[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

yahoodheen

ޒަޔޯނިސްޓުންގެ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ޙަޤީޤަތް

އަދި މިޕްރޮޓޮކޯލްތައް ބެލެވިފައިވަނީ ޔަހޫދީ ޒަޔޯނިސްޓުންގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމުގައި ބޭނޫންކުރާ ޢަމަލީ ރޭވުންތައްކަމުގައެވެ.

ޔަހޫދީންގެ ތާރީޚަށް ކުރުގޮތަކަށް ބަލައިލުމެއް

ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނަކީ ޢަރަބިންނާއި، ޔަހޫދީންނާއި، އަދި ނަޞާރާއިންގެ ތާރީޚު ގުޅިފައިވާ ބޭކަލެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޔަހޫދީންގެ ތާރީޚްވެސް ފެށިފައިވަނީ އިބްރާހީމްގެފާނާ ހަމައިންނެވެ.

ޔަހޫދީންނާއި ޔަހޫދީންގެ ފޮތް

ޔަހޫދީ ދީން ނިސްބަތްވަނީ މޫސާގެފާނު ބަޔާންކޮށްދެއްވި ޙައްޤުދީނުން އުފެދިގެން އައި ބާޠިލު މަގުފުރެދިފައިވާ ދީނަކަށެވެ. ޔަހޫދީ ދީނުގެ ރަނގަޅު ތަޢުރީފެއްކަމުގައި ވަނީ މިތަޢުރީފެވެ.

ޔަހޫދީންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

މިބައިމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ލަނޑުދަނޑިޔަކީ، މުޅި ދުނިޔޭގެ ވެރިކަން، ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި މިބައިމީހުން އުފައްދާފައިވާ ‘އިޒްރޭލު’ ގެ ބާރުގެ ދަށަށްގެނައުމެވެ.

ޔަހޫދީންގެ އަސަރު އިސްލާމްދީނަށް

ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް، ރަސޫލާއަށް ދެންނެވިއެވެ. “އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! ޔަހޫދީންނަކީ ދޮގުހަދާ ބައެކެވެ. ތިމަން އިސްލާމްވުމުގެ ޚަބަރު އެބައިމީހުން ދިނުމުގެ ކުރިން ތިމަންނައާ ބެހޭގޮތުން އެބައިމީހުންނާ ސުވާލުކުރައްވާށެވެ.”

ފާސިދުވެފައިވާ ޔަހޫދީންގެ ޢަޤީދާ

ޔަހޫދީން، މިބައިމީހުންގެ ޙައްޤު ދީން ބަދަލުކޮށް، އެދީނުގެ ތެރެއަށް ތަފާތު އެތައްކަމެއް ގެނެސްގަތެވެ. މިގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މިބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޒަޔޯނިސްޓުންގެ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ޙަޤީޤަތް

އަދި މިޕްރޮޓޮކޯލްތައް ބެލެވިފައިވަނީ ޔަހޫދީ ޒަޔޯނިސްޓުންގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމުގައި ބޭނޫންކުރާ ޢަމަލީ ރޭވުންތައްކަމުގައެވެ.

ޔަހޫދީންގެ ތާރީޚަށް ކުރުގޮތަކަށް ބަލައިލުމެއް

ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނަކީ ޢަރަބިންނާއި، ޔަހޫދީންނާއި، އަދި ނަޞާރާއިންގެ ތާރީޚު ގުޅިފައިވާ ބޭކަލެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޔަހޫދީންގެ ތާރީޚްވެސް ފެށިފައިވަނީ އިބްރާހީމްގެފާނާ ހަމައިންނެވެ.

ޔަހޫދީންނާއި ޔަހޫދީންގެ ފޮތް

ޔަހޫދީ ދީން ނިސްބަތްވަނީ މޫސާގެފާނު ބަޔާންކޮށްދެއްވި ޙައްޤުދީނުން އުފެދިގެން އައި ބާޠިލު މަގުފުރެދިފައިވާ ދީނަކަށެވެ. ޔަހޫދީ ދީނުގެ ރަނގަޅު ތަޢުރީފެއްކަމުގައި ވަނީ މިތަޢުރީފެވެ.

ޔަހޫދީންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

މިބައިމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ލަނޑުދަނޑިޔަކީ، މުޅި ދުނިޔޭގެ ވެރިކަން، ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި މިބައިމީހުން އުފައްދާފައިވާ ‘އިޒްރޭލު’ ގެ ބާރުގެ ދަށަށްގެނައުމެވެ.

ޔަހޫދީންގެ އަސަރު އިސްލާމްދީނަށް

ޢަބްދުﷲ ބުން ސަލާމް، ރަސޫލާއަށް ދެންނެވިއެވެ. “އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! ޔަހޫދީންނަކީ ދޮގުހަދާ ބައެކެވެ. ތިމަން އިސްލާމްވުމުގެ ޚަބަރު އެބައިމީހުން ދިނުމުގެ ކުރިން ތިމަންނައާ ބެހޭގޮތުން އެބައިމީހުންނާ ސުވާލުކުރައްވާށެވެ.”

ފާސިދުވެފައިވާ ޔަހޫދީންގެ ޢަޤީދާ

ޔަހޫދީން، މިބައިމީހުންގެ ޙައްޤު ދީން ބަދަލުކޮށް، އެދީނުގެ ތެރެއަށް ތަފާތު އެތައްކަމެއް ގެނެސްގަތެވެ. މިގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މިބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.