[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

nafrathu_ufehdhun

ނަފުރަތު އުފެއްދުން – 1

އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް ގޮތުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ނަފްރަތަކީ ކޮބާކަން ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުންވަނީ ޝަރަޙަކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ޖަމާޢަތްތަކުން ނަފްރަތު މާނަކުރާ ގޮތަށް މުސްލިމުން އެ މާނައެއް ނުކުރެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި އެ މާނަކޮށްފައިވަނީ މާ ފުރިހަމަކޮށެވެ. މުސްލިމުން އެ މާނަކުރަނީ ހުރިހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހުގެ ވަޙީގެ އަލީގައެވެ.

ނަފުރަތު އުފެއްދުން – 1

އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް ގޮތުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ނަފްރަތަކީ ކޮބާކަން ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުންވަނީ ޝަރަޙަކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ޖަމާޢަތްތަކުން ނަފްރަތު މާނަކުރާ ގޮތަށް މުސްލިމުން އެ މާނައެއް ނުކުރެއެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި އެ މާނަކޮށްފައިވަނީ މާ ފުރިހަމަކޮށެވެ. މުސްލިމުން އެ މާނަކުރަނީ ހުރިހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އިލާހުގެ ވަޙީގެ އަލީގައެވެ.