[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

naraka01

ނަރަކަ 50

ނަރަކަ ވަންތަވެރިންގެ ކާނާއާއި ބުއިމާއި އަދި އެމީހުންގެ ހެދުން ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ކެއުމަކީ ކަށިހުރި ވިހަ މޭވާޔާއި އަދި ޒައްޤޫމެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ބުއިމަކީ ކެކިކެކިހުންނަ ހޫނުފެނާއި އަދި ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ގައިން އޮހެރޭ

ނަރަކަ 49

ނަރަކަވަންތްވެރިން ހަށިގަނޑުގެ ބިޔަބޮޑުކަން ނަރަކަޔަށް ވަންނަން ޖެހޭ މީހުން އެތަނަށް ވަންނައިރު އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބިޔަބޮޑުކަން ﷲ މެނުވީ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގިގެން ނުވެއެވެ. އަބޫ ހުރައިރާ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ގެ

ނަރަކަ 48

ނަރަކައިގައި އެންމެ ގިނައީ އަންހެނުން ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ހެކިވި ފާފަވެރީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ ބަޔަކީ އަންހެނުންނެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ގެ ކިބައިން އައިސްފައިވެއެވެ. އިރުކޭތަ

ނަރަކަ 47

އަދި ހަމައެފަދައިން ކާބަފައިން އެކަމެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބި އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު ކަންތައްތަކަށް ތަބާވާ ދަރިންގެ އަދަދު ގިނަވުމަކީވެސް ނަރަކަވަންތަވެރިން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. (وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا

ނަރަކަ 46

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަވުމުގެ ސިއްރު ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ގިނަވަނީ މީސްތަކުންނާއި ހަމަޔަށް ޙަޢްޤު ނުފޯރުމުގެ ސަބަބުންނެއް ނޫނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެމީހުނަށް ދީނުގެ ދަޢުވަތް ފޯރައިފުމަށް ދާންދެން އެމީހުންނަށް

ނަރަކަ 45

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަދަދުގެ ގިނަކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް ގިނަ އާޔަތްތަކުންނާއި އަދި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކުން އާދަމުގެ ދަރީންގެ ތެރެއިން ނަރަކަޔަށް ވަންނަ މީހުންގެ

ނަރަކަ 44

މީސްތަކުން ހިޔާ ލިބިގަންނަ ކުންނާރު ގަސްތައް ކެނޑުން. ޢަބްދު ﷲ ބުން ޙުބުޝީ رضي الله عنه އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

ނަރަކަ 43

14.ކެއުން ބުއިމުގައި ރަނާއި އަދި ރިހީގެ ތަށި ބޭނުން ކުރުން އުއްމު ސަލަމާ رضي الله عنها އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

ނަރަކަ 42

13.ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނުމުގައި އިޙްލާޞްތެރި ނުވުން އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه  އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُبْتَغَى بِهِ

ނަރަކަ 41

12. ޙަޔަވާނުންނަށް އަނިޔާކޮށް އެއަށް ޢަޛާބު ދޭމީހުން ޖާބިރު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((…عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً

ނަރަކަ 40

ހެދުން ލައިގެން އޮރިޔާމުން ތިބޭ އަންހެންނާއި އަދި ހައްޤަކާނުލައި މީސްތަކުންނަށް އަނިޔާކޮށް އެމީހުންގެ ގައިގައި ތަޅަމުން ގެންދާމީހުން: އަބޫހުރައިރާ  رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް

ނަރަކަ 38

 ކިބުރުވެރިވުން ކިބުރުވެރިކަމަކީ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ފާފައެކެވެ. އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((يقول اللهُ عزَّ وجلَّ : الكبرياءُ

ނަރަކަ 37

ޙައްޤަކާއި ނުލައި މީހަކު ޤަތުލުކުރުން: ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾) [سورة النساء]

ނަރަކަ 36

މީސްތަކުންގެ މުދާ ބާޠިލްގޮތުގައި ކެއުން. މީސްތަކުންގެ މުދާ ބާޠިލްގޮތުގައި ކެއުމަކީ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ފާފައެކެވެ. އަދި އެފާފައެއް ކުރުމުން ނަރަކަޔަށް ދާންޖެހޭނެ ކަން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފާފައެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (يَا

ނަރަކަ 35

ރިބާ ކެއުން: ރިބާއަކީ އެފާފައެއްގެ ސަބަބުން މީހާ ގެއްލެނިވި އަދި ހަލާކުކުރަނިވި ފާފައެކެވެ. ރިބާކެއުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްކަން އެނގިހުރެ އެކާމީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (…وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ

ނަރަކަ 34

4.ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ މައްޗަށް ދޮގު ހެދުން: އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (من كذَبَ عليَّ متعمِّدًا فلْيتبوأْ مقعدَه من النار)1 މާނައީ: “ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް

ނަރަކަ 50

ނަރަކަ ވަންތަވެރިންގެ ކާނާއާއި ބުއިމާއި އަދި އެމީހުންގެ ހެދުން ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ކެއުމަކީ ކަށިހުރި ވިހަ މޭވާޔާއި އަދި ޒައްޤޫމެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ބުއިމަކީ ކެކިކެކިހުންނަ ހޫނުފެނާއި އަދި ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ގައިން އޮހެރޭ

ނަރަކަ 49

ނަރަކަވަންތްވެރިން ހަށިގަނޑުގެ ބިޔަބޮޑުކަން ނަރަކަޔަށް ވަންނަން ޖެހޭ މީހުން އެތަނަށް ވަންނައިރު އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބިޔަބޮޑުކަން ﷲ މެނުވީ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގިގެން ނުވެއެވެ. އަބޫ ހުރައިރާ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ގެ

ނަރަކަ 48

ނަރަކައިގައި އެންމެ ގިނައީ އަންހެނުން ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ހެކިވި ފާފަވެރީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ ބަޔަކީ އަންހެނުންނެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ގެ ކިބައިން އައިސްފައިވެއެވެ. އިރުކޭތަ

ނަރަކަ 47

އަދި ހަމައެފަދައިން ކާބަފައިން އެކަމެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބި އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު ކަންތައްތަކަށް ތަބާވާ ދަރިންގެ އަދަދު ގިނަވުމަކީވެސް ނަރަކަވަންތަވެރިން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. (وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا

ނަރަކަ 46

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަވުމުގެ ސިއްރު ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ގިނަވަނީ މީސްތަކުންނާއި ހަމަޔަށް ޙަޢްޤު ނުފޯރުމުގެ ސަބަބުންނެއް ނޫނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެމީހުނަށް ދީނުގެ ދަޢުވަތް ފޯރައިފުމަށް ދާންދެން އެމީހުންނަށް

ނަރަކަ 45

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަދަދުގެ ގިނަކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް ގިނަ އާޔަތްތަކުންނާއި އަދި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކުން އާދަމުގެ ދަރީންގެ ތެރެއިން ނަރަކަޔަށް ވަންނަ މީހުންގެ

ނަރަކަ 44

މީސްތަކުން ހިޔާ ލިބިގަންނަ ކުންނާރު ގަސްތައް ކެނޑުން. ޢަބްދު ﷲ ބުން ޙުބުޝީ رضي الله عنه އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

ނަރަކަ 43

14.ކެއުން ބުއިމުގައި ރަނާއި އަދި ރިހީގެ ތަށި ބޭނުން ކުރުން އުއްމު ސަލަމާ رضي الله عنها އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

ނަރަކަ 42

13.ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނުމުގައި އިޙްލާޞްތެރި ނުވުން އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه  އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُبْتَغَى بِهِ

ނަރަކަ 41

12. ޙަޔަވާނުންނަށް އަނިޔާކޮށް އެއަށް ޢަޛާބު ދޭމީހުން ޖާބިރު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((…عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً

ނަރަކަ 40

ހެދުން ލައިގެން އޮރިޔާމުން ތިބޭ އަންހެންނާއި އަދި ހައްޤަކާނުލައި މީސްތަކުންނަށް އަނިޔާކޮށް އެމީހުންގެ ގައިގައި ތަޅަމުން ގެންދާމީހުން: އަބޫހުރައިރާ  رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް

ނަރަކަ 38

 ކިބުރުވެރިވުން ކިބުރުވެރިކަމަކީ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ފާފައެކެވެ. އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((يقول اللهُ عزَّ وجلَّ : الكبرياءُ

ނަރަކަ 37

ޙައްޤަކާއި ނުލައި މީހަކު ޤަތުލުކުރުން: ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾) [سورة النساء]

ނަރަކަ 36

މީސްތަކުންގެ މުދާ ބާޠިލްގޮތުގައި ކެއުން. މީސްތަކުންގެ މުދާ ބާޠިލްގޮތުގައި ކެއުމަކީ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ފާފައެކެވެ. އަދި އެފާފައެއް ކުރުމުން ނަރަކަޔަށް ދާންޖެހޭނެ ކަން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފާފައެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (يَا

ނަރަކަ 35

ރިބާ ކެއުން: ރިބާއަކީ އެފާފައެއްގެ ސަބަބުން މީހާ ގެއްލެނިވި އަދި ހަލާކުކުރަނިވި ފާފައެކެވެ. ރިބާކެއުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްކަން އެނގިހުރެ އެކާމީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. (…وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ

ނަރަކަ 34

4.ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ މައްޗަށް ދޮގު ހެދުން: އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (من كذَبَ عليَّ متعمِّدًا فلْيتبوأْ مقعدَه من النار)1 މާނައީ: “ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް