[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

thoharaa

كتاب الطهارة – ކިތާބުއްޠަހާރާ (9)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   އިސްތިޙާޟާގެ ލޭ: މިއީ ޙައިޟު އަދި ނިފާސް ނޫން ވަގުތުތަކުގައި އަންނަ ލެއެވެ. އިސްތިޙާޟާގެ ލޭގެ ޙުކުމް

كتاب الطهارة – ކިތާބުއްޠަހާރާ (8)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ޙައިޟާއި ނިފާސްގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު: ޙައިޟަކީ ވިހެއުމަކާއި ނުލައި، ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުންނަ އަންހެނާގެ ރަޙިމުން ވަކި

كتاب الطهارة – ކިތާބުއްޠަހާރާ (7)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ނަޖިހާއި، ނަޖިހުން ޠާހިރުވުމުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު: ނަޖިސްކަމުގައި ބަޔާންވެ ދަލީލު އައިސްފައިވާ ތަކެތި: އާދަމުގެ ދަރިޔާގެ

كتاب الطهارة – ކިތާބުއްޠަހާރާ (2)

ދަތް އުނގުޅުމަކީ ނުވަތަ ސިވާކު ކުރުމަކީ ދަނޑިކޮޅެއް ނުވަތަ އެމާނައިގައިވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮއްގެން ދަތްތަކުގައި ނުވަތަ ހިރުގަނޑުގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ކާއެއްޗިއްސާއި އޭގެވަސް ފިލުވާލުމެވެ

كتاب الطهارة – ކިތާބުއްޠަހާރާ (9)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   އިސްތިޙާޟާގެ ލޭ: މިއީ ޙައިޟު އަދި ނިފާސް ނޫން ވަގުތުތަކުގައި އަންނަ ލެއެވެ. އިސްތިޙާޟާގެ ލޭގެ ޙުކުމް

كتاب الطهارة – ކިތާބުއްޠަހާރާ (8)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ޙައިޟާއި ނިފާސްގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު: ޙައިޟަކީ ވިހެއުމަކާއި ނުލައި، ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުންނަ އަންހެނާގެ ރަޙިމުން ވަކި

كتاب الطهارة – ކިތާބުއްޠަހާރާ (7)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.   ނަޖިހާއި، ނަޖިހުން ޠާހިރުވުމުގެ ވާހަކަ ނަންގަނެވުނު ބާބު: ނަޖިސްކަމުގައި ބަޔާންވެ ދަލީލު އައިސްފައިވާ ތަކެތި: އާދަމުގެ ދަރިޔާގެ

كتاب الطهارة – ކިތާބުއްޠަހާރާ (2)

ދަތް އުނގުޅުމަކީ ނުވަތަ ސިވާކު ކުރުމަކީ ދަނޑިކޮޅެއް ނުވަތަ އެމާނައިގައިވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮއްގެން ދަތްތަކުގައި ނުވަތަ ހިރުގަނޑުގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ކާއެއްޗިއްސާއި އޭގެވަސް ފިލުވާލުމެވެ