފުވާހާލު، އެއިލާހަށް އީމާންވެ، އެއިލާހު ފިޔަވައި އެހެން އެއަވެސް ފަރާތަކަށް އަޅުކަންނުކޮށް، لا إله إلا الله އިން ލާޒިމުކުރާ ކަންތަކަށް ބަހާއި ޢަމަލުން ކިޔަމަންވުމެވެ.

އެއީ މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ ގޮތެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން އެއީ (މަގުފުރެދިފައިވާ މީހުންގެ) ގޮތްތަކެވެ. އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ނަފްސުވާ އިލާހު ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނީ އިސްރާއީލުގެ ދަރީން ބުނިފަދައިންނެވެ.

ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ މަންހަޖު

އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮވައިލަން ޖެހެނީ ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށާއި، އެންމެހައި އަޅުކަންތަކެއް އެއިލާހަށް ޚާލިޞްކޮށް، ޝިރުކުގެ އެންމެހައި ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވުމަށްކަން، މި ޙަދީޘުން އެނގިގެންދެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 8

އިންސީންނާއީ، ޖަނަވާރުންގެ ޞިފައަށްވެސް ޖިންނީންތައް ބަދަލުވެއުޅެއެވެ. މިގޮތުން ހަރުފައާއި، ނަގުލުންދާއްޓާއި، މިނޫންވެސް އެހެން އެއްޗެހީގެ ޞޫރައަށްވެސް އެ އެއްޗެހިތައް ބަދަލުވެއެވެ.