[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

waraqaath

الورقات 2

ޢިލްމު ބެހޭ ބައިތައް

الورقات 1

މިއީ އުޞޫލުފިޤުހުގެ ޢިލްމަށް އަބުލް މަޢާލީ އަލްޖުވައިނީ ލިޔުއްވާފައިވާ الورقات ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.

الورقات 2

ޢިލްމު ބެހޭ ބައިތައް

الورقات 1

މިއީ އުޞޫލުފިޤުހުގެ ޢިލްމަށް އަބުލް މަޢާލީ އަލްޖުވައިނީ ލިޔުއްވާފައިވާ الورقات ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.