[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

nusaireen

އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށްކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެރެއިން ސީރިޔާގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަ (3)

ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ އަރިހުގައި އަންނުޞައިރިއްޔާއިންނަކީ އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވެފައިވާ ކާފަރުންނެވެ. މިގޮތުން، މުސްލިމުންގެ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވާގޮތުގައި، މިބައިމީހުންނާ ކައިވެނިކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ.

އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށްކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެރެއިން ސީރިޔާގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަ (2)

ސީރިޔާގައި ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ވެރިކަންކުރަމުން އަންނަ ސަރުކާރަކީ، އަދި މިހާރު އެސަރުކާރުގެ ރައީސަކަށް ހުރި ބައްޝާރުލް އަސަދާއި އޭނަގެ އަޢުވާނުންނަކީ ބާޠިލު ފިރުޤާއެއްކަމަށްވާ “އަންނުޞައިރިއްޔާ” އަށް ނިސްބަތްވާ ބައެކެވެ.

އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށްކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެރެއިން ސީރިޔާގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަ (1)

ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ހަލަބޮލިކަމާއި، ފިތުނަ ފަސާދައާއި ލޭއޮހޮރުމަށް ބަލާއިރު، މިދުވަސްކޮޅު ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ފެންނަމުންދާ ޚަބަރަކީ ސީރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ޤަތުލު ޢާއްމުގެކަބަރެވެ.

އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށްކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެރެއިން ސީރިޔާގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަ (3)

ސުންނަތާއި ޖަމާޢަތުގެ އަހުލުވެރިންގެ އަރިހުގައި އަންނުޞައިރިއްޔާއިންނަކީ އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވެފައިވާ ކާފަރުންނެވެ. މިގޮތުން، މުސްލިމުންގެ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވާގޮތުގައި، މިބައިމީހުންނާ ކައިވެނިކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ.

އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށްކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެރެއިން ސީރިޔާގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަ (2)

ސީރިޔާގައި ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ވެރިކަންކުރަމުން އަންނަ ސަރުކާރަކީ، އަދި މިހާރު އެސަރުކާރުގެ ރައީސަކަށް ހުރި ބައްޝާރުލް އަސަދާއި އޭނަގެ އަޢުވާނުންނަކީ ބާޠިލު ފިރުޤާއެއްކަމަށްވާ “އަންނުޞައިރިއްޔާ” އަށް ނިސްބަތްވާ ބައެކެވެ.

އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށްކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެރެއިން ސީރިޔާގައި ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމަ (1)

ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ހަލަބޮލިކަމާއި، ފިތުނަ ފަސާދައާއި ލޭއޮހޮރުމަށް ބަލާއިރު، މިދުވަސްކޮޅު ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ފެންނަމުންދާ ޚަބަރަކީ ސީރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ޤަތުލު ޢާއްމުގެކަބަރެވެ.