[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

secularism

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (35)

އަންހެނުން (ގެއިން ބޭރުގައި) މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި އިސްލާމީ މަންހަޖާއި ޢަލްމާނީން(secularists)   ދެކޭގޮތުގެ ފަރަޤުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ފަރަޤަކީ މިމައްސަލައިގައި އެބައިމީހުން އަޞްލަކަށް ބަލާ މިންގަނޑެވެ.

ގެތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 40 ނަސޭހަތް (35)

އަންހެނުން (ގެއިން ބޭރުގައި) މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި އިސްލާމީ މަންހަޖާއި ޢަލްމާނީން(secularists)   ދެކޭގޮތުގެ ފަރަޤުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ފަރަޤަކީ މިމައްސަލައިގައި އެބައިމީހުން އަޞްލަކަށް ބަލާ މިންގަނޑެވެ.