[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

farudu_namaadhaai_sunnai_namaadhu_vakikurun

ފަރުޟު ނަމާދާއި ސުންނަތް ނަމާދު ވަކިކުރުން 1

ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށް ފަހުގައިވެސް ސުންނަތް ނަމާދެއް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ، އެ ހުރިތަން ބަދަލުކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ވާހަކައެއް ދައްކާލުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ ސުންނަތް ނަމާދު ނުފެށުމަށް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.

ފަރުޟު ނަމާދާއި ސުންނަތް ނަމާދު ވަކިކުރުން 1

ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށް ފަހުގައިވެސް ސުންނަތް ނަމާދެއް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ، އެ ހުރިތަން ބަދަލުކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ވާހަކައެއް ދައްކާލުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ ސުންނަތް ނަމާދު ނުފެށުމަށް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.