[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

scent

އަންހެނަކު މިސްކިތަށް ދާއިރު ސެންޓު ޖެހުން 2

ޞައްޙަ ޝަރުޢީ ދަލީލުތައް އެނގި ބަޔާންވުމުން އެކަމުގައި ޚިލާފުވެ ޖަދަލުކުރާނެ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ. މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި މިޝަރުޢީ ޙުކުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ފާފަ ލިބޭ މިންވަރާމެދު މުސްލިމު އަންހެނުން ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ދަންނަން ޖެހޭކަމަކީ އެކަނބަލުން އެނުކުންނަނީ އަޖުރު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ފާފަތަކެއް ހޯދާކަށް ނޫނެވެ. نسأل الله السلامة والعافية

އަންހެނަކު މިސްކިތަށް ދާއިރު ސެންޓު ޖެހުން 1

އަންހެންކަނބަލުން ގެއިން ނުކުންނައިރު މީރުވަސް ދުވާފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުކުތުމަކީ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަން އަންގައިދޭ ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ހިމެނެއެވެ

އަންހެނަކު މިސްކިތަށް ދާއިރު ސެންޓު ޖެހުން 2

ޞައްޙަ ޝަރުޢީ ދަލީލުތައް އެނގި ބަޔާންވުމުން އެކަމުގައި ޚިލާފުވެ ޖަދަލުކުރާނެ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ. މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި މިޝަރުޢީ ޙުކުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ފާފަ ލިބޭ މިންވަރާމެދު މުސްލިމު އަންހެނުން ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ދަންނަން ޖެހޭކަމަކީ އެކަނބަލުން އެނުކުންނަނީ އަޖުރު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ފާފަތަކެއް ހޯދާކަށް ނޫނެވެ. نسأل الله السلامة والعافية

އަންހެނަކު މިސްކިތަށް ދާއިރު ސެންޓު ޖެހުން 1

އަންހެންކަނބަލުން ގެއިން ނުކުންނައިރު މީރުވަސް ދުވާފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުކުތުމަކީ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަން އަންގައިދޭ ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތައް ހިމެނެއެވެ