[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ބެލުމަށް ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން

ހަނދުބެލުމުގައި ހަމަލޮލުން ބެލުން އެއީ ލާޒިމުކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޓެލެސްކޯޕުފަދަ ފަހުގެ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

*********************************************

الحمد لله

“ޝަރުޢީ ދަލީލުތަކުން ދޭހަވަނީ ހަނދު ހޯދުމަށްޓަކައި މިފަދަ އާލަތްތަށް ބޭނުންކުރުމުގެ  ތަކުލީފު މީސްތަކުންނަށް ހަވާލުކުރެވިފައި ނުވާކަމެވެ. އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ. ހަމަލޮލުން ބެލުމުން ފުދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މީހަކު އެފަދަ އެއްޗަކުން ހަނދު ހޯދަންއުޅެ، އިރުއޮއްސުމުގެ ފަހުން އޭނާއަށް އޭގެ ޒަރީޢާއިން ހަނދު ފެނުނުކަމަށް ޔަޤީންކަމާއެކު ބުނާނަމަ، އޭނާއަކީ ޢަދުލުވެރި މުސްލިމެއްކަމުގައިވާނަމަ އޭނާއަށް ހަނދު ފެނުނުކަމަށް ބަލާ އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މަނައެއް އޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައެއް ނެތެވެ. އެހެނީ އެއީ ހަމަ ހަމަލޮލުން ބެލުމެވެ. އެއީ (ފަލަކީ) ޙިސާބެއް ނޫނެވެ.”

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބުން ބާޒްرحمه الله

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15 / 68 ، 69).

____________________________________________

މިފަތުވާގެ އަޞްލު ޢަރަބި ބަހުން ބައްލެވުމަށް