[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

vaccine

ވެކްސިންޖެހުން 5

ބައެއް ވެކްސިންތައް ބޭނުންކުރުމުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންތަކެއްވާކަމަށް ޑޮކްޓަރީ ގޮތުން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއިން ފައިދާއަށް ވުރެ ގެއްލުން ބޮޑުކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ދަންނައެވެ. އެޙާލަތުގައި އެވެކްސިން ބޭނުންކުރުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.

ވެކްސިންޖެހުން 4

ހަތަރުވަނަ ބަޔަކީ: ގެއްލުންހުރި މާއްދާތަކަކުން ނުވަތަ ޙަރާމް މާއްދާތަކަކުން ހަދާފައިވާ ވެކްސިނެވެ.

ވެކްސިންޖެހުން 3

ދެވަނަ ބަޔަކީ: ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ މާއްދާއަކުން ހަދާފައިވާ ވެކްސިނުގެ ތެރެއިން އެވެކްސިނުން ހަށިގަނޑަށްވާ ފައިދާއަށްވުރެ ގެއްލުން ބޮޑު ނުވަތަ އޭގެން އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާ ވެކްސިނެވެ.

ވެކްސިންޖެހުން 2

ވެކްސިންގެ ޙުކުމް ބިނާވަނީ އެހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާއްދާއަށާ އަދި އެބޭނުންކުރުމުން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވާކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

ވެކްސިންޖެހުން 1

ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި “އެންޓިބޮޑީސް” އުފައްދާދޭ ކަމެކެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން އޭގެ ޒާތުގައި ވެކްސިންއަކީ ބަލިޖައްސާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ވެކްސިންޖެހުން 5

ބައެއް ވެކްސިންތައް ބޭނުންކުރުމުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންތަކެއްވާކަމަށް ޑޮކްޓަރީ ގޮތުން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއިން ފައިދާއަށް ވުރެ ގެއްލުން ބޮޑުކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ދަންނައެވެ. އެޙާލަތުގައި އެވެކްސިން ބޭނުންކުރުން ހުއްދައެއް ނޫނެވެ.

ވެކްސިންޖެހުން 4

ހަތަރުވަނަ ބަޔަކީ: ގެއްލުންހުރި މާއްދާތަކަކުން ނުވަތަ ޙަރާމް މާއްދާތަކަކުން ހަދާފައިވާ ވެކްސިނެވެ.

ވެކްސިންޖެހުން 3

ދެވަނަ ބަޔަކީ: ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ މާއްދާއަކުން ހަދާފައިވާ ވެކްސިނުގެ ތެރެއިން އެވެކްސިނުން ހަށިގަނޑަށްވާ ފައިދާއަށްވުރެ ގެއްލުން ބޮޑު ނުވަތަ އޭގެން އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާ ވެކްސިނެވެ.

ވެކްސިންޖެހުން 2

ވެކްސިންގެ ޙުކުމް ބިނާވަނީ އެހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާއްދާއަށާ އަދި އެބޭނުންކުރުމުން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވާކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

ވެކްސިންޖެހުން 1

ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި “އެންޓިބޮޑީސް” އުފައްދާދޭ ކަމެކެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން އޭގެ ޒާތުގައި ވެކްސިންއަކީ ބަލިޖައްސާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.