[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

nabeebeykalunge_tharutheebu

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ތަރުތީބު 13

އެއަށް ފަހު ދެން ވަޑައިގެންނެވީ ޒަކަރިއްޔާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޔަޙްޔާގެފާނާއި އެއަށްފަހު ޢީސާ عليهم السلام އެވެ. މިކަން ސާފުކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާނުން އެނގެއެވެ.

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ތަރުތީބު 1

 ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް ހުރިހާ ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް ނުދެއްވައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަލާނގެ އަހަރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭކަލުންގެ ވާހަކަތަކެވެ.

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ތަރުތީބު 13

އެއަށް ފަހު ދެން ވަޑައިގެންނެވީ ޒަކަރިއްޔާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޔަޙްޔާގެފާނާއި އެއަށްފަހު ޢީސާ عليهم السلام އެވެ. މިކަން ސާފުކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާނުން އެނގެއެވެ.

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ތަރުތީބު 1

 ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެންނަށް ހުރިހާ ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް ނުދެއްވައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަލާނގެ އަހަރެމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭކަލުންގެ ވާހަކަތަކެވެ.