[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

music

ތާރަޖެހުން ހުއްދަވާ ހުއްދަވާ ހާލަތްތައް

ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގައި މިއުޒިކު ކުޅޭ ހުރޭ އާލާތްތައް ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ. ތާރަ ތިން ޙާލަތެއްގައި ފިޔަވައެވެ. ނަމަވެސް މުޠްލަޤުގޮތެއްގައި (އިމެއް ނެތި ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި) ތާރަ ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ތާރަ ހުއްދަވެގެންވަނީ އަންނަނިވި ތިން

އަހަރެންނަށް މިޔުޒިކު ޙަރާމްކަން އެނގޭ…!

މިޔުޒިކް ޝޯތަކަށް ގޮސް ލަވަޔާއި މިޔުޒިކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭމީހާ އެކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެނީ އެކަމުގެ ޙުކުމާއި އޭގެ ނުބައިކަމާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން ނޭންގޭތީއެއްނޫނެކެވެ. ނުވަތަ ޢިލުމުވެރިން އެކަމުގައި ބުނާ ބަހެއް އަޑުނުއިވިގެނެއްވެސް ނޫނެކެވެ. ނުވަތަ

މިއުޒިކާއި ލަވައިގެ ޙުކުމް – 4

* ޞަޙާބީންނާއި ތާބިޢީން ލަވަކިޔާ އަޑު އެއްސެވިކަމަށާއި އެކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް އެބޭކަލުން ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ!!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ 15: މިއުޒިކުގެ ޙުކުމް

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ މިޕޯސްޓަރަކީ މިއުޒިކާއި މިއުޒިކު ސާމާނުގެ ޙަރާމްކަން ބަޔާންކޮށްދީ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕޯސްޓަރެކެވެ. މިކަމުގެ ވަބާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަބަޔަކު މިއަދުވަނީ ޖެހިފައެވެ. މިބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ މިކަމުގެ ޙުކުމް އެނގިފައި ނުވާ ބައެކެވެ.

މިއުޒިކާއި ލަވައިގެ ޙުކުމް – 2

﴿أَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ * وَأَنتُمْ سَامِدُونَ﴾ [سورة النجم ٥٩-٦١]

މާނައީ: ” ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ޢަޖާއިބުވަނީ އަދި ނުރޮއި ހެނީ މިވާހަކަތަކާމެދުގައި (އެބަހީ: ޤުރުއާނާމެދުގައި) ހެއްޔެވެ. [59، 60] އަދި ތިޔަބައިމީހުންވަނީ، ލަވަކިޔުމުގައެވެ. [61]”

މިއުޒިކާއި ލަވައިގެ ޙުކުމް – 1

المعازف” އަކީ معزفةގެ ގިނަ ގޮތެވެ. އެއީ މިއުޒިކުގެ އާލާތްތަކެވެ. [فتح الباري 10/55] އަދި އެއީ އޭގެން (މިއުޒިކު) ކުޅެވޭ އާލާތްތަކެވެ. [المجموع 11/577]

ލަވަމުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ އެއް މުންކަރާތް

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިސްލާމުންނަށްވީހިނދު ދީނުގެ ޝިޢާރުތަކާ ޙުކުމްތައް ނެގެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޮނގުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ބިރުވެރި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ޒިނޭކުރުމާއި ފަށުއްވާއި ރަލާއި މިޔުޒިކު ސާމާނަކީ ހުއްދައެއްޗެހި ކަމުގައި ހެދުން އެންމެންނަށް ބަޔާންވެ ސާފުކޮށް ޙަރާމްކަންކަން އެނގޭ އެކަންތައްތަކުގެ ޙަރާމްކަމާއި މެދުގައި އެއްޗެސް ޝައްކެއްނެކަންތައްތައް ކަމަށްވާ ޒިނޭކުރުމާއި ރާ ބުއިމާއި އަދި މިޔުޒިކު ކުޅޭ

ތާރަޖެހުން ހުއްދަވާ ހުއްދަވާ ހާލަތްތައް

ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގައި މިއުޒިކު ކުޅޭ ހުރޭ އާލާތްތައް ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ. ތާރަ ތިން ޙާލަތެއްގައި ފިޔަވައެވެ. ނަމަވެސް މުޠްލަޤުގޮތެއްގައި (އިމެއް ނެތި ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި) ތާރަ ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. ތާރަ ހުއްދަވެގެންވަނީ އަންނަނިވި ތިން

އަހަރެންނަށް މިޔުޒިކު ޙަރާމްކަން އެނގޭ…!

މިޔުޒިކް ޝޯތަކަށް ގޮސް ލަވަޔާއި މިޔުޒިކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭމީހާ އެކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެނީ އެކަމުގެ ޙުކުމާއި އޭގެ ނުބައިކަމާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން ނޭންގޭތީއެއްނޫނެކެވެ. ނުވަތަ ޢިލުމުވެރިން އެކަމުގައި ބުނާ ބަހެއް އަޑުނުއިވިގެނެއްވެސް ނޫނެކެވެ. ނުވަތަ

މިއުޒިކާއި ލަވައިގެ ޙުކުމް – 4

* ޞަޙާބީންނާއި ތާބިޢީން ލަވަކިޔާ އަޑު އެއްސެވިކަމަށާއި އެކަމުގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް އެބޭކަލުން ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ!!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ 15: މިއުޒިކުގެ ޙުކުމް

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ މިޕޯސްޓަރަކީ މިއުޒިކާއި މިއުޒިކު ސާމާނުގެ ޙަރާމްކަން ބަޔާންކޮށްދީ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޕޯސްޓަރެކެވެ. މިކަމުގެ ވަބާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަބަޔަކު މިއަދުވަނީ ޖެހިފައެވެ. މިބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ މިކަމުގެ ޙުކުމް އެނގިފައި ނުވާ ބައެކެވެ.

މިއުޒިކާއި ލަވައިގެ ޙުކުމް – 2

﴿أَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ * وَأَنتُمْ سَامِدُونَ﴾ [سورة النجم ٥٩-٦١]

މާނައީ: ” ފަހެ، ތިޔަބައިމީހުން ޢަޖާއިބުވަނީ އަދި ނުރޮއި ހެނީ މިވާހަކަތަކާމެދުގައި (އެބަހީ: ޤުރުއާނާމެދުގައި) ހެއްޔެވެ. [59، 60] އަދި ތިޔަބައިމީހުންވަނީ، ލަވަކިޔުމުގައެވެ. [61]”

މިއުޒިކާއި ލަވައިގެ ޙުކުމް – 1

المعازف” އަކީ معزفةގެ ގިނަ ގޮތެވެ. އެއީ މިއުޒިކުގެ އާލާތްތަކެވެ. [فتح الباري 10/55] އަދި އެއީ އޭގެން (މިއުޒިކު) ކުޅެވޭ އާލާތްތަކެވެ. [المجموع 11/577]

ލަވަމުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ އެއް މުންކަރާތް

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިސްލާމުންނަށްވީހިނދު ދީނުގެ ޝިޢާރުތަކާ ޙުކުމްތައް ނެގެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޮނގުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ބިރުވެރި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ޒިނޭކުރުމާއި ފަށުއްވާއި ރަލާއި މިޔުޒިކު ސާމާނަކީ ހުއްދައެއްޗެހި ކަމުގައި ހެދުން އެންމެންނަށް ބަޔާންވެ ސާފުކޮށް ޙަރާމްކަންކަން އެނގޭ އެކަންތައްތަކުގެ ޙަރާމްކަމާއި މެދުގައި އެއްޗެސް ޝައްކެއްނެކަންތައްތައް ކަމަށްވާ ޒިނޭކުރުމާއި ރާ ބުއިމާއި އަދި މިޔުޒިކު ކުޅޭ