[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

yoga

ކަސްރަތެއްގެ ގޮތުގައި ޔޯގާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް 1

ޔޯގާ އައިސްފައިވަނީ ހިންދޫންގެ ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ޢަޤީދާއިން ކުރިފަޅައިގެންކަމާމެދު އެއްވެސް މީހަކު ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ. ދެން އެއަށްފަހުގައި ބޫޛީންގެ ތެރޭގައި މިކަން ފެތުރުނީއެވެ.

ކަސްރަތެއްގެ ގޮތުގައި ޔޯގާ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙުކުމް 1

ޔޯގާ އައިސްފައިވަނީ ހިންދޫންގެ ބުދަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ޢަޤީދާއިން ކުރިފަޅައިގެންކަމާމެދު އެއްވެސް މީހަކު ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ. ދެން އެއަށްފަހުގައި ބޫޛީންގެ ތެރޭގައި މިކަން ފެތުރުނީއެވެ.