[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

Sunnathah inkaarukurun

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 62

  އަނެއް ގޮތަކީ، ފަހަރެއްގައި އެމީހުން ބުނެފާނެއެވެ. “ޢަރަބި ބަހުގައި فَصَلَ ގެ މާނަ ދެގޮތަކަށް ވެސް ކުރެވެއެވެ. އެހެންވީމަ ތިމަންމެން މާނަ މިކުރާ ގޮތަކީވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ”. އޭގެ ޖަވާބުގައި ބުނަން

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 61

  ފަހެ އަންނިވި އާޔަތަށް ބަލާލުމުން ވެސް ޢަރަބި ބަހުގައި “تفصيل” މި ކަލިމަ ބޭނުން ކުރާ މާނަ އިތުރަށް ޔަޤީންވެގެން ދެއެވެ.   فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 60

  ނ- ތިންވަނައަށް އެބައިމީހުން ބޭނުން ކުރި އާޔަތް ކަމުގައިވާ؛   (مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 59

  ފަހެ، ސުންނަތަށް އިންކާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހުން އުފެއްދި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ޖަވާބެކެވެ. އެއީ؛- ސުންނަތަށް ތަބާވާން ޖެހޭކަން ޤުރްއާނުގައި ވެސް އެބަވެއެވެ. އެކަން ބަޔާންކުރައްވާފައި އެވަނީ؛   (وَمَا

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 58

  ށ- ދެން އެމީހުން ބޭނުން ކުރި އާޔަތް ކަމުގައިވާ؛   (…وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ…) [النحل: 89] “…އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ، ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ފޮތް ބާވައިލެއްވީމެވެ. (އެއީ) ކޮންމެކަމެއް

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 57

  މިއާޔަތާ ގުޅޭ މިފަދަ އެތައް އާޔަތެއް އެކަލާނގެވަނީ ޤުރްއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:   (مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 56

  ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި، އެއާޔަތުގައި އެވަނީ ކޮން ފޮތެއްގެ ވާހަކަން ބަޔާން ކުރައްވައި ޖުމްހޫރު ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޞްރަތުގައިވާ އައްލަވްޙުލްމަޙްފޫޛުގެ (اللوح المحفوظ ގެ) ވާހަކަ ކަމުގައެވެ. އެބޭކަލުންގެ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 55

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 55     ހަމަ އެފަދައިން ނަމާދު އިތުރުން ޒަކާތާއި، ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރާއި މުދަލުގެ ނިޞާބު ހަމަވާ މިންވަރާއި ޙައުލު (އަހަރު) ހަމަވާ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 54

  ރައްދު: އެފަދައިން އެމީހުންގެ އެބުނާ ބުނުމުން ފާޅުވެގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި އޭގެ ލަފުޛުތަކާ މެދުގައި އެމީހުން ޖާހިލުވެފައިވާ މިންވަރެވެ. އަދި އާޔަތްތައް ފަހުމު ވުމުގައި ވެސް އެމީހުން

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 53

  ސާދަ ވަނަ ދަޢުވާ: މި ދަޢުވާގައި އެމީހުން ބުނާގޮތުން ، ދީނުގެ ހުރިހާ ޙުކުމެއް ބަޔާންކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޤުރްއާން އެކަނި ފުދެއެވެ. އަދި ދީނުގެ ޖުމުލަވީ ހުރިހައި ކަމަމާއި އަދި

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 52

  ބާރަ ވަނަ ދަޢުވާ: އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ޙަދީޘްތަކުގެ ރާވީންގެ ތެރޭގައި ތެދުވެރިން ތިބި ފަދައިން ދޮގުވެރިންވެސް ވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޞައްޙަ ޙަދީޘްއާއި ޟައީފު ޙަދީޘް ވަކިކުރާކަށް ނޭންގޭނެއެވެ.   ރައްދު ތެދެކެވެ.

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 51

  ފަހެ މޫސާ عليه السلام ގެ އަތްޕުޅުން މިޞްރުގެ ޤިބްޠީއެއް މަރުވުމުން އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑުން އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ރަވަމުންދާ ކަމުގެ ޚަބަރު ހިފައިގެން އައީވެސް އެންމެ މީހެކެވެ.

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 50

  އަނެއްކަމަކީ، ހުއްޖިއްޔަތުކަން ސާބިތު ކުރުމައްޓަކައި “ލިޔެ ރައްކާކުރަން މަޖުބޫރުކަމަށް” އެބުނާ ޤަވާޢިދު ނުވަތަ އުޞޫލަކީ އެމީހުން ކޮންތާކުން ގެނައި ޤަވާޢިދެއް ބާވައެވެ؟ އެމީހުން ބުނާގޮތުން ޤުރްއާނުގައި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތަފުސީލު އެބަވެއެވެ. އެކަމަކު

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 49

  ދިހަ ވަނަ ދަޢުވާ: އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ސުންނަތަކީ ޙުއްޖަތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ޤުރްއާން ފަދައިން އެ ލިޔެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރެއްވީހެވެ.   ރައްދު މީގެ ޖަވާބު ދަންނައެވެ. އެއްޗެއް ނުލިޔެ އޮތުމަކީ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 48

  كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 47

  ނުވަ ވަނަ ދަޢުވާ: މިދަޢުވާގައި އެމީހުން ބުނާގޮތުން (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ) މިފަދައިން ޤުރްއާނުގައި އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި އެވަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 62

  އަނެއް ގޮތަކީ، ފަހަރެއްގައި އެމީހުން ބުނެފާނެއެވެ. “ޢަރަބި ބަހުގައި فَصَلَ ގެ މާނަ ދެގޮތަކަށް ވެސް ކުރެވެއެވެ. އެހެންވީމަ ތިމަންމެން މާނަ މިކުރާ ގޮތަކީވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ”. އޭގެ ޖަވާބުގައި ބުނަން

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 61

  ފަހެ އަންނިވި އާޔަތަށް ބަލާލުމުން ވެސް ޢަރަބި ބަހުގައި “تفصيل” މި ކަލިމަ ބޭނުން ކުރާ މާނަ އިތުރަށް ޔަޤީންވެގެން ދެއެވެ.   فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 60

  ނ- ތިންވަނައަށް އެބައިމީހުން ބޭނުން ކުރި އާޔަތް ކަމުގައިވާ؛   (مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 59

  ފަހެ، ސުންނަތަށް އިންކާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމީހުން އުފެއްދި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ޖަވާބެކެވެ. އެއީ؛- ސުންނަތަށް ތަބާވާން ޖެހޭކަން ޤުރްއާނުގައި ވެސް އެބަވެއެވެ. އެކަން ބަޔާންކުރައްވާފައި އެވަނީ؛   (وَمَا

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 58

  ށ- ދެން އެމީހުން ބޭނުން ކުރި އާޔަތް ކަމުގައިވާ؛   (…وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ…) [النحل: 89] “…އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ، ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ފޮތް ބާވައިލެއްވީމެވެ. (އެއީ) ކޮންމެކަމެއް

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 57

  މިއާޔަތާ ގުޅޭ މިފަދަ އެތައް އާޔަތެއް އެކަލާނގެވަނީ ޤުރްއާނުގައި ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި:   (مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 56

  ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި، އެއާޔަތުގައި އެވަނީ ކޮން ފޮތެއްގެ ވާހަކަން ބަޔާން ކުރައްވައި ޖުމްހޫރު ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޞްރަތުގައިވާ އައްލަވްޙުލްމަޙްފޫޛުގެ (اللوح المحفوظ ގެ) ވާހަކަ ކަމުގައެވެ. އެބޭކަލުންގެ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 55

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 55     ހަމަ އެފަދައިން ނަމާދު އިތުރުން ޒަކާތާއި، ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރާއި މުދަލުގެ ނިޞާބު ހަމަވާ މިންވަރާއި ޙައުލު (އަހަރު) ހަމަވާ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 54

  ރައްދު: އެފަދައިން އެމީހުންގެ އެބުނާ ބުނުމުން ފާޅުވެގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި އޭގެ ލަފުޛުތަކާ މެދުގައި އެމީހުން ޖާހިލުވެފައިވާ މިންވަރެވެ. އަދި އާޔަތްތައް ފަހުމު ވުމުގައި ވެސް އެމީހުން

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 53

  ސާދަ ވަނަ ދަޢުވާ: މި ދަޢުވާގައި އެމީހުން ބުނާގޮތުން ، ދީނުގެ ހުރިހާ ޙުކުމެއް ބަޔާންކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޤުރްއާން އެކަނި ފުދެއެވެ. އަދި ދީނުގެ ޖުމުލަވީ ހުރިހައި ކަމަމާއި އަދި

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 52

  ބާރަ ވަނަ ދަޢުވާ: އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ޙަދީޘްތަކުގެ ރާވީންގެ ތެރޭގައި ތެދުވެރިން ތިބި ފަދައިން ދޮގުވެރިންވެސް ވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޞައްޙަ ޙަދީޘްއާއި ޟައީފު ޙަދީޘް ވަކިކުރާކަށް ނޭންގޭނެއެވެ.   ރައްދު ތެދެކެވެ.

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 51

  ފަހެ މޫސާ عليه السلام ގެ އަތްޕުޅުން މިޞްރުގެ ޤިބްޠީއެއް މަރުވުމުން އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑުން އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ރަވަމުންދާ ކަމުގެ ޚަބަރު ހިފައިގެން އައީވެސް އެންމެ މީހެކެވެ.

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 50

  އަނެއްކަމަކީ، ހުއްޖިއްޔަތުކަން ސާބިތު ކުރުމައްޓަކައި “ލިޔެ ރައްކާކުރަން މަޖުބޫރުކަމަށް” އެބުނާ ޤަވާޢިދު ނުވަތަ އުޞޫލަކީ އެމީހުން ކޮންތާކުން ގެނައި ޤަވާޢިދެއް ބާވައެވެ؟ އެމީހުން ބުނާގޮތުން ޤުރްއާނުގައި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތަފުސީލު އެބަވެއެވެ. އެކަމަކު

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 49

  ދިހަ ވަނަ ދަޢުވާ: އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ސުންނަތަކީ ޙުއްޖަތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ޤުރްއާން ފަދައިން އެ ލިޔެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރެއްވީހެވެ.   ރައްދު މީގެ ޖަވާބު ދަންނައެވެ. އެއްޗެއް ނުލިޔެ އޮތުމަކީ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 48

  كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ

ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންގެ އޮޅުވާލުންތަކާއި އޭގެ ރައްދުތައް: 47

  ނުވަ ވަނަ ދަޢުވާ: މިދަޢުވާގައި އެމީހުން ބުނާގޮތުން (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ) މިފަދައިން ޤުރްއާނުގައި އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ތަނެއްގައި އެވަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسـلم ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ