[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

imam_malik

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 12

އަވަހާރަވުން -رحمه الله– القعنبي ވިދާޅުވިއެވެ. “އެބޭކަލުން ވިދާޅުވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ. މާލިކުގެފާނު ދުނިޔޭގައި އުޅުއްވީ އަށްޑިހަނުވަ އަހަރެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަވަނަ އަހަރުގައެވެ.” إسماعيل بن أبي أويس

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 11

  މާލިކުގެފާނުގެ ފޮތް (موطأ) القاضي أبو بكر بن العربيވިދާޅުވިއެވެ. (موطأ) މި ފޮތަކީ މިއީ ބާބުތަކެއްގެ މައްޗަށް (ޙަދީޘްތައް) އެކުލެވޭގޮތަށް ލިޔުއްވާފައިވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަސްލެވެ. އަދި ބުޚާރީއަކީ މިބާބުގައި ދެވަނަ

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 10

“އެކަލޭގެފާނުގެ ޝައިޚުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، الزهري އާއި ربيعة އާއި يحيى بن سعيد އާއި އަދި މިނޫންވެސް ބޭކަލުން ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވައެވެ.

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 9

  އެކަލޭގެފާނުގެ އުސްތާޛުން الإمام النووي ވިދާޅުވިއެވެ. الإمام أبو القاسم عبد الملك بن زبد بن ياسين الدولقي އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތެއްކަމުގައިވާ الرسالة المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة ގައި

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 7

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. އެކަލޭގެފާނަށް ދިމާވި އިމްތިޙާނުތަކުގެ ތެރެއިން… -رحمه الله- محمد بن جرير ވިދާޅުވިއެވެ. “އިމާމު މާލިކުގެ ގައިގައި ޗާބޫކުން

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 6

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. ސުންނަތަށް ނަޞްރުވެރިވުމާއި ބިދުޢަވެރިންގެ މައްޗަށް ހަރުކަށިވެލެއްވުން مُطَّرِّف بن عبد اللهގެ އަރިހުން  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 3

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. الإمام الذهبي ވިދާޅުވިއެވެ. “މާލިކުގެފާނަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި މަދީނާގެ ޢިލްމުވެރިޔާއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 12

އަވަހާރަވުން -رحمه الله– القعنبي ވިދާޅުވިއެވެ. “އެބޭކަލުން ވިދާޅުވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ. މާލިކުގެފާނު ދުނިޔޭގައި އުޅުއްވީ އަށްޑިހަނުވަ އަހަރެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަވަނަ އަހަރުގައެވެ.” إسماعيل بن أبي أويس

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 11

  މާލިކުގެފާނުގެ ފޮތް (موطأ) القاضي أبو بكر بن العربيވިދާޅުވިއެވެ. (موطأ) މި ފޮތަކީ މިއީ ބާބުތަކެއްގެ މައްޗަށް (ޙަދީޘްތައް) އެކުލެވޭގޮތަށް ލިޔުއްވާފައިވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަސްލެވެ. އަދި ބުޚާރީއަކީ މިބާބުގައި ދެވަނަ

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 10

“އެކަލޭގެފާނުގެ ޝައިޚުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، الزهري އާއި ربيعة އާއި يحيى بن سعيد އާއި އަދި މިނޫންވެސް ބޭކަލުން ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވައެވެ.

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 9

  އެކަލޭގެފާނުގެ އުސްތާޛުން الإمام النووي ވިދާޅުވިއެވެ. الإمام أبو القاسم عبد الملك بن زبد بن ياسين الدولقي އެކަލޭގެފާނުގެ ފޮތެއްކަމުގައިވާ الرسالة المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة ގައި

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 7

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. އެކަލޭގެފާނަށް ދިމާވި އިމްތިޙާނުތަކުގެ ތެރެއިން… -رحمه الله- محمد بن جرير ވިދާޅުވިއެވެ. “އިމާމު މާލިކުގެ ގައިގައި ޗާބޫކުން

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 6

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. ސުންނަތަށް ނަޞްރުވެރިވުމާއި ބިދުޢަވެރިންގެ މައްޗަށް ހަރުކަށިވެލެއްވުން مُطَّرِّف بن عبد اللهގެ އަރިހުން  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

އަލްއިމާމު މާލިކު: مالك بن أنس – إمام دار الهجرة – 3

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أجمعين. الإمام الذهبي ވިދާޅުވިއެވެ. “މާލިކުގެފާނަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި މަދީނާގެ ޢިލްމުވެރިޔާއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމާއި އެކަލޭގެފާނުގެ