[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

suvarugeyge_niumai

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 4

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރީންވަނީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތްތަކެއްގައެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 3

ދެމަފިރީންނަށް ސުވަރުގެ ވަދެވުމުން އެ ދެ މީހުންގެވެސް އެންމެހައި ޞިފަތަކެއް އެންމެ އުފާވާނޭ ސިފަތަކަށް ބަދަލު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް ކަހަލަ އުނިކަމެއް ނެތިއެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 2

މާތް ﷲ ޤުރުއާނުގައި އަދި އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގައިވަނީ ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި ވައްތަރުތަކުގެ ޚަބަރު އެތަކެއް ފަހަރަކު ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 1

ސުވަރުގެއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަވެގެންވާ ހުރިހާ ނިޢުމަތެއްގެ މަންޒިލެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 4

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރީންވަނީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތްތަކެއްގައެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 3

ދެމަފިރީންނަށް ސުވަރުގެ ވަދެވުމުން އެ ދެ މީހުންގެވެސް އެންމެހައި ޞިފަތަކެއް އެންމެ އުފާވާނޭ ސިފަތަކަށް ބަދަލު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް ކަހަލަ އުނިކަމެއް ނެތިއެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 2

މާތް ﷲ ޤުރުއާނުގައި އަދި އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގައިވަނީ ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި ވައްތަރުތަކުގެ ޚަބަރު އެތަކެއް ފަހަރަކު ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 1

ސުވަރުގެއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަވެގެންވާ ހުރިހާ ނިޢުމަތެއްގެ މަންޒިލެވެ.