[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

reserve

މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރާ ޖާގަ ރިޒާވުކުރުމުގެ (ހިފުމުގެ) ކުރުމުގެ ޙުކުމް – 2

އިސްލާމް ދީނުގައި މިސްކިތްތަކަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަމަށްޓަކައި، ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން މި މައްސަލައިގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ކުރު އަދި ދިގު ފޮތްތަކުގައި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި މަޢުޟޫއަށް އެންމެ ބޮޑު ޢިނާޔަތްތެރިކަމެއް ދެއްވާފައިވަނީ

މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރާ ޖާގަ ރިޒާވުކުރުމުގެ (ހިފުމުގެ) ޙުކުމް – 1

الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسولله. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އިސްލާމްދީނަކީ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ދީނުގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެކުލެވިގެންވާ  ދީނެކެވެ. އެއީ ހެޔޮ ކަމެއްނަމަ އެކަމަކަށް މަގު ދައްކަވާއި ދެއްވައި،

މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރާ ޖާގަ ރިޒާވުކުރުމުގެ (ހިފުމުގެ) ކުރުމުގެ ޙުކުމް – 2

އިސްލާމް ދީނުގައި މިސްކިތްތަކަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަމަށްޓަކައި، ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން މި މައްސަލައިގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ކުރު އަދި ދިގު ފޮތްތަކުގައި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ގެންނަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި މަޢުޟޫއަށް އެންމެ ބޮޑު ޢިނާޔަތްތެރިކަމެއް ދެއްވާފައިވަނީ

މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރާ ޖާގަ ރިޒާވުކުރުމުގެ (ހިފުމުގެ) ޙުކުމް – 1

الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسولله. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އިސްލާމްދީނަކީ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ދީނުގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެކުލެވިގެންވާ  ދީނެކެވެ. އެއީ ހެޔޮ ކަމެއްނަމަ އެކަމަކަށް މަގު ދައްކަވާއި ދެއްވައި،