[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

khuthba

ފާފައާއި އުރެދުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

މިއީ 21 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ. ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان – حفظه الله    

ޢިލްމު ނެތި ފަތުވާ ދިނުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް

މިއީ 14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.   ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ صلاح البدير – حفظه الله     –   ޚުޠުބާގެ

ލޯތްބާއެކު ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން

މިއީ 23 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ     ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي – حفظه الله

މަރަށް ތައްޔާރުވާނެ ގޮތް

މިއީ 16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي – حفظه الله  – ޚުޠުބާގެ

ބަރަކާތް ޙާޞިލުކުރާނެ ގޮތް

މިއީ 02 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي – حفظه الله  –  

އިސްލާމްދީނުގައިވާ ލުއި ފަސޭހަކަން

މިއީ 18 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ   ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد الرحمن السديس – حفظه الله  – ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ:

ފާފައާއި އުރެދުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން

މިއީ 21 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ. ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان – حفظه الله    

ޢިލްމު ނެތި ފަތުވާ ދިނުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް

މިއީ 14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.   ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ صلاح البدير – حفظه الله     –   ޚުޠުބާގެ

ލޯތްބާއެކު ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން

މިއީ 23 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ     ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي – حفظه الله

މަރަށް ތައްޔާރުވާނެ ގޮތް

މިއީ 16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي – حفظه الله  – ޚުޠުބާގެ

ބަރަކާތް ޙާޞިލުކުރާނެ ގޮތް

މިއީ 02 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيتي – حفظه الله  –  

އިސްލާމްދީނުގައިވާ ލުއި ފަސޭހަކަން

މިއީ 18 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ   ޚުޠުބާ ދެއްވީ: الشيخ عبد الرحمن السديس – حفظه الله  – ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާ: