[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

surah_falaq

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (4)

މި ޙަސަދައިގެ ތެރޭގައި ޖިންނީންނާއި އިންސީންގެ ތެރެއިން ޙަސަދަވެރިވާމީހުން ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުންނަށް ﷲ ދެއްވަވާފައިވާ މަތިވެރިކަމާހުރެ ޝައިޠާނާއާއި އޭނާގެ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން މުއުމިނުންނަށް ޙަސަދަވެރިވެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (3)

ޙަސަދަވެރިވާމީހާގެ ޙަސަދައިން ޙަސަދަވެރިވެވޭމީހާއަށް ގެއްލުންވާކަން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލުކުރެއެވެ. ފަހެ، ޙަސަދަވެރިވާމީހާގެ އަތުންނާއި ދުލުން ގެއްލުން ނުފޯރުވިނަމަވެސް، ނަފްސާއި ލޮލުގެ ނުބައިކަމުގެ އަސަރު ޙަސަދަވެރިވެވޭ މީހާގެ ނަފްސަށް ކުރެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (2)

މި ނުބައިކަމަކީ ސިޙުރުގެ ނުބައިކަމެވެ. ފަހެ، އެހެނީ ( النفاثات ) އަކީ ސިޙުރުހަދާ އަންހެނުންނެވެ. އެ އަންހެނުންނަކީ ރޮދިފަށްފަށުގައި ގޮށްޖަހަމުން، އެ ގޮށްތަކަށް ފުމެމުންދާ އަންހެނުންތަކެކެވެ. އެމީހުން އެސިޙުރަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް މިކަންކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (1)

އަދި ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ބަރޯސާވެގެންވަމެވެ. އަދި ދުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދެމެވެ. އަދި ( الفلق ) އަކީ ރޭގަނޑުގެ އަލިކަން ފިލުވައިލާ ފަޖުރުގެ އަލިކަމެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (4)

މި ޙަސަދައިގެ ތެރޭގައި ޖިންނީންނާއި އިންސީންގެ ތެރެއިން ޙަސަދަވެރިވާމީހުން ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުންނަށް ﷲ ދެއްވަވާފައިވާ މަތިވެރިކަމާހުރެ ޝައިޠާނާއާއި އޭނާގެ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން މުއުމިނުންނަށް ޙަސަދަވެރިވެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (3)

ޙަސަދަވެރިވާމީހާގެ ޙަސަދައިން ޙަސަދަވެރިވެވޭމީހާއަށް ގެއްލުންވާކަން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލުކުރެއެވެ. ފަހެ، ޙަސަދަވެރިވާމީހާގެ އަތުންނާއި ދުލުން ގެއްލުން ނުފޯރުވިނަމަވެސް، ނަފްސާއި ލޮލުގެ ނުބައިކަމުގެ އަސަރު ޙަސަދަވެރިވެވޭ މީހާގެ ނަފްސަށް ކުރެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (2)

މި ނުބައިކަމަކީ ސިޙުރުގެ ނުބައިކަމެވެ. ފަހެ، އެހެނީ ( النفاثات ) އަކީ ސިޙުރުހަދާ އަންހެނުންނެވެ. އެ އަންހެނުންނަކީ ރޮދިފަށްފަށުގައި ގޮށްޖަހަމުން، އެ ގޮށްތަކަށް ފުމެމުންދާ އަންހެނުންތަކެކެވެ. އެމީހުން އެސިޙުރަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް މިކަންކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.

سورة الفلق ގެ ތަފްސީރު (1)

އަދި ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ބަރޯސާވެގެންވަމެވެ. އަދި ދުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދެމެވެ. އަދި ( الفلق ) އަކީ ރޭގަނޑުގެ އަލިކަން ފިލުވައިލާ ފަޖުރުގެ އަލިކަމެވެ.