[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

siraathumagu

ފޮތް: ޞިރާޠުމަގު

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގެ އެތައް ނައްޞެއްގައި ޞިރާޠުމަގުގެ ވާހަކަވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. މި ރިސާލާގައި ގެނެސްދޭނީ ޞިރާޠުމަގާ ގުޅުން ހުރި އެކި ނައްޞުތަކާ އޭގެ ޝަރަޙައެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 9

* ޞިރާޠުމަގުގެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާން އެދޭނަމަ މިއަދު އެކަމަށް ތައްޔާރުވޭ!

ޞިރާޠުމަގު – 8

* ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރުމުގައި މީސްތަކުންގެ ޙާލު

ޞިރާޠުމަގު – 7

ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރާ އެންމެ ފަހު މީހާ

ޞިރާޠުމަގު – 6

އެންމެ ފުރަތަމަ ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރާނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތުގެ މީހުން

ޞިރާޠުމަގު – 5

* ޞިރާޠުމަގުގައި މުސްލިމުން

ޞިރާޠުމަގު – 4

ކާފިރުން ފިޔަވާ އެހެން އެންމެންވެސް ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މީސްތަކުން ޞިރާޠުމަގަށް ގެންދެވުމުގެ ކުރިން ކާފިރުން ނަރަކައަށް ވެއްދޭނެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން މުރުތައްދުވީ މީހުންވެސް ކާފިރުންނާއެކު ނަރަކައަށް ވެއްދޭނެއެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 3

ޞިރާޠުމަގު ސިފަކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ޙަދީޘްތައްވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘްތައް ޛިކުރުކޮށްލާނަމެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 2

ނަރަކައިގެ ބޮޑުކަން ވިސްނަވާށެވެ. ޞިރާޠުމަގަކީ ނަރަކައިގެ މަތީގައިވާ މަގެކެވެ. އެމަގުވަނީ ނަރަކައިގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށެވެ. ނަރަކަ އެހާ ބޮޑުއިރު، އެމަގުގެ ދިގު މިން ތަޞައްވުރުކޮށްލައްވާށެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 1

ޞިރާޠުމަގަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެކަމަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ދަލީލުތައްވެއެވެ.

ފޮތް: ޞިރާޠުމަގު

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގެ އެތައް ނައްޞެއްގައި ޞިރާޠުމަގުގެ ވާހަކަވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. މި ރިސާލާގައި ގެނެސްދޭނީ ޞިރާޠުމަގާ ގުޅުން ހުރި އެކި ނައްޞުތަކާ އޭގެ ޝަރަޙައެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 9

* ޞިރާޠުމަގުގެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާން އެދޭނަމަ މިއަދު އެކަމަށް ތައްޔާރުވޭ!

ޞިރާޠުމަގު – 8

* ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރުމުގައި މީސްތަކުންގެ ޙާލު

ޞިރާޠުމަގު – 7

ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރާ އެންމެ ފަހު މީހާ

ޞިރާޠުމަގު – 6

އެންމެ ފުރަތަމަ ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރާނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތުގެ މީހުން

ޞިރާޠުމަގު – 5

* ޞިރާޠުމަގުގައި މުސްލިމުން

ޞިރާޠުމަގު – 4

ކާފިރުން ފިޔަވާ އެހެން އެންމެންވެސް ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މީސްތަކުން ޞިރާޠުމަގަށް ގެންދެވުމުގެ ކުރިން ކާފިރުން ނަރަކައަށް ވެއްދޭނެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން މުރުތައްދުވީ މީހުންވެސް ކާފިރުންނާއެކު ނަރަކައަށް ވެއްދޭނެއެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 3

ޞިރާޠުމަގު ސިފަކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ޙަދީޘްތައްވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘްތައް ޛިކުރުކޮށްލާނަމެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 2

ނަރަކައިގެ ބޮޑުކަން ވިސްނަވާށެވެ. ޞިރާޠުމަގަކީ ނަރަކައިގެ މަތީގައިވާ މަގެކެވެ. އެމަގުވަނީ ނަރަކައިގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށެވެ. ނަރަކަ އެހާ ބޮޑުއިރު، އެމަގުގެ ދިގު މިން ތަޞައްވުރުކޮށްލައްވާށެވެ.

ޞިރާޠުމަގު – 1

ޞިރާޠުމަގަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެކަމަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ދަލީލުތައްވެއެވެ.