[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

new_born

މަރުވެފައިވާ ކުއްޖާގެ މަތިން ޢަޤީޤާ ކަތިލުން

ދަރިފުޅު މަރުވީ ވިހެއުމަށްފަހުގައި ނަމަ އެ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް ޢަޤީޤާ ކަތިލުން ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވާ ޢާއްމު ދަލީލުތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه

ވިހެއުމަށްފަހު ހަތްދުވަސްފުރުމުން އަންހެން ކުދިންގެ ބޯ ބޭލުމުގެ ޙުކުމް

ވިހެއުމަށްފަހު ހަތްދުވަސްފުރުމުން ފިރިހެން ކުދިންގެ ބޯ ބޭލުމަކީ ސުންނަތެއްކަމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން ކުދިންގެ ބޯ ބޭލުމާމެދު ދަންނައެވެ. އެކަމުގައި ދެބަސްފުޅެއްވެއެވެ. ފުރަތަމައީ: ފިރިހެން ކުދިންގެ ބޯބާލާފަދައިން އަންހެން

ދަރިއަކު އުފަންވުމުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

1. ތަޙްނީކް ކުރުން: ތަޙްނީކްކުރުމަކީ ކަދުރުކޮޅެއް ޗިސްކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ ދިޔަ ކުއްޖާގެ ތަލީގައި ކާއްތާލުމެވެ. ނުވަތަ ކުއްޖާއަށް އޭގެ ރަހަ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ކަދުރު ނުލިބުނު ނަމަ މާމުއި ފަދަ ކޮންމެވެސް ފޮނިއެއްޗަކުންނެވެ. މިއީ މުސްތަޙައްބުކަމެކެވެ.

މަރުވެފައިވާ ކުއްޖާގެ މަތިން ޢަޤީޤާ ކަތިލުން

ދަރިފުޅު މަރުވީ ވިހެއުމަށްފަހުގައި ނަމަ އެ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް ޢަޤީޤާ ކަތިލުން ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވާ ޢާއްމު ދަލީލުތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه

ވިހެއުމަށްފަހު ހަތްދުވަސްފުރުމުން އަންހެން ކުދިންގެ ބޯ ބޭލުމުގެ ޙުކުމް

ވިހެއުމަށްފަހު ހަތްދުވަސްފުރުމުން ފިރިހެން ކުދިންގެ ބޯ ބޭލުމަކީ ސުންނަތެއްކަމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން ކުދިންގެ ބޯ ބޭލުމާމެދު ދަންނައެވެ. އެކަމުގައި ދެބަސްފުޅެއްވެއެވެ. ފުރަތަމައީ: ފިރިހެން ކުދިންގެ ބޯބާލާފަދައިން އަންހެން

ދަރިއަކު އުފަންވުމުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

1. ތަޙްނީކް ކުރުން: ތަޙްނީކްކުރުމަކީ ކަދުރުކޮޅެއް ޗިސްކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ ދިޔަ ކުއްޖާގެ ތަލީގައި ކާއްތާލުމެވެ. ނުވަތަ ކުއްޖާއަށް އޭގެ ރަހަ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ކަދުރު ނުލިބުނު ނަމަ މާމުއި ފަދަ ކޮންމެވެސް ފޮނިއެއްޗަކުންނެވެ. މިއީ މުސްތަޙައްބުކަމެކެވެ.